Javni poziv za učešće na aukcijskoj prodaji broj 114 Poslovni objekat Robna kuća u Velikoj Kladuši

Na osnovu člana 2. i člana 11. Zakona o privatizaciji preduzeća (“Službene novine Federacije BiH” br. 27/97, 8/99, 32/00, 45/00, 54/00, 61/01, 27/02, 33/02, 28/04, 44/04, 42/06 i 4/09), člana 6. stav 1. tačka 2. i člana 15. Pravilnika o postupku prodaje imovine i dionica ili udjela preduzeća – Prečišćen tekst (“Službene novine Federacije BiH”, broj 28/05, 53/07 i 76/09), Odluke Vlade Federacije BiH V.broj: 2244/2014. od 18.12.2014. godine i Odluke Nadzornog odbora „Agrokomerc“ d.d. Velika Kladuša broj: 1083/15 od 07.04.2015. godine, Agencija za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine, objavljuje:

J A V N I P O Z I V

za učešće na aukcijskoj prodaji broj 114

 

Šifra predmeta:      11000307

Naziv predmeta:     Poslovni objekat Robna kuća u Velikoj Kladuši (ZK ul. br. 109, k.č. broj: 1138/5, KO Velika Kladuša površine 767 m²) koji se sastoji od supermarketa, prodaje tekstilne i ostale robe, skladišnog prostora, pomoćnog i administrativnog prostora korisne površine 1.392,30 m².

Adresa predmeta: Trg mladih, Velika Kladuša

Prodavac:      „Agrokomerc“ d.d. Velika Kladuša, putem Agencije za privatizaciju

 u Federaciji Bosne i Hercegovine

Početna cijena:

2.374.012,00 KM

Depozit:

100.000,00KM

Naknada za učešće:       

100,00 KM

NAPOMENA

Odlukom Nadzornog odbora društva „Agrokomerc” d.d. Velika Kladuša broj: 1083/15 od 07.04.2015 godine, utvrđena je početna prodajna cijena, koja je ujedno i minimalna cijena za predmet prodaje.

Razvojna banka Federacije BiH ima založno pravo na objektu “Robna kuća” u Velikoj Kladuši po komisionom kreditu Vlade Federacije BiH (Ugovor o kreditu broj S-082-14-5281-V/02). Ukupan dug na dan 19.05.2014. godine iznosi 2.791.239,00 KM. Osnovni dug po komisionom kreditu iznosi 1.263.382,28 KM.

Sredstva ostvarena prodajom iskoristit će se prvenstveno radi namirenja duga prema hipotekarnom povjeriocu - Razvojnoj banci Federacije Bosne i Hercegovine. Preostala sredstva ostvarena od prodaje, nakon namirenja obaveza prema hipotekarnom povjeriocu Razvojnoj banci Federacije BiH, usmjerit će se za namirenje obaveza privrednog društva "Agrokomerc" d.d. Velika Kladuša po osnovu doprinosa za PIO/MIO. Osim založnog prava Razvojne banke na predmetu prodaje upisana su i založna prava drugih povjerilaca.

„Agrokomerc” d.d. Velika Kladuša vodi sudski spor za raskid ugovora o zakupu i izvršena ulaganja u Robnu kuću, sa „BF Komerc” d.o.o. zakupoprimcem po Ugovoru o zakupu od 15.02.2002. godine.

Pregled predmeta prodaje i uvid u raspoloživu dokumentaciju (dokaze o vlasništvu i dokumentacija u vezi sudskog postupka) može se dogovoriti sa kontakt osobom u preduzeću „Agrokomerc” d.d. Velika Kladuša u periodu od 19.05. do 26.05.2015. godine.

Aukcija će se održati 02.06.2015. godine u aukcijskom centru, sala Tender biroa, Mustajbega Fadilpašića 1, Sarajevo sa početkom u 11,00 sati.

Plaćanje cijene se vrši isključivo u gotovini. 

 

Prijava za učešće na aukciji:

 

Pravo učešća na aukciji stiče se popunjavanjem obrasca prijave i uplatom depozita. Obrazac prijave se može dobiti u Agenciji za privatizaciju u Federaciji BiH, Alipašina 41, Sarajevo. Uz obrazac prijave potrebno je dostaviti kopiju uplatnice kao dokaz o uplaćenom depozitu. Depozit se uplaćuje na račun Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH broj 1540012000051021 kod Banka Intesa Sanpaolo Sarajevo najkasnije 7 (sedam) dana prije početka aukcije. Obrazac prijave sa priloženom kopijom uplatnice se podnosi neposredno ili preporučenom poštom do 16 sati, dana 26.05.2015. godine na adresu: Agencija za privatizaciju u Federaciji BiH, Alipašina 41, Sarajevo. Prijave podnesene poštom smatrat će se valjanim (blagovremeno podnesenim) ukoliko je vrijeme otpreme poštom u skladu sa naznačenim rokom.

Registriranje učesnika za aukciju će početi 2 (dva) sata prije početka aukcije, u prostorijama aukcijskog centra. Prilikom registracije, učesnici na aukciji, dužni su obavezno dostaviti izjavu o ispunjavanju uslova iz člana 12. Zakona o privatizaciji preduzeća i platiti naknadu za učešće. Izjava za fizička lica mora biti ovjerena od nadležnog organa, a za pravna lica pečatom preduzeća. Pravna lica uz ovjerenu izjavu obavezni su dostaviti ovjerenu fotokopiju sudske registracije od nadležnog organa.

Prodaja putem javne aukcije odvijaće se u skladu sa odredbama Pravilnika o postupku prodaje imovine i dionica ili udjela preduzeća – Prečišćen tekst (“Službene novine Federacije BiH”, broj 28/05, 53/07 i 76/09) i Uputstva o obliku i sadržaju obrazaca obaveznih u sprovedbi postupka prodaje imovine i dionica ili udjela preduzeća (“Službene novine Federacije BiH”, br. 33/98, 21/99 i 14/00).

Za sve dodatne informacije o predmetu prodaje kupci se mogu obratiti:

Kontakt osoba u preduzeću: Denis Rizvić         061 482 683

Kontakt osoba u Agenciji:      Nevena Vokić       033 586 251