Javni poziv br. 110 za prodaju metodom neposredne pogodbe

Na osnovu člana 2. i 26. Zakona o privatizaciji preduzeća („Sl. novine Federacije BiH“, broj: 27/97- 4/09) i članova 1.- 3. Pravilnika o postupku prodaje metodom neposredne pogodbe („Sl. novine Federacije BiH“,broj: 75/05), te Odluka Nadzornog odbora „Natron“ Maglaj dd broj: NO-13/15 od 27.03.2015. godine, Agencija za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona, objavljuje:


JAVNI POZIV BR. 110

za prodaju metodom neposredne pogodbe u maloj privatizaciji za sljedeće predmete:


 

NAZIV PREDUZEĆA (PRODAVAC): „Natron“ Maglaj dd          IDB: 4218182240001

 

Red br.

Šifra predmeta

Naziv, opis i lokacija

predmeta prodaje

 

Početna

cijena KM

Depozit KM

Naknada za učešće KM

1.

040200789

Suvlasnički dio zgrade zvana “Natronkomerc” (podrum, dio prizemlja sa ulazom i stubištem , kompletan I i II sprat) koja se nalazi u Ulici Aleja ljiljana bb Maglaj, ukupne netto korisne površine 1005,00 m², označena sa k.č. broj: 533/6 (novi premjer k.č. broj: 1474), K.O.SP- Maglaj upisana u ZK uložak broj: 1162. Objekat je priključen na vodovodnu i elektro mrežu, ali je u zapuštenom stanju.

369.337,50

36.934,00

369,00

Pregled predmeta prodaje: Svaki radni dan u periodu od 10³º- 15h

Napomena: Na predmetu prodaje upisana hipoteka u korist PBS d.d. Sarajevo, koja na dan 27.03.2015. godine iznosi 156.058,65 KM.

Plaćanje se vrši 100% u novcu (gotovinskim sredstvima)

Podnošenje ponuda i obaveze ponuđača

Pravo učešća na neposrednoj pogodbi imaju sva fizička i pravna, domaća i strana lica u skladu sa članom 12. Zakona o privatizaciji preduzeća („Službene novine Federacije BiH“, 27/97-4/09) u daljem tekstu Zakon.

Ponude se podnose neposredno ili preporučenom poštom na adresu: Agencija za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona, Zmaja od Bosne b.b., Zenica do 16 sati dana 11.05. 2015. godine u zapečaćenoj koverti na kojoj je naznačen naziv predmeta prodaje.

U koverti se uz ponudu dostavlja dokaz o izvršenom plaćanju depozita i naknade za učešće. Ponuđač je dužan u koverti sa ponudom i dokazom o uplati depozita i naknade dostaviti izjavu pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću da nema smetnji u smislu člana 12. Zakona da učestvuje u postupku privatizacije.

Prijave podnesene poštom smatrat će se blagovremenim ukoliko je vrijeme otpreme poštom u skladu sa navedenim rokom. Pobjednik neposredne pogodbe je dužan do potpisivanja kupoprodajnog ugovora dostaviti potvrdu od nadležnog organa kojom se potvrđuje da nema smetnji u smislu odredaba člana 12. Zakona. Depozit se plaća na račun Agencije za privatizaciju ZDK broj:1340100000014670 kod IK banka d.d. Zenica, a naknada za učešće na račun broj:1340100000013021 kod IK banka d.d. Zenica.

Direktni pregovori sa ponuđačima održat će se u prostorijama Agencije za privatizaciju ZDK, dana 15.05 2015. godine  u 11 sati.

Za sve dodatne informacije i bliže identifikacione podatke o predmetu prodaje sadržane u prospektu predmeta prodaje potencijalni kupci se mogu obratiti Sektoru za poslove privatizacije u Agenciji, lično, putem telefona broj 032/243-117 ili pismeno na adresu Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona, Zmaja od Bosne b.b., Zenica.

Javni poziv za neposrednu pogodbu br. 110, bit će objavljen u novinama „Oslobođenje“  dana 22.04. 2015. godine, Bosna i Hercegovina te na Internet (www.apf.com.ba).