Javni poziv za učešće na aukciji za prodaju prava na nekretnini poslovni prostor u Inđiji, Republika Srbija
Na osnovu Odluke Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, V. broj 925/2018 od 19.07.2018. godine („Službene novine Federacije BiH“ broj 59/18), Agencija za privatizaciju u Federaciji BiH, objavljuje:


J A V N I    P O Z I V 

ZA UČEŠĆE NA AUKCIJI ZA PRODAJU PRAVA NA NEKRETNINI

POSLOVNI PROSTOR U INĐIJI, REPUBLIKA SRBIJA


I.  PREDMET PRODAJE:

Predmet prodaje je nekretnina u Inđiji , Kralja Petra I, broj 76 ulaz „C“, Republika Srbija, iz pasivnog podbilansa privrednog društva IP „Krivaja“ d.o.o. – u stečaju Zavidovići.

Nekretnina u Inđiji, Kralja Petra I broj 76 ulaz „C“ površine 75m², izgrađena je na katastarskoj parceli br. 499, K.O. Inđija i upisana u Listu nepokretnosti br. 9662, K.O. Inđija. Poslovni prostor se nalazi u prizemlju stambeno-poslovne zgrade.

Poslovni prostor se prodaje u zatečenom stanju, viđeno-kupljeno. Troškove uknjižbe prava vlasništva kao i ostale troškove u vezi prijenosa prava vlasništva snosi kupac.

II. CIJENA 

Početna cijena za predmet prodaje utvrđena je po tržišnoj vrijednosti nekretnine vještačenjem vještaka građevinske struke i iznosi 33.750,00 EUR-a (procjena vrijednosti nekretnine br. Tz. 63/18 od 02.04.2018. godine), što obračunato po kursu od 1,95583 iznosi 66.009,26 KM.

Kupoprodajna cijena ne može biti manja od početne cijene.

III. PRIJAVA ZA UČEŠĆE NA AUKCIJI

Pravo sudjelovanja na aukciji imaju sve pravne i fizičke osobe koje dostave popunjen obrazac prijave na aukciju i uplate depozit u iznosu od 3.375,00 EUR, do roka za dostavu prijave na aukciju. Obrazac prijave se može dobiti u Agenciji za privatizaciju u Federaciji BiH, Maršala Tita br. 7, Sarajevo ili preuzeti sa web stranice: www.apf.gov.ba.

Uz obrazac prijave, učesnici aukcije obavezno dostavljaju kopiju uplatnice kao dokaz o uplaćenom depozitu. Depozit iznosi 3.375,00 EUR i uplaćuje na račun Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH –IBAN: BA 39 1540012000051021 SWIFT : UPBKBA 22 (za uplatu depozita u EUR) ili 6.600,92 KM na račun br. 1540012000051021 kod Intesa Sanpaolo banke dd Sarajevo (za uplatu depozita u KM). Depozit se uplaćuje do roka za podnošenje prijave za aukciju. Obrazac prijave sa priloženom kopijom uplatnice depozita se mora dostaviti poštom ili lično do 24.08.2018. godine do 15,00 sati na adresu: Agencija za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine, ul. Maršala Tita br. 7/II, Sarajevo.            

Aukcija će se održati u prostorijama Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine, ul. Maršala Tita br. 7/II, Sarajevo, dana 04.09.2018. godine u 11 sati. Registracija učesnika aukcije će početi 2 (dva) sata prije početka aukcije. Prilikom registracije učesnici aukcije će dobiti Pravila aukcije i obavezni su platiti naknadu za učešće u iznosu od 200,00 KM koja se ne vraća učesnicima aukcije.

Obrazac za prijavu na aukciju i Pravila aukcije može se preuzeti na web stranici: www.apf.gov.ba ili kod kontakt osoba u Agenciji za privatizaciju u Federaciji BiH: Senad Rahimić, pomoćnik direktora za pasivni podbilans ili Brigita Pervan-Likić, stručni savjetnik za pasivni podbilans, tel. 387-33-586-231 ili na e-mail: apfbih@bih.net.ba i isti su sastavni dio ovoga javnog poziva.

Depozit pobjednika aukcije će biti zadržan i za taj iznos će biti umanjen iznos prodajne cijene nekretnine. Pobjednik aukcije će u roku od 3 (tri) dana nakon aukcije potpisati predugovor, u protivnom gubi pravo na povrat depozita. Depoziti ostalih učesnika će biti vraćeni beskamatno u roku od osam dana od dana održavanja aukcije na račun učesnika aukcije. Pobjednik aukcije i direktor Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH su dužni u roku od 15 (petnaest) dana od dana održavanja aukcije pred notarom u Republici Srbiji zaključiti kupoprodajni ugovor. Troškove notarske obrade kupoprodajnog ugovora snosi kupac.

Prijavom na aukciju učesnici potvrđuju da su u cijelosti upoznati sa svim uvjetima prodaje prava kao i pravnoj naravi prodaje iz poziva.

Agencija za privatizaciju u Federaciji BiH do zaključenja kupoprodajnog ugovora pred notarom zadržava pravo vratiti depozit i odbiti bilo koju ili sve prijave na aukciju, ili poništiti postupak aukcije, a da pri tome ne snosi materijalnu ili bilo kakvu drugu odgovornost prema bilo kojem učesniku aukcije, niti ima obavezu obavijestiti učesnika aukcije o razlozima za takav postupak.

Pravila aukcije 

Obrazac za prijavu na aukciju