Javni pozov broj 143 za prodaju imovine preduzeća "Energoinvest“ d.d. Sarajevo metodom neposredne pogodbe

Na osnovu člana 2. i člana 26. stav 1. tačka c Zakona o privatizaciji preduzeća (“Službene novine Federacije BiH”, br. 27/97, 8/99, 32/00, 45/00, 54/00, 61/01, 33/02, 28/04, 44/04, 42/06 i 4/09), na osnovu člana 3. Pravilnika o postupku prodaje metodom neposredne pogodbe („Službene novine Federacije BiH” broj 75/05) i Odluke Nadzornog odbora  preduzeća Energoinvest d.d. Sarajevo, broj: NO-183/2013 od 04.11.2013, Agencija za privatizaciju u Federaciji BiH objavljuje                    

J A V N I P O Z I V broj 143

za prodaju imovine

 preduzeća „Energoinvest“ d.d. Sarajevo

 metodom neposredne pogodbe

Prodavac:                “Energoinvest„d.d. Sarajevo

Adresa:                    Hamdije Ćemerlića br. 2

JMB prodavca:        4200214380009

R. br.

Šifra predmeta

Naziv predmeta

Početna cijena u KM

Depozit

Naknada

za učešće

1.     

11000228

Privredni objekat (izgorio u požaru) Lokalitet Stup - Tvornička 3 k.č 18/1 privredna zgrada površina 2785 m2 i ekonomsko dvorište 993 m2 upisana u zk. ul. 2189 k..o. Donji Butmir

500.000,00

 

50.000,00

500,00

2.     

11000229

Privredni objekat  (devastiran) i ekonomsko dvorište

Lokalitet Stup, Tvornička 3 k.č. 31/53 privredni objekat površine 306 m2, spratnosti P+1 i ekonomsko dvorište površine 464 m2 upisan

U ZK ul. 2189 k.o. Donji Butmir

148.000,00

 

14.800,00

200,00

3.     

11000230

Privredni objekat ( devastiran) i ekonomsko dvorište

Lokalitet Stup, Tvornička 3 k.č.31/6 privredni objekat, površine 576 m2, spratnosti P+2   i ekonomsko dvorište površine 1054 m2 upisan u ZK ul. 2189 k.o. Donji Butmir

320.970,00

 

32.097,00

320,00

4.     

11000231

Privredni objekat (devastiran) i ekonomsko dvorište

Lokalitet Stup, Tvornička 3 k.č.   17/7 privredni objekat površine 1010 m2, spratnost P+1 i ekonomsko dvorište površine 763 m2 upisan u ZK ul. 2189 k.o. Donji Butmir

439.000,00

 

43.900,00

439,00

 Napomena: U skladu sa Odlukom Nadzornog odbora preduzeća Energoinvest d.d. Sarajevo,

 broj: NO-183/2013 od 04.11.2013 predmeti prodaje se ne mogu prodati ispod početne cijene.

 

Podnošenje ponuda i obaveze ponuđača

Pravo učešća na neposrednoj pogodbi imaju sva fizička i pravna domaća i strana lica u skladu sa članom 12. Zakona o privatizaciji preduzeća (u daljem tekstu Zakon). Plaćanje ugovorene cijene vrši se isključivo u gotovini.

Ponuda se podnosi neposredno ili preporučenom poštom na adresu: Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH, Alipašina br. 41, Sarajevo do 16,00 sati 28.11.2013.godine u zapečaćenoj koverti na kojoj je naznačen naziv i šifra predmeta prodaje.

U koverti se uz ponudu dostavlja dokaz o izvršenom plaćanju depozita (garancije) i naknade za učešće. Ponuđač umjesto dokaza o uplati depozita može dostaviti bankovnu garanciju na iznos depozita koja mora biti bezuslovna, neopoziva i plativa na prvi poziv Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH sa rokom važenja najmanje180 dana od krajnjeg roka za dostavu ponude. Ponuđač je dužan u koverti sa ponudom i dokazom o uplati depozita i naknade dostaviti ovjerenu izjavu pod punom moralnom materijalnom i krivičnom odgovornošću da nema smetnji u smislu člana 12.stav 2. alineja 2., 3., 4,. i 5. Zakona da učestvuje u postupku privatizacije. Izjava za fizička lica treba biti ovjerena od nadležnog organa, a za pravna lica pečatom preduzeća. Pravna lica uz ovjerenu izjavu obavezni su dostaviti ovjerenu fotokopiju sudske registracije od nadležnog organa, a u slučaju učešća konzorcija/ortačke grupe potrebno je priložiti i ugovor o konzorciju/ortakluku.

Prijave podnesene poštom smatrat će se blagovremenim ukoliko je vrijeme otpreme poštom u skladu sa navedenim rokom.

Pobjednik neposredne pogodbe je dužan do potpisivanja kupoprodajnog ugovora dostaviti potvrdu od nadležnog organa kojom se potvrđuje da nema smetnji u smislu odredaba člana 12.stav 2. alineja 2., 3., 4,. i 5. Zakona.

Depozit se plaća na račun Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH broj 1540012000051021 kod banke Intesa Sanpaolo Sarajevo, a naknada za učešće na račun broj 1540011100651792 kod banke Intesa Sanpaolo Sarajevo.

Direktni pregovori sa ponuđačima održat će se u prostorijama Agencije, Sarajevo, ulica Mustajbega Fadilpašića 1, po slijedećem rasporedu:

Za predmet pod šifrom 11000228 dana 02.12.2013.godine u 10:00 sati

Za predmet pod šifrom 11000229 dana 02.12.2013.godine u 10:30 sati

Za predmet pod šifrom 11000230 dana 02.12.2013.godine u 11:00 sati

Za predmet pod šifrom 11000231 dana 02.12.2013.godine u 11:30 sati

Za dodatne informacije o proceduri neposredne pogodbe i podatke o predmetu prodaje, kupci mogu kontaktirati:

Kontakt osoba u preduzeću: Muharem Musić         tel. 033 703 318

Kontakt osobe u Agenciji:     Fikret Talić                 tel. 033 586 238

Javni poziv će biti objavljen u dnevnim novinama Dnevni avazSarajevo.