Javni poziv za prodaju službenog putničkog vozila putem postupka licitacije sistemom zatvorenih ponuda

Na osnovu člana 22. Statuta Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH, a u skladu sa Odlukom o odoboravanju prodaje putničkog motornog vozila broj 04-14-348/15 od 29.04.2015. godine, Agencija za privatizaciju u Federaciji BiH, raspisuje
  

JAVNI POZIV

za prodaju službenog putničkog vozila putem postupka licitacije

sistemom zatvorenih ponuda 

I PREDMET PRODAJE:

Predmet prodaje je službeno putničko motorno vozilo, vlasništvo Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH.

II PODACI O VOZILU :

1.

Marka i tip vozila:

ŠKODA - OCTAVIA 

2.

Model vozila:       

TOUR

3. 

Godine proizvodnje:          

2009

4. 

Broj šasije:

TMBDG41U198848800

5. 

Broj motora:

AGR715110

6. 

Radni obujam motora:     

1896

7. 

Snaga motora u KW:          

66

8.

Vrsta motora:  

DIZEL

9. 

Boja vozila:

SIVA

10. 

Registarske oznake:       

A46-J-726

11. 

Registrovana do:            

15.05.2015. godine

12. 

Dodatna oprema:

alarm, el.podizači naprijed, centralna brava sa daljinskim, manuelna klima, CD MP3.

13. 

Pređena kilometraža:

199.850 km

14. 

Početna cijena:               

9.846,00 KMVozilo je redovno održavano i servisirano u ovlaštenom servisu.

III NAČIN PRODAJE

Prodaja se vrši putem postupka licitacije sistemom zatvorenih ponuda. Svi zainteresirani potencijalni ponuđači vozilo mogu pogledati 11.05.2015. godine u vremenu od 10,00 do 12,00 sati na parkingu u ulici Alipašina br. 45 - ulaz u bivšu ambasadu SAD-a, Sarajevo.

Prodaja će se obavljati po načelu „viđeno-kupljeno“, što isključuje sve naknadne reklamacije i prigovore kupca upućene prodavcu, po pitanju kvalitete i eventualnih nedostataka.

IV USLOVI PRODAJE

Pravo učešća u postupku licitacije sistemom zatvorenih ponuda imaju sva pravna i fizička lica osim članova Upravnog i Nadzornog odbora Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH, zaposlenika Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH i članova njihovih porodica.

Ponuda za fizička lica treba da sadrži podatke o licu (ime i prezime, adresu i broj telefona, ovjerenu fotokopiju identifikacionog dokumenta).

Ponuda za pravna lica treba da sadrži podatke o pravnom licu (fotokopiju rješenja o upisu u sudski registar potpisanu i ovjerenu pečatom pravnog lica, ime i prezime lica ovlaštenog za zastupanje, adresu i broj telefona).

Iznos ponude treba da bude iskazan u konvertibilnim markama (KM).

Ponuda mora biti potpisana od strane podnosioca ponude, a ukoliko je ponuđač pravno lice ista mora biti potpisana i ovjerena pečatom pravnog lica.

Svi ponuđači dužni su na blagajni Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH položiti kauciju u iznosu od 100,00 KM na dan otvaranja ponuda 12.05.2015. godine u vremenu od 11,00 do 12,00 sati u ul. Mustajbega Fadilpašića br. 1, Sarajevo. Ponuđaču koji kupi vozilo, uplaćeni iznos se umanjuje od ponuđene cijene, pri konačnom plaćanju. U slučaju da isti odustane od kupnje, uplaćeni iznos se ne vraća i ostaje za pokrivanje troškova ponovnog oglašavanja.

Ostalim ponuđačima uplaćeni iznos će biti vraćen.

Ponude se predaju u zatvorenoj koverti na dan otvaranja ponuda 12.05.2015. godine u vremenu od 11,00 do 12,00 sati na protokol Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH, ul. Mustajbega Fadilpašića br. 1, Sarajevo, sa naznakom: „Za javni poziv za prodaju putničkog vozila putem postupka licitacije sistemom zatvorenih ponuda - NE OTVARATI“.

Kupac je dužan za kupljeno putničko vozilo uplatiti puni iznos na račun Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH transakcijski račun br. 1540011100651792 otvoren kod Intesa Sanpaolo banke d.d. Sarajevo, u roku od tri (3) dana od dana kada je njegova ponuda prihvaćena.

Troškove prevoda, kao i ostale troškove snosi kupac.

V DAN I MJESTO ODRŽAVANJA LICITACIJE

Javno otvaranje ponuda održat će se 12.05.2015. godine u 12,00 sati, odmah po isteku roka za prijem ponuda, u ul. Mustajbega Fadilpašića br. 1, Sarajevo.

Svi zainteresirani ponuđači mogu prisusutvovati otvaranju ponuda.

Ponude koje pristignu nakon protoka roka za prijem ponuda, neće se uzimati u razmatranje.

Kriterij za vrednovanje ponuda je najviša ponuđena cijena, a u slučaju postignute iste cijene prednost se daje ponuđaču koji je ranije predao ponudu na Javni poziv.

VI DODATNE INFORMACIJE

Sve dodatne informacije se mogu dobiti na telefone: 033/586-254, 586-259, 586-244.

Kontakt osoba: Jakov Gavran, predsjednik Komisije.