Javni poziv br. 68. za učešće na aukcijskoj prodaji/prodaji putem javne dražbe u maloj privatizaciji
 Na temelju čl. 11. i 19. Zakona o privatizaciji preduzeća („Sl. novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 27/97, 8/99, 32/00, 45/00, 54/00, 61/01, 27/02, 33/02, 28/04, 44/04, 42/06 i  4/09), čl. 15. Pravilnika o postupku prodaje, imovine i dionica ili udjela preduzeća („Sl. novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 28/05, 53/07 i 76/09) i Odluke Nadzornog odbora TP „Nova trgovina“ dd Žepče o dopuni prodaje poslovnih prostora u postupku male privatizacije, broj: 03/21 od 12.01.2021. godine, Agencija za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona, objavljuje:

 

JAVNI POZIV br. 68.

za učešće na aukcijskoj prodaji/prodaji putem javne dražbe u maloj privatizaciji

 

 

Naziv preduzeća - Prodavac: TP „Nova trgovina“  dd Žepče sa sjedištem u Žepču, Ul. Prva

br. 17, IDB:  421851270002

 

Red.

br.

Šifra

predmeta

Naziv, opis i lokacija

predmeta prodaje

Početna

cijena KM

Depozit

KM

Naknada za

učešće KM

 

1.

 

040200773

 

Poslovni prostor Begov han, koji se nalazi u Begov hanu, općina Žepče,

na k.č. broj: 925/23, naziv parcele „kuća i dvorište“ kulture „privredna zgrada“ površine 53 m2 upisana u zk.ul. broj: 20 KO: SP-Mračaj, sa dijelom 1/1 u vlasništvu „Nova trgovina“ dd Žepče

 i

pripadajuće dvorište k.č. broj: 925/8-dio, površine 77m2, upisana u p.l. 1100 KO Mračaj u Katastru općine Žepče, sa dijelom 1/1 u posjedu „Nova trgovina“ dd Žepče, kao dio jedinstvene k.č. 925/8, utvrđeno Rješenjem Službe za graditeljstvo i prostorno uređenje općine Žepče, broj: UP-I-Broj: 03-31-2479/08 od 02.02.2009. godine.  

Objekat se sastoji od poslovnog prostora, magacina i sanitarnog čvora ukupne površine 53 m2.

 

 

28.000,00

 

2.800,00

 

28,00

 

Pregled predmeta prodaje: Svaki radni dan u periodu od 13,00 do 15,00 sati, kontakt telefon br. 032/881-299 ili 063/949-571 (S. Međugorac).

Plaćanje se vrši 100 % u novcu (gotovinskim sredstvima).

Aukcija/dražba će se održati u Aukcijskom/Dražbenom centru-prostorije Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona u Zenici, Ul. Zmaja od Bosne b.b.

Aukcija/Dražba će biti održana dana 09.02.2021. godine (utorak) sa početkom u 11,00 sati.

Stjecanje prava učešća na aukciji/dražbi se postiže popunjavanjem obrasca prijave i uplatom depozita za predmet za koji se prijavljuje učeće na aukciji/dražbi. Obrazac prijave se može dobiti u Agenciji za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona.

Depozit se uplaćuje na račun Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona, broj: 1340100000013021otvoren kod ASA Banke dd Zenica najkasnije sedam (7) dana, prije početka aukcije/dražbe. Uz obrasce prijave, potrebno je dostaviti kopiju uplatnice, kao dokaz o uplaćenom depozitu.

Obrazac prijave sa priloženom kopijom uplatnice, se mora dostaviti Agenciji za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona poštom ili lično najkasnije sedam (7) dana prije datuma održavanja aukcije/dražbe do 16,00 sati dana 02.02.2021. godine (utorak).

Registracija učesnika za aukciju/dražbu će početi dva (2) sata prije početka aukcije/dražbe u prostorijama Aukcijskog/Dražbenog centra.

Prilikom registracije učesnici na aukciji/dražbi su dužni obavezno dostaviti dokaze o ispunjavanju uvjeta iz čl. 3. i čl. 9. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o privatizaciji preduzeća („Sl. novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 28/04 i 4/09)  i platiti naknadu za učešće.

Prodaja predmeta putem javne aukcije/dražbe odvijat će se u skladu sa odredbama Pravilnika o postupku prodaje, imovine i dionica ili udjela preduzeća („Sl. novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 28/05, 53/07 i 76/09) i Pravilima aukcije/dražbe.

Za sve dodatne informacije i bliže identifikacione podatke o predmetima prodaje sadržane u prospektu i aukcijskom katalogu predmeta prodaje, potencijalni kupci se mogu obratiti Sektoru za poslove privatizacije u Agenciji za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona lično, putem telefona broj: 032/243-117 ili pismeno na adresu Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona u Zenici, Ul. Zmaja od Bosne b.b.  

Javni poziv za aukcijsku prodaju/prodaju putem javne dražbe, bit će objavljen u dnevnom listu „Oslobođenje“ Sarajevo, dana 26.01.2021. godine (utorak), Bosna i Hercegovina, te na Internetu (www.apf.com.ba).