DOPUNU REGISTRA PRODAJE U POSTUPKU MALE PRIVATIZACIJE

Na osnovu Odluke o neposrednoj pripremi i provedbi male privatizacije (“Službene novine Federacije BiH”, broj 77/10, 78/13, 95/15 i 96/18), a u skladu sa Pravilnikom o postupku prodaje imovine i dionica ili udjela preduzeća-Prečišćen tekst (“Službene novine Federacije BiH”, br. 28/05, 53/07 i 76/09), Agencija za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine objavljuje:

 

DOPUNU REGISTRA PRODAJE U POSTUPKU MALE PRIVATIZACIJE

 

R.b.

Šifra predmeta

Naziv predmeta

Prodavac

Početna cijena u KM

Metod prodaje

1.

11000320

Poslovne zgrade u privredi 1,2,3,4,5 sa ostalim neplodnim zemljištem u ukupnoj površini od 4.591 m², k.č. 1125/23 i poslovna zgrada u privredi i ostalo neplodno zemljište u ukupnoj površini od 4.340 m², k.č. 1125/24, sve upisano u zk.ul 812 KO Hadžići.

 Ukupna površina 8.931 m²

„Tehnički remontni zavod Hadžići“ d.d. Hadžići

1.138.005,00

Aukcija

2.

11000321

Poslovna zgrada u privredi 1 i ostalo neplodno zemljište, k.č. 1125/28, zk.ul. 812, KO Hadžići,u ukupnoj površini od  5.780 m²

„Tehnički remontni zavod Hadžići“ d.d. Hadžići

799.470,00

Aukcija