Dopuna javnog poziva za učešće na aukcijskoj prodaji broj 120

U Javnom pozivu za učešće na aukcijskoj prodaji broj 120 za predmet prodaje: Nekretnine na lokalitetu Alipašin most, vlasništvo preduzeća „Energoinvest“ d.d. Sarajevo, koji je objavljen 14.05.2018. godine u „Dnevnom avazu“ vrši se dopuna Javnog poziva tako da se u dijelu koji se odnosi na „Naziv predmeta prodaje“ u stavu 3. iza riječi „godine“ dodaju riječi „u 11:00 sati“.