Javni poziv za učešće na aukcijskoj prodaji nekretnina-poslovni prostor u Kupresu, ukupne površine 151,20 m²
Na osnovu Zaključka Vlade Federacije BiH, V broj 1755/2014, od 23.09.2014. godine, Zaključka Vlade Federacije BiH, V broj 1880/2014, od 23.10.2014. godine, Ugovora o provođenju postupka prodaje nekretnina, između Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH i Federalnog zavoda za penzijsko/mirovinsko i invalidsko osiguranje, zaključenog 31.10.2014. godine, i Odluke Upravnog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje broj UOFZ-73/14 od 30.10.2014. godine, Agencija za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine, objavljuje:


J A V N I  P O Z I V

za učešće na aukcijskoj prodaji 

Prodavac:

Federalni zavod za penzijsko/mirovinsko i invalidsko osiguranje putem Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH

Predmet prodaje:

Nekretnina-poslovni prostor u Kupresu,  Mate Bobana br. 6, ukupne površine 151,20 m². Nekretnina se nalazi u prizemlju dvospratnog stambeno-poslovnog objekta.

Početna cijena

215.115,00 KM

Depozit:

21.511,50 KM

Naknada za učešće:

100,00 KM

Uvid u dokumentaciju, odnosno pregled predmeta prodaje, može se obaviti u periodu od 03.11.2014. godine do 10.11.2014. godine od 08:00 do 15:00 sati (radnim danom) uz prethodnu najavu kontakt osobi.

Način prijavljivanja i procedure aukcije:

Prodaja putem javne aukcije odvijaće se u skladu sa odredbama Pravilnika o postupku prodaje imovine i dionica ili udjela preduzeća–Prečišćen tekst (“Službene novine Federacije BiH”, broj 28/05, 53/07 i 76/09), osim ako je Ugovorom o provođenju postupka prodaje nekretnina, zaključenog između Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH i Federalnog zavoda za penzijsko/mirovinsko i invalidsko osiguranje dana 31.10.2014. godine i drugim aktima u vezi prodaje navedenih nekretnina regulisano drugačije.

Pravo učešća na aukciji imaju sva fizička i pravna lica koja popune obrazac prijave, uplate depozit i naknadu za učešće, osim domaćih pravnih i domaćih fizičkih lica koja imaju registrovanu samostalnu djelatnost, a koja imaju neizmirene obaveze po osnovu doprinosa prema Federalnom zavodu za penzijsko/mirovinsko i invalidsko osiguranje. Obrazac prijave se može dobiti u Agenciji za privatizaciju u Federaciji BiH, Alipašina 41, Sarajevo. Uz obrazac prijave potrebno je dostaviti kopiju uplatnice kao dokaz o uplaćenom depozitu16 sati, dana 10.11.2014. godine na adresu:

Aukcija će se održati u aukcijskom centru, sala Tender biroa, Mustajbega Fadilpašića 1, Sarajevo dana 18.11.2014. godine u 11:00 sati

Procedure aukcije:

  • Registriranje učesnika i uplata naknade za aukciju će početi 2 (dva) sata prije početka aukcije, u prostorijama aukcijskog centra. Prilikom registriranja učesnici, domaća pravna i domaća fizička lica koja imaju registrovanu samostalnu djelatnost, su dužni dostaviti izjavu da nemaju obaveza po osnovu doprinosa prema Federalnom zavodu za penzijsko/mirovinsko i invalidsko osiguranje. Izjava za fizička lica mora biti ovjerena od nadležnog organa, a za pravna lica pečatom privrednog društva.
  • Aukcija će biti održana ako se prijavi najmanje jedan učesnik.
  • Aukcija je javno nadmetanje gdje je najpovoljniji ponuđač onaj koji ponudi najvišu cijenu. Cijena ne može biti niža od početne cijene. Plaćanje cijene se vrši isključivo u gotovini.
  • Nadmetanje počinje kada jedan od učesnika na poziv aukcionera ponudi početnu cijenu. Po završetku nadmetanja aukcioner proglašava aukciju završenom. Komisija ocjenjuje pristigle ponude, vrši rangiranje istih i predlaže najpovoljnijeg ponuđača. Federalni zavod za penzijsko/mirovinsko i invalidsko osiguranje donosi odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuđača i sa istim zaključuje ugovor o kupoprodaji. U slučaju da najpovoljniji ponuđač odustane od potpisivanja ugovora o kupoprodaji depozit se zadržava.
  • Do potpisivanja Ugovora o kupoprodaji najpovoljniji ponuđač, na kojeg se odnose kriteriji navedeni u javnom pozivu, dužan je dostaviti uvjerenje nadležnog organa o izmirenim obavezama prema Federalnom zavodu za penzijsko/mirovinsko i invalidsko osiguranje

Za sve dodatne informacije o predmetima prodaje kupci se mogu obratiti kontakt osobi.

Kontakt osobe u Federalnom Zavodu PIO/MIO:

Kadić Mirela                  tel.   033 723 120

Branka Ćorić                 tel.   036 445 639

    Kontakt osobe u Agenciji:  

Fikret Talić                    tel.    033 586 238

Sabaheta Čongo           tel.   033 586 250