Javni poziv za prikupljanje zatvorenih ponuda za prodaju poslovnog objekta Hala – Nova radionica REP-a sa pripadajućim zemljištem
Na osnovu člana 2. i člana 26. stav 1. tačka c Zakona o privatizaciji preduzeća („Službene novine Federacije BiH“ br. 27/97, 32/00, 45/00, 54/00, 61/01, 33/02, 28/04, 44/04, 42/06 i 4/09), člana 51. i 52. Pravilnika o postupku prodaje imovine i dionica ili udjele preduzeća („Službene novine Federacije BiH“ br. 28/05 – prečišćeni tekst, 53/07 i 76/09), Odluke Nadzornog odbora Željezara „Zenica“ d.o.o Zenica broj: 079/14. - NO od 27.03.2014. godine, Agencija za privatizaciju u Federaciji BiH objavljuje

 

JAVNI POZIV

za prikupljanje zatvorenih ponuda za prodaju poslovnog objekta

 Hala – Nova radionica REP-a sa pripadajućim zemljištem

 


Naziv predmeta:       Poslovni objekat Hala – Nova radionica REP-a sa pripadajućim zemljištem

Šifra predmeta:         11000301

Prodavac:      Željezara „Zenica“ d.o.o. Zenica putem Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH, Alipašina 41, Sarajevo

Kratak opis predmeta:    Hala-Nova radionica REP-a nalazi se u poslovnoj zoni Zenica

povezana je sa željezničkom i putničkom mrežom. Površina hale je 708 m2 sa pripadajućim zemljištem površine 1.985 m2 (ZK izvadak br. 043-0-NAR-14-001 834 od 11.03.2014. godine ZK uložak broj 4083, parcela broj 937/3, Zemljišnoknjižni ured Općinskog suda Zenica) Hala je otvoreni prostor sa pomoćnim prostorijama, kancelarijskim prostorom, sanitarnim čvorovima, te garderobama. Visina hale do kranske staze je 6,5 m, a do strehe 9,5 m. Hala je zidana od šljako-betonskih elemenata, pokrivena željeznim konstrukcijama sa pokrovom od trapeznog lima, podovi su betonska ploča, u sanitarijama su keramičke pločice, a u kancelarijama brodski pod. Do objekta su postavljene instalacije za vodovod i kanalizaciju, elektro instalacije jake i slabe struje, te mašinske instalacije.

KRITERIJI ZA VREDNOVANJE PONUDA

1. Cijena .................................................................................................. 350 bodova ili 35%

Početna cijena iznosi 311.027,00 KM. Cijena ne može biti niža od početne cijene. Cjelokupan iznos ugovorene cijene predmeta prodaje plaća se u gotovom novcu.

2. Zapošljavanje ......................................................................................350 bodova ili 35%

Zapošljavanje jednog zaposlenika Željezare „Zenica“ d.o.o. Zenica u roku od 30 dana od dana zaključivanja kupoprodajnog ugovora, na neodređeno vrijeme, a najmanje na period od 3 (tri) godine od dana zapošljavanja. Dodatno zapošljavanje neće biti vrednovano.

3. Investicije .............................................................................................300 bodova ili 30%

Nova finansijska ulaganja u iznosu od 20.000,00 KM u periodu od 24 mjeseca od dana zaključivanja kupoprodajnog ugovora. Dodatno investiranje neće biti vrednovano.

Za izvršenja obaveza iz ovog Ugovora Kupac će Prodavcu dostaviti bankarsku garanciju koja mora biti bezuslovna, neopoziva i plativa na prvi poziv Prodavca, na iznos od 35% ponuđenih investicija, te izdata od banke prihvatljive Prodavcu.

Podnošenje ponuda i obaveze ponuđača:

Pravo učešća na tenderu imaju sva fizička i pravna domaća i strana lica u skladu sa članom 12. Zakona o privatizaciji preduzeća („Službene novine Federacije BiH“ br. 27/97, 32/00, 45/00, 54/00, 61/01, 33/02, 28/04, 44/04, 42/06 i 4/09).

Ponuda se podnosi u zapečaćenoj koverti na kojoj je naznačena šifra predmeta prodaje, šifra podnosioca ponude i naznaka „PONUDA“.

Uz kovertu sa ponudom podnosilac je dužan priložiti:

–           posebnu zapečaćenu kovertu na kojoj je napisano „IDENTITET“, šifra ponuđača i šifra predmeta prodaje, a koja sadrži podatke o identitetu podnosioca i izjavu da ponuđač ispunjava uvjet iz člana 3. Izmjena i dopuna Zakona o privatizaciji preduzeća („Službene novine Federacije BiH“ broj 28/04);

–           posebnu zapečaćenu kovertu na kojoj je napisano „DOKAZ O UPLATI“, šifra ponuđača i šifra predmeta prodaje, a koja sadrži dokaz o uplati depozita i dokaz o uplati naknade za učešće.

Depozit u iznosu od 31.103,00 KM uplaćuje se na račun Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH broj 1540012000051021 kod Intesa Sanpaolo banke Sarajevo. Naknada za učešće na tenderu u iznosu od 311,00 KM uplaćuje se na račun Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH broj 1540011100651792 kod Intesa Sanpaolo banke d.d. Sarajevo.

Ponude se podnose bezuslovno, u skladu sa kriterijima iz Javnog poziva neposredno ili preporučenom poštom na adresu: Agencija za privatizaciju u Federaciji BiH, Sarajevo, ul. Alipašina br. 41, do 23.05.2014. godine do 16:00 sati, ne otkrivajući pri tome identitet. Prijave podnesene poštom smatraće se valjanim (blagovremeno podnesenim) ukoliko je vrijeme otpreme poštom u skladu sa naznačenim rokom.

Ponuđač može odustati od učešća na tenderu o čemu je dužan pismenim putem obavijestiti Agenciju najkasnije 7 (sedam) dana prije roka utvrđenog za objavljivanje rangiranih ponuda. U tom slučaju ponuđač ima pravo na povrat depozita.

Vrednovanje ponuda i izbor najpovoljnijeg ponuđača

Vrednovanje ponuda, izbor najpovoljnije ponude i objavljivanje rangiranih ponuda vrši se u skladu sa Pravilnikom o postupku prodaje imovine i dionica ili udjele preduzeća („Službene novine Federacije BiH“ br. 28/05 – prečišćeni tekst, 53/07 i 76/09).

Javno objavljivanje najbolje rangiranih ponuda održat će se u prostorijama Agencije, Sarajevo, ul. Mustajbega Fadilpašića br. 1, dana 28.05.2014. godine u 13:00 sati.

Ostale informacije

Dodatne podatke i uvid u dokumentaciju zainteresirani mogu dobiti u Agenciji i od Prodavca.

Kontakt osoba u Agenciji: Nevena Vokić,   tel. 033 586-251

Odgovorna osoba u preduzeću: Hajrudin Mehić, tel. 032 209 219