Javni poziv za dostavljanje ponuda- hotelski smještaj na službenim putovanjima u zemlji i inostranstvu

JAVNI POZIV

Za dostavljanje ponuda- hotelski smještaj na službenim putovanjima u zemlji i inostranstvu

 

Na osnovu člana 8. stav 1 Anex II Dio B, člana 18. stav 1, člana 87. stav (1) b.), člana 90. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14), člana 4. stav 3. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma i Pravilnika o postupku direktnog sporazuma Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH, direktor Agencije je donio

POZIVAMO VAS

 

Da dostavite ponudu vršenja hotelskog smještaja u 2019.godini za potrebe Agencije za privatizaciju FBiH

NAZIV UGOVORNOG ORGANA:

Agencija za privatizaciju FBiH

VRSTA POSTUPKA NABAVKE:

Postupak nabavke na koji se primjenjuje poseban režim u skladu sa članom 8. Zakona o javnim nabavkama ( „Službeni glasnik BiH“, broj:39/14) i u skladu sa Pravilnikom o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama ( „Službeni glasnik BiH“, broj 66/16) u daljem tekstu: Pravilnik).

OPIS PREDMETA NABAVKE:

Usluge hotelskog smještaja u zemlji i inostranstvu, hoteli sa 3 ili 4 zvjezdice ( u zavisnosti od potreba) za 2019.godinu.

KRITERIJUM ZA IZBOR PONUDE:

U skladu sa članom 64. Zakona o javnim nabavkama, kriterijum će se utvrđivati prilikom svakoh upućivanja zahtjeva za ponudu kada Agencija za privatizaciju FBiH ima potrebu nabavke usluga hotelskog smještaja. Ugovorni organ će izbor između dostavljenih ponuda, vršiti na osnovu svojih potreba, u skladu sa prirodom i svrhom konkretne usluge, cjeneći specifičnost i kvalitet ponude. Račun ili faktura smatrat će se zaključenim ugovorom, u slučaju da vrijenost usluge ne prelazi iznos za koji se ne treba zaključivati ugovor, a koji je definisam u Pravilniku o direktnom sporazumu ( „Službeni glasnik BIH“, broj 90/14)

USLOVI KOJE PONUĐAČI TREBAJU ISPUNITI:

Da su registrovani za obavljanje usluga hotelskog smještaja

PERIOD VAŽENJA PONUDE:

Do 31.12.2019.

NAČIN DOSTAVLJANJA PONUDA:Putem fax-a ili elektronski ( smještaj u zemlji), po objavi ovog javnog poziva, svi zainteresovani privredni subjekti koji pružaju usluge hotelskog smještaja u Bosni i Hercegovini mogu se prijaviti na način da dostave svoje ponude za hotelski smještaj za 2019.godinu, a Agencija za privatizaciju FBiH će se uvijek pismeno obratiti da dostave ponude kada se ukaže potreba za hotelskim smještajem u Bosni i Hercegovini.

Kao ponuda za hotelski smještaj u inostranstvu se smatra štampani izvod sa relevantnih internetskih pretraživača ( Booking, Tripadvisor, Hotels, Laterooms,Hotelscombined, Hotwire i sl.)

ADRESA NA KOJU SE PONUDA DOSTAVLJA:

Agencija za privatizaciju FBiH

Maršala Tita 7

71000 Sarajevo

Fax:033/586-234

E-mail: apfbih@bih.net.ba

ZAKLJUČENJE UGOVORA:

Ugovori će se zaključivati jednokratno, po potrebi, u periodu do 31.12.2019.

Račun ili faktura će se smatrati zaključenim ugovorom, u slučaju da vrijednost usluge ne prelazi iznos za koji se ne treba zaključivati ugovor a koji je definisan u Pravilniku o direktnom sporazumu.

KRAJNJI ROK ZA DOSTAVLJANJE PONUDA:

31.12.2019.