DOPUNA REGISTRA PREDMETA PRODAJE U POSTUPKU MALE PRIVATIZACIJE POSLOVNE PROSTORIJE ZV. „MEDICINA RADA“ U KONJICU