Javni poziv za učešće na aukcijskoj prodaji broj 121 „Odmaralište Neum”

Na osnovu člana 2. i člana 11. Zakona o privatizaciji preduzeća (“Službene novine Federacije BiH” br. 27/97, 8/99, 32/00, 45/00, 54/00, 61/01, 27/02, 33/02, 28/04, 44/04, 42/06 i 4/09), i člana 15. Pravilnika o postupku prodaje imovine i dionica ili udjela preduzeća – Prečišćen tekst (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 28/05, 53/07 i 76/09) i Odluke Nadzornog odbora „JP BH POŠTA“ d.o.o. Sarajevo broj: N.O - 2.2-7134/18 od 27.04.2018. godine, Agencija za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine, objavljuje: 


J A V N I  P O Z I V

za učešće na aukcijskoj prodaji broj 121

 

Prodavac:            „JP BH POŠTA“ d.o.o. Sarajevo

                             putem Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hecegovine

Adresa:                Obala Kulina bana 8, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

JMB Prodavca:   4200682210005

Šifra predmeta:  11000316

Početna cijena:  2.044.575,00 KM

Depozit:                 100.000,00 KM

Naknada:                      100,00 KM

 

Naziv predmeta prodaje:

Predmet prodaje su nekretnine - „Odmaralište Neum” u vlasništvu „JP BH POŠTA” d.o.o. Sarajevo u Neumu sa pripadajućim zemljišnim parcelama, koje se nalaze u KO SP GRADAC, zk. ul. 1730, kč. 2153/2 u naravi kuća i dvorište (hotel), površine 565 m² i zk. ul. 1728, kč. 2153/5 u naravi Ribarska kuća i dvorište, površine 340 m².

Napomena: Na Općinskom sudu u Mostaru vodi se postupak po tužbi JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar protiv „JP BH POŠTA“ d.o.o. Sarajevo i BH TELECOM d.d. Sarajevo radi poništenja Aneksa VII Ugovora o diobi nekretnina zaključenog između „JP BH POŠTA“ d.o.o. Sarajevo i BH TELECOM d.d. Sarajevo. Prodavac garantuje kupcu da predmetni spor ne predstavlja pravnu smetnju za prijenos prava vlasništva na predmetu prodaje.

Uvid u dokumentaciju, odnosno pregled predmeta prodaje, može se obaviti u periodu od 27.06. do 11.07.2018. godine od 08:00 do 15:00 sati (radnim danom) uz prethodnu najavu kontakt osobi.

Aukcija će se održati 12.07.2018. godine u 11:00 sati, u prostorijama Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH, Maršala Tita 7, Sarajevo, (drugi sprat - aukcijski centar).

 

Prijava za učešće na aukciji:

Pravo učešća na aukciji stiče se popunjavanjem obrasca prijave i uplatom depozita. Obrazac prijave se može dobiti u Agenciji za privatizaciju u Federaciji BiH, Maršala Tita 7, Sarajevo. Uz obrazac prijave potrebno je dostaviti kopiju uplatnice kao dokaz o uplaćenom depozitu. Depozit se uplaćuje na račun Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH broj 1540012000051021 kod Intesa Sanpaolo Banka najkasnije 7 (sedam) dana prije početka aukcije. Obrazac prijave sa priloženom kopijom uplatnice se podnosi neposredno ili preporučenom poštom do  04.07.2018. godine do 16:00 sati na adresu: Agencija za privatizaciju u Federaciji BiH, Maršala Tita 7, Sarajevo. Prijave podnesene poštom smatrat će se valjanim (blagovremeno podnesenim) ukoliko je vrijeme otpreme poštom u skladu sa naznačenim rokom.

Pravo učešća na aukciji imaju sva fizička i pravna domaća i strana lica u skladu sa članom 12. Zakona o privatizaciji preduzeća (u daljem tekstu Zakon).

Registriranje učesnika za aukciju će početi 2 (dva) sata prije početka aukcije, u prostorijama aukcijskog centra. Prilikom registracije, učesnici na aukciji, dužni su obavezno dostaviti izjavu o ispunjavanju uslova iz člana 12. Zakona i platiti naknadu za učešće. Izjava za fizička lica mora biti ovjerena od nadležnog organa, a za pravna lica pečatom preduzeća. Pravna lica uz ovjerenu izjavu obavezni su dostaviti ovjerenu fotokopiju sudske registracije od nadležnog organa.

Prodaja putem javne aukcije odvijaće se u skladu sa odredbama Pravilnika o postupku prodaje imovine i dionica ili udjela preduzeća – Prečišćen tekst (“Službene novine Federacije BiH”, broj 28/05, 53/07 i 76/09) i Uputstva o obliku i sadržaju obrazaca obaveznih u sprovedbi postupka prodaje imovine i dionica ili udjela preduzeća (“Službene novine Federacije BiH”, br. 33/98, 21/99 i 14/00).

Istovjetan javni poziv objavljen je na web-strani: www.apf.gov.ba

 

Za sve dodatne informacije o predmetu prodaje kupci se mogu obratiti:

Kontakt osobe u preduzeću:  Hajrudin Buza                     033 252 615

                                               Avdija Numanović              033 252 618

Kontakt osobe u Agenciji:      Talić Fikret                          033 586 238

                                               Sabaheta Čongo                033 586 250