Javni poziv za učešće na aukcijskoj prodaji broj 116

Na osnovu člana 2. i člana 11. Zakona o privatizaciji preduzeća (“Službene novine Federacije BiH” br. 27/97, 8/99, 32/00, 45/00, 54/00, 61/01, 27/02, 33/02, 28/04, 44/04, 42/06 i 4/09), člana 6. stav 1. tačka 2. i člana 15. Pravilnika o postupku prodaje imovine i dionica ili udjela preduzeća – Prečišćen tekst (“Službene novine Federacije BiH”, broj 28/05, 53/07 i 76/09), Odluke Nadzornog odbora „Agrokomerc“ d.d. Velika Kladuša broj: 1609/15 od 23.06.2015. godine, Agencija za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine, objavljuje:

J A V N I P O Z I V

za učešće na aukcijskoj prodaji broj 116

 

Šifra predmeta:      11000308

Naziv predmeta:     Pogon za obradu mesa „Klaonica“ – Privredna zgrada površine 350 m² sa 1032 m² ekonomskog dvorišta (ZK ul. br. 3102, k.č. broj: 1097/2, KO Velika Kladuša ukupne površine 1382 m²)

Adresa predmeta: Hajrudina Hušidića - Prike , Velika Kladuša

Prodavac:      „Agrokomerc“ d.d. Velika Kladuša, putem Agencije za privatizaciju

 u Federaciji Bosne i Hercegovine

Početna cijena:

257.400,00 KM

Depozit:

25.740,00KM

Naknada za učešće:       

100,00 KM

NAPOMENA

U ZK ul. br. 3102 od 30.06.2015. godine u odjeljku (C) “teretni list, upisane su hipoteke u korist Porezne uprave Federacije BiH, Kantonalni ured Bihać.

Pregled predmeta prodaje i uvid u raspoloživu dokumentaciju (dokaze o vlasništvu može se dogovoriti sa kontakt osobom u preduzeću „Agrokomerc” d.d. Velika Kladuša u periodu od  03.08. do 10.08.2015. godine.

Aukcija će se održati 17.08.2015. godine u aukcijskom centru, sala Tender biroa, Mustajbega Fadilpašića 1, Sarajevo sa početkom u 11,00 sati.

Plaćanje cijene se vrši isključivo u gotovini. 

 

Prijava za učešće na aukciji:

 

Pravo učešća na aukciji stiče se popunjavanjem obrasca prijave i uplatom depozita. Obrazac prijave se može dobiti u Agenciji za privatizaciju u Federaciji BiH, Alipašina 41, Sarajevo. Uz obrazac prijave potrebno je dostaviti kopiju uplatnice kao dokaz o uplaćenom depozitu. Depozit se uplaćuje na račun Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH broj: 1540012000051021 kod Banka Intesa Sanpaolo Sarajevo, najkasnije 7 (sedam) dana prije početka aukcije. Obrazac prijave, sa priloženom kopijom uplatnice, podnosi se neposredno ili preporučenom poštom do 16 sati, dana 10.08.2015. godine na adresu: Agencija za privatizaciju u Federaciji BiH, Alipašina 41, Sarajevo. Prijave podnesene poštom smatrat će se valjanim (blagovremeno podnesenim) ukoliko je vrijeme otpreme poštom u skladu sa naznačenim rokom.

Registriranje učesnika za aukciju će početi 2 (dva) sata prije početka aukcije, u prostorijama aukcijskog centra. Prilikom registracije, učesnici na aukciji, dužni su obavezno dostaviti izjavu o ispunjavanju uslova iz člana 12. Zakona o privatizaciji preduzeća i platiti naknadu za učešće. Izjava za fizička lica mora biti ovjerena od nadležnog organa, a za pravna lica pečatom preduzeća. Pravna lica uz ovjerenu izjavu obavezni su dostaviti ovjerenu fotokopiju sudske registracije od nadležnog organa.

Prodaja putem javne aukcije odvijat će se u skladu sa odredbama Pravilnika o postupku prodaje imovine i dionica ili udjela preduzeća – Prečišćen tekst (“Službene novine Federacije BiH”, broj 28/05, 53/07 i 76/09) i Uputstva o obliku i sadržaju obrazaca obaveznih u provedbi postupka prodaje imovine i dionica ili udjela preduzeća (“Službene novine Federacije BiH”, br. 33/98, 21/99 i 14/00).

Za sve dodatne informacije o predmetu prodaje svi zainteresovani se mogu obratiti:

Kontakt osoba u preduzeću: Denis Rizvić         061 482 683

Kontakt osoba u Agenciji:      Fikret Talić            033 586 238