Javni poziv za prodaju službenog putničkog vozila putem postupka licitacije sistemom zatvorenih ponuda

Na osnovu člana 24. a u skladu sa članom 22. Statuta Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH - Prečišćeni tekst („Službene novine Federacije BiH“ br. 76/15), a u skladu sa Odlukom o odoboravanju prodaje putničkog motornog vozila broj 04-14-1806/15 od 03.12.2015. godine, Agencija za privatizaciju u Federaciji BiH, raspisuje

 

 

JAVNI POZIV

za prodaju službenog putničkog vozila putem postupka licitacije

sistemom zatvorenih ponuda

 

I PREDMET PRODAJE:

Predmet prodaje je službeno putničko motorno vozilo, vlasništvo Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH.

II PODACI O VOZILU:

1. Marka i tip vozila:             ŠKODA - OCTAVIA 

2. Model vozila:                      TOUR

3. Godine proizvodnje:          2009

4. Broj šasije:                           TMBDG41U198848800

5. Broj motora:                        AGR715110

6. Radni obujam motora:     1896

7.Snaga motora u KW:          66

8.Vrsta motora:                       DIZEL

9. Boja vozila:                         SIVA

10. Registarske oznake:       A46-J-726

11. Registrovana do:            15.05.2016. godine

12. Dodatna oprema:             alarm, daljinsko otključavanje, el.podizači  

                                              naprijed, centralna brava, manuelna klima, CD  

                                              MP3, sjedište vozača podesivo po visini.

13. Pređena kilometraža:      213.000 km

14. Početna cijena:                6.500,00 KM

Vozilo je redovno održavano i servisirano u ovlaštenom servisu.

III NAČIN PRODAJE

Prodaja se vrši putem postupka licitacije sistemom zatvorenih ponuda. Svi zainteresirani potencijalni ponuđači vozilo mogu pogledati 09.12.2015. godine u vremenu od 10,00 do 12,00 sati na parkingu u ulici Alipašina br. 45 - ulaz u bivšu ambasadu SAD-a, Sarajevo.

Prodaja će se obavljati po načelu „viđeno-kupljeno“, što isključuje sve naknadne reklamacije i prigovore kupca upućene prodavcu, po pitanju kvalitete i eventualnih nedostataka.

IV USLOVI PRODAJE

Pravo učešća u postupku licitacije sistemom zatvorenih ponuda imaju sva pravna i fizička lica osim članova Upravnog i Nadzornog odbora Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH, zaposlenika Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH i članova njihovih porodica.

Ponuda za fizička lica treba da sadrži podatke o licu (ime i prezime, adresu i broj telefona).

Ponuda za pravna lica treba da sadrži podatke o pravnom licu (fotokopiju rješenja o upisu u sudski registar potpisanu i ovjerenu pečatom pravnog lica, ime i prezime lica ovlaštenog za zastupanje, adresu i broj telefona).

Iznos ponude treba da bude iskazan u konvertibilnim markama (KM).

Ponuda mora biti potpisana od strane podnosioca ponude, a ukoliko je ponuđač pravno lice ista mora biti potpisana i ovjerena pečatom pravnog lica.

Svi ponuđači dužni su na blagajni Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH položiti kauciju u iznosu od 100,00 KM na dan otvaranja ponuda 10.12.2015. godine u vremenu od 11,00 do 12,00 sati u ul. Mustajbega Fadilpašića br. 1, Sarajevo. Ponuđaču koji kupi vozilo, uplaćeni iznos se umanjuje od ponuđene cijene, pri konačnom plaćanju. U slučaju da isti odustane od kupnje, uplaćeni iznos se ne vraća i ostaje za pokrivanje troškova ponovnog oglašavanja.

Ostalim ponuđačima uplaćeni iznos će biti vraćen.

Ponude se predaju u zatvorenoj koverti na dan otvaranja ponuda 10.12.2015. godine u vremenu od 11,00 do 12,00 sati na protokol Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH, ul. Mustajbega Fadilpašića br. 1, Sarajevo, sa naznakom: „Za javni poziv za prodaju putničkog vozila putem postupka licitacije sistemom zatvorenih ponuda - NE OTVARATI“.

Kupac je dužan za kupljeno putničko vozilo uplatiti puni iznos na račun Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH transakcijski račun br. 1540011100651792 otvoren kod Intesa Sanpaolo banke d.d. Sarajevo, u roku od tri (3) dana od dana kada je njegova ponuda prihvaćena.

Troškove prevoda, kao i ostale troškove snosi kupac.

V DAN I MJESTO ODRŽAVANJA LICITACIJE

Javno otvaranje ponuda održat će se 10.12.2015. godine u 12,00 sati, odmah po isteku roka za prijem ponuda, u ul. Mustajbega Fadilpašića br. 1, Sarajevo.

Svi zainteresirani ponuđači mogu prisusutvovati otvaranju ponuda.

Ponude koje pristignu nakon protoka roka za prijem ponuda, neće se uzimati u razmatranje.

Kriterij za vrednovanje ponuda je najviša ponuđena cijena, a u slučaju postignute iste cijene prednost se daje ponuđaču koji je ranije predao ponudu na Javni poziv.

VI DODATNE INFORMACIJE

Sve dodatne informacije se mogu dobiti na telefone: 033/586-244, 586-235, 586-231.

Kontakt osoba: Adnan Šerak, predsjednik Komisije.