Javni poziv broj 150 za prodaju metodom neposredne pogodbe poslovne zgrade sa pripadajućim zemljištem, ekonomskim dvorištem i parking prostorom, u vlasništvu preduzeća Unis Pretis d.o.o. Vogošća

Na osnovu člana 2. i člana 26. stav 1. tačka c Zakona o privatizaciji preduzeća (“Službene novine Federacije BiH”, br. 27/97, 8/99, 32/00, 45/00, 54/00, 61/01, 33/02, 28/04, 44/04, 42/06 i 4/09),  člana 3. Pravilnika o postupku  prodaje metodom neposredne pogodbe („Službene novine Federacije BiH” broj 75/05) i Odluke Nadzornog odbora  preduzeća Unis Pretis d.o.o. Vogošća, broj: 18/14 od 28.05.2014. godine i Odluke o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora privrednog društva UNIS PRETIS” d.o.o. Vogošća o prodaji nekretnina u procesu male privatizacije („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj: 74/14 od 12.09.2014. g.), Agencija za privatizaciju u Federaciji BiH objavljuje                      

 

J A V N I  P O Z I V  broj  150

za prodaju metodom neposredne pogodbe poslovne zgrade

sa pripadajućim zemljištem, ekonomskim dvorištem i parking prostorom,

u vlasništvu preduzeća Unis Pretis d.o.o. Vogošća

 

 

Šifra predmeta:      11000276

Naziv predmeta:     Poslovna zgrada sa pripadajućim zemljištem, ekonomskim dvorištem i parking prostorom u Vogošći, upisane u ZK ul.broj 4261 od 06.05.2014.g., broj parcele: k.č. 1032/39 – ekonomsko dvorište, površine 1,112 m², k.č. 1032/40 – poslovna zgrada – zemljište i parking, površine 2.056 m². Objekat poslovne zgrade je od tri sprata, ukupne korisne površine 3.354,03 m².

 

Adresa predmeta:  Igmanska br. 1., Vogošća, Bosna i Hercegovina

 

Prodavac:              Unis Pretis d.o.o. Vogošća, putem Agencije za privatizaciju u  Federaciji Bosne i Hercegovine

 

Početna cijena:                    

   3.444.265,00 KM

Depozit:

   100.000,00  KM

Naknada za učešće:       

3.444,00 KM

 

Pregled predmeta prodaje i uvid u dokumentaciju može se dogovoriti sa ovlaštenom osobom u preduzeću Unis Pretis d.o.o. Vogošća.

 

Podnošenje ponuda i obaveze ponuđača

Pravo učešća na neposrednoj pogodbi imaju sva fizička i pravna domaća i strana lica u skladu sa članom 12. Zakona o privatizaciji preduzeća (u daljem tekstu Zakon).

Ponuda se podnosi neposredno ili preporučenom poštom na adresu: Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH, Alipašina br. 41, Sarajevo do 16,00 sati  01.10.2014. godine u zapečaćenoj koverti na kojoj je naznačen naziv predmeta prodaje.

U koverti se uz ponudu dostavlja dokaz o izvršenom plaćanju depozita (garancije) i naknade za učešće. Ponuđač umjesto dokaza o uplati depozita može dostaviti bankovnu garanciju na iznos depozita koja mora biti bezuslovna, neopoziva i plativa na prvi poziv Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH sa rokom važenja najmanje180 dana od krajnjeg roka za dostavu ponude.  Ponuđač je dužan u koverti sa ponudom i dokazom o uplati depozita i naknade dostaviti ovjerenu izjavu pod  punom moralnom materijalnom i krivičnom odgovornošću da nema smetnji u smislu člana 12.stav 2. alineja 2., 3., 4,. i 5.  Zakona da učestvuje u postupku privatizacije. Izjava za fizička lica treba biti ovjerena od nadležnog organa,  a za pravna lica pečatom preduzeća. Pravna lica uz ovjerenu izjavu obavezni su dostaviti ovjerenu fotokopiju sudske registracije od nadležnog organa, a u slučaju učešća konzorcija/ortačke grupe potrebno je priložiti i ugovor o konzorciju/ortakluku.

Prijave podnesene poštom smatrat će se blagovremenim ukoliko je vrijeme otpreme poštom u skladu sa navedenim rokom.

Pobjednik neposredne pogodbe je dužan do potpisivanja kupoprodajnog ugovora dostaviti potvrdu od nadležnog organa kojom se potvrđuje da nema smetnji u smislu odredaba člana 12.stav 2. alineja 2., 3., 4,. i 5. Zakona.

Depozit se plaća na račun Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH broj 1540012000051021 kod Intesa Sanpaolo Banka d.d., a naknada za učešće na račun broj 1540011100651792 kod Intesa Sanpaolo Banka d.d.

Direktni pregovori sa ponuđačima održat će se u prostorijama Agencije, Sarajevo, ulica Mustajbega Fadilpašića 1, dana  08.10.2014. godine u 10:00 sati.

 

Za dodatne informacije o proceduri neposredne pogodbe i  podatke o predmetu prodaje, kupci mogu kontaktirati:

Kontakt osoba u preduzeću: Kenan Frljak           033 433 510

Kontakt osobe u Agenciji:     Fikret Talić              033 586 238

                                             Sabaheta Čongo     033 586 250