Javni poziv za učešće na aukciji za prodaju nekretnine u Inđiji, Republika Srbija

Na osnovu Odluke o davanju saglasnosti za prodaju nekretnine u Inđiji, Republika Srbija iz pasivnog podbilansa privrednog društva IP „Krivaja“ d.o.o. – u stečaju Zavidovići („Službene novine Federacije BiH“ broj 59/18), Agencija za privatizaciju u Federaciji BiH, objavljuje:

 

 

J A V N I    P O Z I V
ZA UČEŠĆE NA AUKCIJI ZA PRODAJU 

NEKRETNINE  U INĐIJI, REPUBLIKA SRBIJA


I. PREDMET PRODAJE

Predmet prodaje je nekretnina iz pasivnog podbilansa privrednog društva IP „Krivaja“ d.o.o. – u stečaju Zavidovići u Inđiji, ul. Kralja Petra I, broj 76 ulaz „C“, Republika Srbija.

Nekretnina u Inđiji je površine 75m², izgrađena je na katastarskoj parceli br. 499, K.O. Inđija i upisana u Listu nepokretnosti br. 9662, K.O. Inđija. Poslovni prostor se nalazi u prizemlju stambeno-poslovne zgrade.

Poslovni prostor se prodaje u zatečenom stanju, viđeno-kupljeno. Kupac će snositi sve troškove u vezi uknjižbe prava svojine na nekretnini koja je predmet ovog javnog poziva, troškove javnobilježničke obrade kupoprodajnog ugovora, platiti porez na promet nepokretnosti i sve druge eventualne poreze, naknade i troškove koji se odnose na ovu nekretninu.

                

 

II. CIJENA 

Početna cijena za predmet prodaje utvrđena je po tržišnoj vrijednosti nekretnine vještačenjem vještaka građevinske struke i iznosi 33.750,00 EUR-a (procjena vrijednosti nekretnine br. Tz. 63/18 od 02.04.2018. godine).

Kupoprodajna cijena ne može biti manja od početne cijene.

 

III. PRIJAVA ZA UČEŠĆE NA AUKCIJI

Pravo učestvovanja na aukciji imaju sva pravna i fizička lica koja dostave popunjen obrazac prijave na aukciju i uplate depozit u iznosu od 3.375,00 EUR, do roka za dostavu prijave na aukciju. Obrazac prijave se može dobiti u Agenciji za privatizaciju u Federaciji BiH, Maršala Tita br. 7, Sarajevo ili preuzeti sa web stranice: www.apf.gov.ba

Uz obrazac prijave, učesnici aukcije obavezno dostavljaju kopiju uplatnice kao dokaz o uplaćenom depozitu. Depozit iznosi 3.375,00 EUR i uplaćuje se na račun Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH –IBAN: BA 39 1540012000051021 SWIFT : UPBKBA 22 (za uplatu depozita u EUR) ili 6.600,93 KM na račun br. 1540012000051021 kod Intesa Sanpaolo banke dd Sarajevo (za uplatu depozita u KM). Depozit se uplaćuje do roka za podnošenje prijave za aukciju. Obrazac prijave sa priloženom kopijom uplatnice depozita se mora dostaviti poštom ili lično do 29.01.2021.godine do 15,00 sati na adresu: Agencija za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine, ul. Maršala Tita br. 7 sprat II, Sarajevo.            

Aukcija će se održati u prostorijama Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine, ul. Maršala Tita br. 7, II sprat, Sarajevo, dana 08.02.2021. godine u 12,00 sati. Registracija učesnika aukcije će početi 2 (dva) sata prije početka aukcije. Prilikom registracije učesnici aukcije će dobiti Pravila aukcije i obavezni su platiti naknadu za učešće u iznosu od 200,00 KM koja se ne vraća učesnicima aukcije.

Obrazac za prijavu na aukciju i Pravila aukcije mogu se preuzeti na web stranici: www.apf.gov.ba ili kod kontakt osobe u Agenciji za privatizaciju u Federaciji BiH: Senad Rahimić, pomoćnik direktora za pasivni podbilans, tel. 387-33-586-231 ili na e-mail: apfbih@bih.net.ba i isti su sastavni dio ovoga javnog poziva.

Depozit pobjednika aukcije će biti zadržan i za taj iznos će biti umanjen iznos prodajne cijene nekretnine. Pobjednik aukcije će u roku od 3 (tri) dana nakon aukcije potpisati predugovor, u protivnom gubi pravo na povrat depozita. Depoziti ostalih učesnika će biti vraćeni beskamatno u roku od osam dana od dana održavanja aukcije na račun učesnika aukcije. Pobjednik aukcije i direktor/zamjenik direktora Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH su dužni u roku od 15 (petnaest) dana od dana održavanja aukcije pred javnim bilježnikom u Republici Srbiji zaključiti kupoprodajni ugovor.

Prijavom na aukciju učesnici potvrđuju da su u cijelosti upoznati sa svim uvjetima prodaje kao i pravnoj naravi prodaje iz Javnog poziva.

Agencija za privatizaciju u Federaciji BiH do zaključenja kupoprodajnog ugovora pred javnim bilježnikom zadržava pravo vratiti depozit i odbiti bilo koju ili sve prijave na aukciju, ili poništiti postupak aukcije, a da pri tome ne snosi materijalnu ili bilo kakvu drugu odgovornost prema bilo kojem učesniku aukcije, niti ima obavezu obavijestiti učesnika aukcije o razlozima za takav postupak.

 

Javni poziv je otvoren u periodu od 14.01.2021. godine do 29.01.2021. godine do 15,00 sati, i objavljen je na web stranici Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine.

 

Sastavni dio ovog Javnog poziva je: 

Obrazac za prijavu za učešće na aukciji,  

Prednacrt predugovora o kupoprodaji

Pravila aukcije

Procjena vrijednosti predmetne nekretnine.