Javni poziv broj 149 za prodaju imovine preduzeća "Energoinvest“ d.d. Sarajevo metodom neposredne pogodbe

Na osnovu člana 2. i člana 26. stav 1. tačka c Zakona o privatizaciji preduzeća (“Službene novine Federacije BiH”, br. 27/97, 8/99, 32/00, 45/00, 54/00, 61/01, 33/02, 28/04, 44/04, 42/06 i 4/09),  na osnovu člana 3. Pravilnika o postupku  prodaje metodom neposredne pogodbe („Službene novine Federacije BiH” broj 75/05) i Odluke Nadzornog odbora  preduzeća Energoinvest d.d. Sarajevo, broj: NO-183/2013 od 04.11.2013, Agencija za privatizaciju u Federaciji BiH objavljuje                    

 

J A V N I  P O Z I V broj 149

za prodaju imovine

 preduzeća „Energoinvest“ d.d. Sarajevo

 metodom neposredne pogodbe

 

Prodavac:               

“Energoinvest„ d.d. Sarajevo

Adresa:                    

Hamdije Ćemerlića br. 2 

JMB prodavca:       

4200214380009 

Naziv predmeta

Privredni objekat (devastiran) i ekonomsko dvorište Lokalitet Stup, Tvornička 3 k.č.   17/7 privredni  objekat površine 1010 m2, spratnost P+1  i ekonomsko dvorište površine 763 m2 upisan u ZK ul. 2189 k.o. Donji Butmir

Šifra predmeta

11000231

Početna cijena

439.000,00 KM

Depozit

43.900,00 KM

Naknada za  učešće

 

439,00

 Napomena: U skladu sa Odlukom Nadzornog odbora  preduzeća Energoinvest d.d. Sarajevo,

 broj: NO-183/2013 od 04.11.2013. godine, predmet prodaje se ne može prodati ispod početne cijene.

Podnošenje ponuda i obaveze ponuđača

Pravo učešća na neposrednoj pogodbi imaju sva fizička i pravna domaća i strana lica u skladu sa članom 12. Zakona o privatizaciji preduzeća (u daljem tekstu Zakon). Plaćanje ugovorene cijene vrši se isključivo u gotovini.

Ponuda se podnosi neposredno ili preporučenom poštom na adresu: Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH, Alipašina br. 41, Sarajevo do 16,00 sati  24.07.2014.godine u zapečaćenoj koverti na kojoj je naznačen naziv i šifra predmeta prodaje.

U koverti se uz ponudu dostavlja dokaz o izvršenom plaćanju depozita (garancije) i naknade za učešće. Ponuđač umjesto dokaza o uplati depozita može dostaviti bankovnu garanciju na iznos depozita koja mora biti bezuslovna, neopoziva i plativa na prvi poziv Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH sa rokom važenja najmanje180 dana od krajnjeg roka za dostavu ponude.  Ponuđač je dužan u koverti sa ponudom i dokazom o uplati depozita i naknade dostaviti ovjerenu izjavu pod  punom moralnom materijalnom i krivičnom odgovornošću da nema smetnji u smislu člana 12.stav 2. alineja 2., 3., 4,. i 5.  Zakona da učestvuje u postupku privatizacije. Izjava za fizička lica treba biti ovjerena od nadležnog organa,  a za pravna lica pečatom preduzeća. Pravna lica uz ovjerenu izjavu obavezni su dostaviti ovjerenu fotokopiju sudske registracije od nadležnog organa, a u slučaju učešća konzorcija/ortačke grupe potrebno je priložiti i ugovor o konzorciju/ortakluku.

Prijave podnesene poštom smatrat će se blagovremenim ukoliko je vrijeme otpreme poštom u skladu sa navedenim rokom.

Pobjednik neposredne pogodbe je dužan do potpisivanja kupoprodajnog ugovora dostaviti potvrdu od nadležnog organa kojom se potvrđuje da nema smetnji u smislu odredaba člana 12.stav 2. alineja 2., 3., 4,. i 5. Zakona.

Depozit se plaća na račun Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH broj 1540012000051021 kod Intesa Sanpaolo Banka Sarajevo, a naknada za učešće na račun broj 1540011100651792 kod Intesa Sanpaolo Banka Sarajevo.

Direktni pregovori sa ponuđačima održat će dana 31.07.2014.godine u 10:00 sati u prostorijama Agencije, Sarajevo, ulica Alipašina 41.

 

Za dodatne informacije o proceduri neposredne pogodbe i  podatke o predmetu prodaje, kupci mogu kontaktirati:

Kontakt osoba u preduzeću: Muharem Musić         tel. 033 703 318

Kontakt osobe u Agenciji:     Fikret Talić                 tel. 033 586 238

                                              Sabaheta Čongo        tel. 033 586 250

Javni poziv je objavljen u dnevnim novinama “Dnevni avaz” Sarajevo.