Javni poziv za učešće na aukciji za prodaju prava na nekretnini, Gradac, Republika Hrvatska
Na osnovu Odluke Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, o davanju saglasnosti za prodaju imovine iz pasivnog podbilansa  („Službene novine Federacije BiH“ broj: 72) od 05.09.2014 , Agencija za privatizaciju u Federaciji BiH, objavljuje:

 

J A V N I P O Z I V

ZA UČEŠĆE NA AUKCIJI ZA PRODAJU PRAVA NA NEKRETNINI,

GRADAC, REPUBLIKA HRVATSKA

I.              PREDMET PRODAJE:

Predmet prodaje su prava na imovini iz pasivnog podbilansa privrednog društva J.P. Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo koja se nalazi u Gradcu Republika Hrvatska, pod imenom odmaralište „Valter Perić“.

Imovina je površine 368m2 i to: zgrada na k.č. br. 561 površine 162 m2 i vrt na k.č. br. 1949/1 površine 206 m2,  upisana u z.k. uložak 1088/1 KO Gradac.

Stvarno stanje površine objekta je (P+2) i to: prizemlje 156,66 m2, I kat 156 m2 i II kat 156 m2.

Dograđeni dio prizemlja je površine 35,54 m2.

Ukupna površina stvarnog stanja objekta iznosi 505.51 m2.

                

II. CIJENA 

Početna cijena za predmet prodaje utvrđena je po tržišnoj vrijednosti nekretnine vještačenjem stalnog sudskog vještaka građevne struke i iznosi 1.029.477,07 KM (procjena vrijednosti nekretnine br. 02-07-A PVN/15 , februar 2015.godine.

Kupoprodajna cijena ne može biti manja od početne cijene.

III. PRIJAVA ZA UČEŠĆE NA AUKCIJI

            Pravo učestvovanja na aukciji imaju sve pravne i fizičke osobe koje dostave popunjen obrazac prijave na aukciju i uplate depozit u iznosu od 50.000,00 EUR, do roka za dostavu prijave na aukciju. Obrazac prijave se može dobiti u Agenciji za privatizaciju u Federaciji BiH, Alipašina 41, Sarajevo ili preuzeti sa web strane: www.apf.gov.ba

Uz obrazac prijave, učesnici aukcije obavezno dostavljaju kopiju uplatnice kao dokaz o uplaćenom depozitu. Depozit iznosi 50.000,00 EUR i uplaćuje na račun Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH –IBAN: BA 39 1540012000051021 SWIFT : UPBKBA 22 (za uplatu depozita u EUR)  ili  97.791,50 KM na račun br. 1540012000051021 kod Intesa Sanpaolo banke dd Sarajevo (za uplatu depozita u KM). Depozit se uplaćuje do roka za podnošenje prijave za aukciju. Obrazac prijave sa priloženom kopijom uplatnice depozita se mora dostaviti poštom ili lično do 27.07.2015. godine do 16,00 sati na adresu: Agencija za privatizaciju u Federaciji BiH, Alipašina 41, Sarajevo, soba br. 91.            

Registracija učesnika aukcije će početi 2 (dva) sata prije početka aukcije, u prostorijama aukcijskog centra. Aukcija će se održati u aukcijskom centru, Mustajbega Fadilpašića br. 1, Sarajevo, dana 29. 07. 2015. godine u 11.00 sati. 

Prilikom registracije učesnici aukcije će dobiti Pravila aukcije i obavezni su platiti naknadu za učešće u iznosu od 200,00 KM koja se ne vraća učesnicima aukcije.

Obrazac za prijavu na aukciju, Pravila aukcije i Nacrt ugovora o kupoprodaji može se preuzeti na web strani: www.apf.gov.ba ili kod kontakt osobe u Agenciji za privatizaciju u Federaciji BiH: Senad Rahimić, pomoćnik direktora za pasivni podbilans, tel. 387-33-586-231, 586-240 ili na e-mail:apfbih@bih.net.ba i isti su sastavni dio ovoga javnog poziva.

Depozit pobjednika aukcije će biti zadržan i za taj iznos će biti umanjen iznos prodajne cijene nekretnine. Pobjednik aukcije je dužan odmah nakon aukcije potpisati ugovor, u protivnom gubi pravo na povrat depozita. Depoziti ostalih učesnika će biti vraćeni beskamatno u roku od osam dana od dana održavanja aukcije na račun učesnika aukcije. Pobjednik aukcije i direktor Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH su dužni u roku od 15 (petnaest) dana od dana održavanja aukcije pred javnim bilježnikom u Republici Hrvatskoj ovjeriti kupoprodajni ugovor.

Prijavom na aukciju učesnici potvrđuju da su u cijelosti upoznati sa svim uvjetima prodaje prava kao i pravnoj naravi prodaje predmetnih prava iz poziva.

            Agencija za privatizaciju u Federaciji BiH do ovjere kupoprodajnog ugovora pred javnim bilježnikom zadržava pravo vratiti depozit i odbiti bilo koju ili sve prijave na aukciju, ili poništiti postupak aukcije, a da pri tome ne snosi materijalnu ili bilo kakvu drugu odgovornost prema bilo kojem učesniku aukcije, niti ima obavezu obavijestiti učesnika aukcije o razlozima za takav postupak.