Javni poziv za učešće na aukcijskoj prodaji broj 117

Na osnovu člana 2. i člana 11. Zakona o privatizaciji preduzeća (“Službene novine Federacije BiH” br. 27/97, 8/99, 32/00, 45/00, 54/00, 61/01, 27/02, 33/02, 28/04, 44/04, 42/06 i 4/09), i člana 15. Pravilnika o postupku prodaje imovine i dionica ili udjela preduzeća – Prečišćen tekst (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 28/05, 53/07 i 76/09) i Odluke Nadzornog odbora preduzeća Energoinvest dd Sarajevo broj: NO-50/16 od 02.12.2016.  godine, Agencija za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine, objavljuje:

 

J A V N I  P O Z I V

za učešće na aukcijskoj prodaji broj 117

 

Prodavac:         „Energoinvest“ d.d. Sarajevo putem Agencije za privatizaciju u    

                           Federaciji Bosne i Hecegovine

Adresa:              Hamdije Ćemerića 2, Sarajevo, Bosna i Hercegovina

JMB Prodavca: 4200357160005

Šifra predmeta: 11000313

Početna cijena: 2.299.409,00 KM

Depozit:                100.000,00 KM

Naknada:                     100,00 KM

Naziv predmeta prodaje: Nekretnine na lokaciji Blažuj upisane u  ZK uložak broj: 10074 k.o. SP_Donji Butmir, koju čine:

Ekonomsko dvorište  k.č. 683/1, površine 4884 m²; 

Zemljište ispod nastrešnice II i nastrešnica, površine 50 m², k.č. 683/10;

Zemljište ispod nasrešnice III i nastrešnica, površine 150 m²,k.č. 683/11;

Zemljište ispod trafo stanice IV i trafostanica, površina 27  m², k.č. 683/12;

Zemljište ispod privredne zgrade V i privredna zgrada, površine 852 m², k.č.  683/13;

Zemljište ispod radionice VI i radionica, površine 60 m², k.č. 683/14;

Zemljište ispod radionice VII i radionica, površine 251 m², k.č. 683/15;

Zemljište ispod radionice VIII i radionica, površine 132 m², k.č. 683/16;

Zemljište ispod radionice IX i radionica, površine 124 m², k.č. 683/17;

Zemljište ispod radionice X i radionica, površine 221 m², k.č. 683/18;

 

Uvid u dokumentaciju, odnosno pregled predmeta prodaje, može se obaviti u periodu od 09.01. do 16.01. 2017.godine od 08:00 do 15:00 sati (radnim danom) uz prethodnu najavu kontakt osobi.

Aukcija će se održati 24.01.2017. godine u 11:00 sati u prostorijama Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH, Alipašina 41, Sarajevo, (soba 91 - aukcijski centar).

 

Prijava za učešće na aukciji:

Pravo učešća na aukciji stiče se popunjavanjem obrasca prijave i uplatom depozita. Obrazac prijave se može dobiti u Agenciji za privatizaciju u Federaciji BiH, Alipašina 41, Sarajevo. Uz obrazac prijave potrebno je dostaviti kopiju uplatnice kao dokaz o uplaćenom depozitu. Depozit se uplaćuje na račun Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH broj 1540012000051021 kod Intesa Sanpaolo Banka najkasnije 7 (sedam) dana prije početka aukcije. Obrazac prijave sa priloženom kopijom uplatnice se podnosi neposredno ili preporučenom poštom do 16.01.2017. godine do 16:00 sati na adresu: Agencija za privatizaciju u Federaciji BiH, Alipašina 41, Sarajevo. Prijave podnesene poštom smatrat će se valjanim (blagovremeno podnesenim) ukoliko je vrijeme otpreme poštom u skladu sa naznačenim rokom.

Registriranje učesnika za aukciju će početi 2 (dva) sata prije početka aukcije, u prostorijama aukcijskog centra. Prilikom registracije, učesnici na aukciji, dužni su obavezno dostaviti izjavu o ispunjavanju uslova iz člana 12. Zakona o privatizaciji preduzeća i platiti naknadu za učešće. Izjava za fizička lica mora biti ovjerena od nadležnog organa, a za pravna lica pečatom preduzeća. Pravna lica uz ovjerenu izjavu obavezni su dostaviti ovjerenu fotokopiju sudske registracije od nadležnog organa.

Prodaja putem javne aukcije odvijaće se u skladu sa odredbama Pravilnika o postupku prodaje imovine i dionica ili udjela preduzeća – Prečišćen tekst (“Službene novine Federacije BiH”, broj 28/05, 53/07 i 76/09) i Uputstva o obliku i sadržaju obrazaca obaveznih u sprovedbi postupka prodaje imovine i dionica ili udjela preduzeća (“Službene novine Federacije BiH”, br. 33/98, 21/99 i 14/00).

Istovjetan javni poziv objavljen je na web-strani: www.apf.gov.ba

 

Za sve dodatne informacije o predmetu prodaje kupci se mogu obratiti:

Kontakt osoba u preduzeću:  Jasmina Ljajić-Ašćerić        033 703 459

Kontakt osoba u Agenciji:      Talić Fikret                          033 586 238

                                               Čongo Sabaheta                 033 586 250