Javni poziv za učešće na aukcijskoj prodaji broj 113 za poslovni objekat Robna kuća u Velikoj Kladuši
Na osnovu člana 2. i člana 11. Zakona o privatizaciji preduzeća (“Službene novine Federacije BiH” br. 27/97, 8/99, 32/00, 45/00, 54/00, 61/01, 27/02, 33/02, 28/04, 44/04, 42/06 i 4/09), člana 6. stav 1. tačka 2. i člana 15. Pravilnika o postupku prodaje imovine i dionica ili udjela preduzeća – Prečišćen tekst (“Službene novine Federacije BiH”, broj 28/05, 53/07 i 76/09), Odluke Nadzornog odbora „Agrokomerc“ d.d. Velika Kladuša broj: 1764 od 29.08.2014. godine i Odluke Vlade Federacije BiH V.broj: 2244/2014. od 18.12.2014. godine Agencija za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine, objavljuje:

 


J A V N I P O Z I V

za učešće na aukcijskoj prodaji broj 113

 

Šifra predmeta:      11000307

Naziv predmeta:     Poslovni objekat Robna kuća u Velikoj Kladuši (ZK ul. br. 109, k.č. broj: 1138/5, KO Velika Kladuša površine 767 m²) koji se sastoji od supermarketa, prodaje tekstilne i ostale robe, skladišnog prostora, pomoćnog i administrativnog prostora  korisne površine 1.392,30 m².

Adresa predmeta: Trg mladih, Velika Kladuša

Prodavac:      „Agrokomerc“ d.d. Velika Kladuša, putem Agencije za privatizaciju

 u Federaciji Bosne i Hercegovine

Početna cijena:

2.374.012,00 KM

Depozit:

100.000,00KM

Naknada za učešće:       

100,00 KM

NAPOMENA

Odlukom Nadzornog odbora društva „Agrokomerc” d.d. Velika Kladuša broj: 1764/14 od 29.08.2014. godine, na koju je Vlada Federacije Bosne i Hercegovine dala saglasnost, utvrđena je početna prodajna cijena, koja je ujedno i minimalna cijena za predmet prodaje.

Razvojna banka Federacije BiH ima založno pravo na objektu “Robna kuća” u Velikoj Kladuši po komisionom kreditu Vlade Federacije BiH (Ugovor o kreditu broj S-082-14-5281-V/02). Ukupan dug na dan 19.05.2014. godine iznosi 2.791.239,00 KM.  Osnovni dug po komisionom kreditu iznosi 1.263.382,28 KM.

Sredstva ostvarena prodajom iskoristit će se prvenstveno radi namirenja duga prema hipotekarnom povjeriocu - Razvojnoj banci Federacije Bosne i Hercegovine. Preostala sredstva ostvarena od prodaje, nakon namirenja obaveza prema hipotekarnom povjeriocu Razvojnoj banci Fderacije BiH, usmjeriti će se za namirenje obaveza privrednog društva "Agrokomerc" d.d. po osnovu doprinosa za PIO/MIO. Osim založnog prava Razvojne banke na predmetu prodaje upisana su i založna prava drugih povjerilaca.

„Agrokomerc” d.d. Velika Kladuša vodi sudski spor za raskid ugovora o zakupu i izvršena ulaganja u Robnu kuću, sa „BF Komerc” d.o.o. zakupoprimcem po Ugovoru o zakupu od 15.02.2002. godine.

Pregled predmeta prodaje i uvid u raspoloživu dokumentaciju (dokaze o vlasništvu i dokumentacija u vezi sudskog postupka) može se dogovoriti sa kontakt osobom u preduzeću „Agrokomerc” d.d. Velika Kladuša u periodu od 22.01. do 29.01.2015. godine.

Aukcija će se održati 06.02.2015. godine u aukcijskom centru, sala Tender biroa, Mustajbega Fadilpašića 1, Sarajevo sa početkom u 11,00 sati.

Plaćanje cijene se vrši isključivo u gotovini. 


Prijava za učešće na aukciji:

Pravo učešća na aukciji stiče se popunjavanjem obrasca prijave i uplatom depozita. Obrazac prijave se može dobiti u Agenciji za privatizaciju u Federaciji BiH, Alipašina 41, Sarajevo. Uz obrazac prijave potrebno je dostaviti kopiju uplatnice kao dokaz o uplaćenom depozitu. Depozit se uplaćuje na račun Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH broj 1540012000051021 kod Banka Intesa Sanpaolo Sarajevo najkasnije 7 (sedam) dana prije početka aukcije. Obrazac prijave sa priloženom kopijom uplatnice se podnosi neposredno ili preporučenom poštom do 16 sati, dana 29.01.2015. godine  na adresu: Agencija za privatizaciju u Federaciji BiH, Alipašina 41, Sarajevo. Prijave podnesene poštom smatrat će se valjanim (blagovremeno podnesenim) ukoliko je vrijeme otpreme poštom u skladu sa naznačenim rokom.

Registriranje učesnika za aukciju će početi 2 (dva) sata prije početka aukcije, u prostorijama aukcijskog centra. Prilikom registracije, učesnici na aukciji, dužni su obavezno dostaviti izjavu o ispunjavanju uslova iz člana 12. Zakona o privatizaciji preduzeća i platiti naknadu za učešće. Izjava za fizička lica mora biti ovjerena od nadležnog organa, a za pravna lica pečatom preduzeća. Pravna lica uz ovjerenu izjavu obavezni su dostaviti ovjerenu fotokopiju sudske registracije od nadležnog organa.

Prodaja putem javne aukcije odvijaće se u skladu sa odredbama Pravilnika o postupku prodaje imovine i dionica ili udjela preduzeća – Prečišćen tekst (“Službene novine Federacije BiH”, broj 28/05, 53/07 i 76/09) i Uputstva o obliku i sadržaju obrazaca obaveznih u sprovedbi postupka prodaje imovine i dionica ili udjela preduzeća (“Službene novine Federacije BiH”, br. 33/98, 21/99 i 14/00).

Za sve dodatne informacije o predmetu prodaje kupci se mogu obratiti:

Kontakt osoba u preduzeću:  Denis Rizvić         061 482 653

Kontakt osoba u Agenciji:      Fikret Talić         033 586 238