Javni poziv za učešće na aukcijskoj prodaji stanova Federalnog zavoda za penzijsko/mirovinsko i invalidsko osiguranje

Na osnovu Odluke o davanju prethodne saglasnosti za pokretanje postupka prodaje 4 (četiri) stambene jedinice u vlasništvu Federalnog zavoda za penzijsko/mirovinsko osiguranje („Službene novine Federacije BiH broj 68/16), Ugovora o provođenju postupka prodaje nekretnina između Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH i Federalnog zavoda za penzijsko/mirovinsko i invalidsko osiguranje, zaključenog 31.10.2014. godine, broj: FZ1-31-1-656-2/14 i broj: 02-19-976/14, Aneksa I Ugovora zaključenog dana 11.03.2016.godine, broj: FZ3/6/2-31-1-12-1/16 i broj: 02-19-976-1/14 i Aneksa II Ugovora, zaključenog dana 11.09.2017. godine, broj: FZ1-31-1-23/16 i broj: 02-19-976-2/14 i Odluke Upravnog odbora Federalnog zavoda za  penzijsko i invalidsko osiguranje  broj:  UOFZ-466/17, broj:UOFZ-467/17 i broj:UOFZ-468/17   od 22.08.2017. godine, Agencija za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine, objavljuje:

J A V N I  P O Z I V

za učešće na aukcijskoj prodaji

Prodavac: Federalni zavod za penzijsko/mirovinsko i invalidsko osiguranje

                   putem Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH

Naziv predmeta

Adresa predmeta

Početna cijena

KM

Depozit (KM)

Naknada za učešće (KM)

Stambena jedinica u Sarajevu,

površine 36,00 m²

ul. Trg Heroja

broj 12/XVII

34.800,00

3.480,00

35,00

Stambena jedinica u Sarajevu,

površine   28,00 m²

ul. Esada Pašalića

broj 9/IV

29.150,00

2.915,00

29,00

Stambena jedinica u Sarajevu,

površine 38,00 m²,

ul. Kunovska

broj 1/III

39.550,00

3.955,00

39,00

* Detaljan opis predmeta može se pogledati na www.apf.gov.ba

Uvid u dokumentaciju, odnosno pregled predmeta prodaje, može se obaviti u periodu od 06.11.2017. godine do 13.11.2017. godine od 07,00 do 15,00 sati (radnim danom) uz prethodnu najavu kontakt osobi.

Način prijavljivanja i procedure aukcije:

Prodaja putem javne aukcije odvijaće se u skladu sa odredbama Pravilnika o postupku prodaje imovine i dionica ili udjela preduzeća–Prečišćen tekst (“Službene novine Federacije BiH”, broj 28/05, 53/07 i 76/09), osim ako je Ugovorom o provođenju postupka prodaje nekretnina između Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH i Federalnog zavoda za penzijsko/mirovinsko i invalidsko osiguranje, zaključenog 31.10.2014. godine, broj: FZ1-31-1-656-2/14 i broj: 02-19-976/14, Aneksom I Ugovora zaključenog dana 11.03.2016.godine, broj: FZ3/6/2-31-1-12-1/16 i broj: 02-19-976-1/14 i Aneksom II Ugovora, zaključenog dana 11.09.2017. godine, broj: FZ1-31-1-23/16 i broj: 02-19-976-2/14 i drugim aktima u vezi prodaje navedenih nekretnina regulisano drugačije.

Pravo učešća na aukciji imaju sva fizička i pravna lica  koja popune obrazac prijave, uplate depozit  i naknadu za učešće, osim domaćih pravnih i domaćih fizičkih lica koja imaju registrovanu samostalnu djelatnost, a koja imaju neizmirene obaveze po osnovu doprinosa prema Federalnom zavodu za penzijsko/mirovinsko i invalidsko osiguranje.

Obrazac prijave se može dobiti u Agenciji za privatizaciju u Federaciji BiH, Alipašina 41, Sarajevo. Uz obrazac prijave potrebno je dostaviti kopiju uplatnice kao dokaz o uplaćenom depozitu. Depozit se uplaćuje na račun Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH broj 1540012000051021 kod Banka Intesa Sanpaolo Sarajevo najkasnije 7 (sedam) dana prije početka aukcije. Obrazac prijave sa priloženom kopijom uplatnice se podnosi neposredno ili preporučenom poštom do 16 sati, dana 13.11.2017. godine na adresu: Agencija za privatizaciju u Federaciji BiH, Alipašina 41, Sarajevo. Prijave podnesene poštom smatrat će se valjanim (blagovremeno podnesenim) ukoliko je vrijeme otpreme poštom u skladu sa naznačenim rokom.

Aukcija za navedene predmete prodaje će se održati u aukcijskom centru, sala Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH, Alipašina  41, Sarajevo, u slijedećim terminima:

Predmet prodaje

Datum održavanja aukcije

Vrijeme

održavanja aukcije

Stambena jedinica u Sarajevu, 

površine 36,00 m²

20.11.2017.g.

11:30 h

Stambena jedinica u Sarajevu,

površine  28,00 m²

20.11.2017.g.

12:00 h

Stambena jedinica u Sarajevu, površine 38,00 m²,

20.11.2017.g.

12:30 h

Procedure aukcije:

    Registriranje učesnika i uplata naknade za aukciju će početi 2 (dva) sata prije početka aukcije, u prostorijama aukcijskog centra. Prilikom registriranja učesnici,  domaća pravna i domaća fizička lica koja imaju registrovanu samostalnu djelatnost, su dužni dostaviti izjavu da nemaju obaveza po osnovu doprinosa prema Federalnom zavodu za penzijsko/mirovinsko i invalidsko osiguranje. Izjava za fizička lica mora biti ovjerena od nadležnog organa, a za pravna lica pečatom privrednog društva. Aukcija će biti održana ako se prijavi najmanje jedan učesnik. Aukcija je javno nadmetanje gdje je najpovoljniji ponuđač onaj koji ponudi najvišu cijenu. Cijena ne može biti niža od početne cijene. Plaćanje cijene se vrši isključivo u gotovini. Nadmetanje počinje kada jedan od učesnika na poziv aukcionera ponudi početnu cijenu. Po završetku nadmetanja aukcioner proglašava aukciju završenom. Komisija ocjenjuje pristigle ponude, vrši rangiranje istih i predlaže najpovoljnijeg ponuđača. Federalni zavod za  penzijsko/mirovinsko i invalidsko osiguranje  donosi odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuđača i sa istim zaključuje ugovor o kupoprodaji. U slučaju da najpovoljniji ponuđač odustane od potpisivanja ugovora  o kupoprodaji depozit se zadržava. Do potpisivanja Ugovora o kupoprodaji najpovoljniji ponuđač, na kojeg se odnose kriteriji navedeni u javnom pozivu,  dužan je dostaviti uvjerenje nadležnog organa o izmirenim obavezama prema Federalnom zavodu za penzijsko/mirovinsko i invalidsko osiguranje

Za sve dodatne informacije o predmetima prodaje kupci se mogu obratiti kontakt osobi.

Kontakt osobe u Federalnom Zavodu PIO/MIO:

Eldijana Šabanović       tel.  033 723 118

Branka Čorić                 tel.  036 445 639

                                                              

Kontakt osobe u Agenciji:   

Fikret Talić                    tel.   033 586 238   

Sabaheta Čongo           tel.   033 586 250       

Prospekti aukcije