Javni poziv br. 44 za učešće na aukcijskoj prodaji
Na osnovu člana 3. stav 2. Okvirnog zakona o privatizaciji preduzeća i banaka u Bosni i Hercegovini (“Službeni glasnik BiH” br.14/98 i 18/00), člana 2 i člana 11. Zakona o privatizaciji preduzeća (“Sl. novine F BiH” broj 27/97, 8/99, 32/00, 45/00, 54/00, 61/01, 27/02, 33/02, 28/04 , 44/04, 42/06 i 4/09 ) i člana 15. Pravilnika o postupku prodaje imovine i dionica ili udjela preduzeća- (Prečišćeni tekst) (“Sl. novine F BiH” broj 28/05, 53/07 i 76/09), Odluke o davanju saglasnosti Vlade Tuzlanskog kantona broj:02/1-19-8161-1/15 od 20.04.2015.godine i Odluke o prodaji imovine Upravnog odbora Kantonalne agencije za privatizaciju Tuzla, broj: 03-253/2015 od 27.04.2015.godine, Kantonalna agencija za privatizaciju Tuzla objavljuje

 

JAVNI POZIV br. 44

za učešće na aukcijskoj prodaji za slijedeći predmet

R.br

Šifra predmeta

Naziv predmeta / Adresa predmeta

Prodavac

ID prodavca

Datum pregleda

Vrijeme pregleda

Početna cijena (KM)

Depozit (KM)

Naknada    za učešće (KM)

1.

030201381

Poslovni prostor/ “Kurjak” Branilaca Banovića 47(sadašnja adresa Alije Izetbegovića)

Vlada Tuzlanskog kantona putem Kantonalne agencije za privatizaciju Tuzla

4209418710005

Radnim danima

30.04.-08.05.2015

10:00-13:00

91.200,00

9.120,00

91,20


 

Poslovni prostor u površini od 57 m2 se nalazi u prizemlju stambenog objekta u ulici Branilaca Banovića (sada Alije Izetbegovića). Poslovni prostor je izgrađen na k.č.br. 475/E6 upisana u zemljišnoknjižni uložak broj:1151, K.O. Banovići Grad, izdat od Zemljišnoknjižnog ureda, Općinski sud u Banovićima, pod brojem:127-0-NAR-15-000 358 od 24.03.2015.godine i upisan kao etažno vlasništvo u korist Vlade Tuzlanskog kantona sa 1/1.

Poslovni prostor se sastoji od 1 poslovne prostorije, 1wc-a i 2 ostale prostorije.

Prostor se trenutno nalazi pod zakupom. U skladu sa Ugovorom o zakupu, prostor će biti oslobođen u roku od 30 dana od dana dostave obavjesti zakupcu o zaključenju ugovora o kupoprodaji istog.

Objekat se prodaje u viđenom stanju i Prodavac ne odgovara za eventualne skrivene mane.

Troškovi prenosa vlasništva nad predmetom prodaje, kao i troškovi na pripadajuće priključke (vodovoda, kanalizacije, električne energije, grijanja, telefona,… ), padaju na teret kupca.

Aukcija će se održati dana 15.05.2015. godine u aukcijskom centru u prostorijama Kantonalne agencije za privatizaciju Tuzla, na adresi Ul. Soli 2, Tuzla sa početkom u 11:00 sati.

Sticanje prava učešća na aukciji se postiže popunjavanjem obrasca prijave i uplatom depozita za predmet za koji će se nadmetati. Obrazac prijave se može dobiti u Kantonalnoj agenciji za privatizaciju. Uz obrazac prijave, potrebno je dostaviti kopiju uplatnice, kao dokaz o uplaćenom depozitu u vrijednosti od 9.120,00 KM.

Depozit, u gore navedenom iznosu, se uplaćuje u KM na račun Kantonalne agencije za privatizaciju Tuzla broj 1321000309220682 otvorenog u NLB Banka d.d. Tuzla.

Plaćanje ugovorene kupoprodajne cijene isključivo je u gotovini.

Prodajna cijena predmeta prodaje ne može biti manja od početne cijene.

Depozit se uračunava u kupoprodajnu cijenu pobjednika aukcije.

Obrazac prijave, sa priloženom kopijom uplatnice depozita, se mora dostaviti Kantonalnoj agenciji za privatizaciju u Tuzli, Ul. Soli 2, Tuzla , neposredno ili preporučenom poštom, zaključno sa 08.05.2015 godine do 15 sati. Prijave podnešene poštom smatrat će se valjanim (blagovremeno podnesenim) ukoliko je datum otpreme pošte u skladu sa naznačenim rokom.

Registriranje učesnika za aukciju će početi 2 (dva) sata prije početka aukcije, u prostorijama aukcijskog centra. Prilikom registriranja, učesnik će platiti naknadu za učešće, u iznosu od 91.20 KM na blagajni aukcijskog centra.

Učesnici na aukciji su dužni prilikom registracije obavezno dostaviti ovjerenu izjavu o ispunjavanju uslova iz člana 12. Zakona o privatizaciji preduzeća (“Sl. novine F BiH” broj 27/97, 8/99, 32/00, 45/00, 54/00, 61/01, 27/02, 33/02, 28/04 , 44/04, 42/06 i 4/09 ). Izjava za fizička lica mora biti ovjerena od nadležnog organa, a za pravna lica pečatom preduzeća. Pravna lica uz ovjerenu izjavu obavezni su dostaviti ovjerenu fotokopiju sudske registracije od nadležnog organa.

Prodaja putem javne aukcije odvijat će se u skladu sa odredbama Pravilnika o postupku prodaje imovine i dionica ili udjela preduzeća (Prečišćeni tekst) (“Sl. novine F BiH” broj 28/05, 53/07 i 76/09).

Zainteresovani za pregled predmeta prodaje kao i za sve dodatne informacije mogu se obratiti  Agenciji, lično ili na telefon 035/290-216.

Istovjetan javni poziv je objavljen u dnevnim novinama “Dnevni avaz”.