Javni poziv za prikupljanje zatvorenih ponuda za prodaju državnog kapitala u JP „VETERINARSKA STANICA“ d.o.o. Vitez

 Temeljem članka 51. Pravilnika o postupku prodaje imovine i dionica ili udjela poduzeća (Sl.novine F BiH",broj: 28/05-pročišćeni tekst, 53/07 ,76/09), Agencija za privatizaciju   KSB/SBK, o b j a v lj u j eJAVNI POZIV  

za prikupljanje zatvorenih ponuda za prodaju državnog kapitala u JP „VETERINARSKA STANICA“ d.o.o. Vitez

(u postupku male privatizacije)

BROJ 560.

NAZIV PREDMETA: JP ”VETERINARSKA STANICA” d.o.o. Vitez -poduzeće u cjelosti

Šifra predmeta: 060100050

Prodavatelj: Agencija za privatizaciju KSB/SBK TRAVNIK

Lokacija predmeta: Vitez, Ul.Stjepana Radića bb

Kontakt osoba u poduzeću: Rafail  Đoja tel:030/719-015

Početna cijena: 76.440,00 KM Depozit: 7.644,00 KM Naknada za sudjelovanje:76,00 KM

Vrijeme i mjesto objavljivanja ponuda: 07.10.2013.godine sa početkom u 11:00 sati u    Agenciji za privatizaciju KSB/SBK,Travnik, Bosanska 12.

KRATAK OPIS PREDMETA: Prodaja državnog kapitala u poduzeću JP “VETERINARSKA STANICA” d.o.o. Vitez , u nominalnom iznosu od   76.440,00 KM (100 % državni kapital).

Temeljna djelatnost je veterinarska djelatnost.

 JP “Veterinarska stanica” d.o.o., Vitez  upisano je u sudski registar Općinskog suda u Travniku,  MBS 51-01-0419-09 (stari broj 1-14431).

Napomena: JP “VETERINARSKA STANICA” d.o.o. Vitez je u posjedu nekretnina na k.p.1378/1 ( kuća i zgrada površine 95 m2) i na k.p. 1378/1 ( dvorište površine 1163m2), upisanih u posjedovni list 247 K.O. Vitez   gdje je kao nositelj prava upisana – Poljoprivredna veterinarska zadruga Vitez, Sarajevska 32) .

U tijeku je usklađivanje katastarskih i gruntovnih podataka.

Sjedište poduzeća je u Vitez, Ul.Stjepana Radića bb.

Metod prodaje :javno prikupljanje ponuda-tender u maloj privatizaciji.

.

Način plaćanja:

Plaćanje postignute kupoprodajne cijene će se izvršiti u cijelosti u gotovini.

UVJETI PRODAJE : Trajno zadržavanje veterinarske djelatnosti od dana potpisivanja ugovora o kupoprodaji.

 

KRITERIJI ZA VREDNOVANJE PONUDA:

1.Zadržavanje postojećih 7 (sedam) uposlenih djelatnika u radnom odnosu

   najmanje 5 (pet) godine od dana potpisivanja ugovora o kupoprodaji             do 300   bodova ili 30 %

2. Investicije u razvoj veterinarske djelatnosti u tijeku tri godine

    po   potpisivanju ugovora o kupoprodaji u ukupnom iznosu   od 10.000,00 KM

   (rekonstrukciju objekata i nabavku opreme- u prvoj god.3.000,00 KM

   u drugoj god. 3.000,00 KM i u trećoj god.4.000,00 KM)                               do   200 bodova ili 20 %

3. Cijena    (najmanje 70% početne cijene)                                                       do    300 bodova ili 30 %

    NAPOMENA:Ponuda sa cijenom ponuđenom manje od 70% početne

                           cijene neće se vrednovati.

4. Poslovna reputacija                                                                                           do    200 bodova ili 20 %

      

                        UKUPNO:                                                                                   1000     bodova   ili 100 %

1.    Pojedinačne ponude za predmet iz javnog poziva  podnose se najkasnije do 30.09.2013. godine, do 16 sati,  neposredno ili preporučeno poštom na adresu Agencija za privatizaciju KSB/SBK, Travnik, Bosanska 12.

Ponude se podnose u zapečaćenoj kuverti na kojoj je na prednjoj strani naznaka : “Ponuda po javnom pozivu broj: 560” sa naznakom šifre predmeta prodaje, a na poleđini naznačena šifra podnositelja ponude (bez navođenja imena podnositelja ponude). Uz kuvertu s ponudom, podnositelj ponude je dužan priložiti posebne dvije zapečaćene kuverte, od kojih jedna sadrži šifru i podatke o identitetu podnositelja ponude, a druga sadrži dokaze o uplati depozita i naknade za sudjelovanje na tenderu.

 Uz ponudu, podnositelj ponude je dužan dostaviti određene isprave i dokumente kao dokaz o stečenoj                  reputaciji u obavljanju veterinarske djelatnosti.

      U ponudi je potrebno ulaganja precizirati po rokovima i namjeni (struktura i dinamika ulaganja po godinama) s tim da se cjelokupna ulaganja moraju odnositi na razvoj veterinarske djelatnosti.

       Nepotpune i neblagovremene ponude podnesene na način drugačiji od propisanog Pravilnikom neće biti razmatrane.

2.    Pravo sudjelovanja na tenderu imaju sve domaće, fizičke i pravne osobe, osim pravnih osoba koje su i same predmet privatizacije.

Fizičke i pravne osobe koje sudjeluju u postupku privatizacije uz ponudu moraju da prilože ovjerenu od strane nadležnog organa pisanu izjavu, pod punom moralnom, materijalnom i kaznenom odgovornošću, da nema smetnji u smislu odredaba članka 12. st. 2. alineja 2,3,4 i 5 Zakona o privatizaciji poduzeća da sudjeluju u postupku privatizacije odnosno da :

1.    Nema neizmirenih obveza po osnovu javnih prihoda za prethodni izvještajni period ( za fizičke i pravne osobe).

2.    Da nije pravomoćnom sudskom presudom utvrđeno da je poslovalo sa poduzećima koja su brisana iz sudskog registra suglasno članku.52. a točka 3. Zakona o postupku upisa pravnih lica u sudski registar (za fizičke i pravne osobe).

3.    Da nije većinski vlasnik poduzeća iz točke 1.i 2. (za fizičke i pravne osobe).

4.    Da nije u većinskom vlasništvu poduzeća iz točke 1. i 2. ( za pravne osobe).

       Potvrdu od nadležnog organa kojom se potvrđuje da nema smetnji u smislu odredaba članka 12. st. 2. alineja 2,3,4 i 5 Zakona o privatizaciji poduzeća da sudjeluju u postupku privatizacije,sudionik na tenderu je dužan dostaviti najkasnije do zaključenja kupoprodajnog ugovora.

5. . Depozit se uplaćuje na račun Agencije za privatizaciju KSB/SBK, broj 3380002211969060 kod UNI CREDIT     BANK FILIJALA TRAVNIK

6. Naknada za sudjelovanje se uplaćuje na račun Agencije za privatizaciju u KSB/SBK broj 3386702218853397 kod UNI CREDIT BANK FILIJALA TRAVNIK.

3.    Dokaz o uplaćenom depozitu i naknade za sudjelovanje ponuđač dostavlja u posebnoj kuverti na način definiran u točki 1. ovog Javnog poziva,

4.    Nakon podnošenja ponude podnositelj ima pravo dopuniti ponudu sve do isteka roka utvrđenog za podnošenje ponuda na način utvrđen Pravilnikom.

5.    Rangiranje i izbor najpovoljnije ponude će se vršiti prema kriterijima iz javnog poziva, sukladno Pravilniku o postupku prodaje imovine i dionica ili udjela poduzeća (Službene novine Federacije BiH br.28/05 – pročišćen tekst Sl.novine F BiH br. 53/07 i 76/09) .

6.    Za dodatne informacije zainteresirani se mogu obratiti Agenciji za privatizaciju KSB/SBK osobno ili na telefon: 030/ 511-807, 511-809.

7.    Kontakt osoba : Hamida Halilović, pomoćnik direktora u odjelu za pravne, opće poslove i izdavaštvo Agencije za privatizaciju KSB/SBK.