Javni poziv br. 54 za učešće na aukcijskoj prodaji / prodaji putem javne dražbe

Na osnovu člana 19. i člana 11. Zakona o privatizaciji preduzeća („Službene novine Federacije BiH“, broj: 27/97-4/09), člana 15. Pravilnika o postupku prodaje imovine i dionica ili udjela preduzeća („Službene novine Federacije BiH“, broj: 28/05, 53/07 i 76/09) i Odluke Nadzornog odbora TP „Nova trgovina“ d.d. Žepče, broj: 12/15 od 10. 07. 2015. godine, Agencija za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona, objavljuje:


JAVNI POZIV BR. 54

za učešće na aukcijskoj prodaji / prodaji putem javne dražbe / u maloj privatizaciji

 

NAZIV PREDUZEĆA (PRODAVAC):                 T. P. „Nova trgovina“ d.d. Žepče IDB: 4218510270002

 

Red. br.

Šifra predmeta

Naziv, opis i lokacija

predmeta prodaje

 

Početna

cijena

KM

Depozit

 

KM

Naknada za učešće KM

1.

040200790

Prizemna zgrada u Ozimici-Žepče, površine 286 m² izgrađena na k.č. 92/13 , 92/17 i dvorište površine 294 m² označeno kao k.č. 92/14, 92/15, 92/16, ZK uložak broj  8, KO Ozimica. Nekretnina se nalazi između Pošte i Osnovne škole, pored puta za N. Šeher.  Prednji dio je namjenjen  za prodavnicu, a zadnji dio je u prilično ruševnom stanju. Objekat je priključen na električnu mrežu i nije pod zakupom.

   53. 798, 20

 5. 380, 00

54, 00

2.

040200780

Zgrada u Tatarbudžaku-Žepče pored magistralnog puta M 17,  površine 262, 5 m² izgrađena na zemljištu ukupne površine 1070 m², označeno kao k.č. broj: 877/8 - “Poslovna zgrada i dvorište”, ZK uložak broj 12, KO Žepče- van, priključena na vodovod i elektro mrežu.

Prvobitna površina od 155m² objekta je dogradnjom uvećana za 107,5 m².

Zgrada je trenutno pod zakupom, uz otkazni rok od trideset dana. Na predmetnom prostoru postoje ulaganja  sadašnjeg zakupca, koja su uključena u početnu cijenu.

 226. 638, 45

22. 664, 00

100, 00

3.

040200773

Privredna zgrada u Begovom Hanu - Žepče, izgrađena na k. č. 925/23, ZK uložak broj 20, KO SP-Mračaj, površine 53 m² i dio zajedničkog dvorišta za koji je potrebno izvršiti cijepanje parcele (k. č. 925/8, PL 331, KO SP- Mračaj), priključena na vodovod i elektro mrežu. Zgrada je trenutno pod zakupom uz otkazni rok od trideset dana.

   39. 329, 55

 3. 933, 00

39, 00

PREGLED PREDMETA PRODAJE: Potencijalni kupci mogu izvršiti neposredni pregled predmeta prodaje svaki radni dan, u periodu od 13-15h (Žepče Ul. Prva br. 17.),  uz mogućnost  dobijanja dodatnih informacija koja se tiču predmeta prodaje kod Direktora Pejinović Ivana, lično ili putem telefona broj: 063/362 384.  Prostori se prodaju u viđenom stanju.

Plaćanje se vrši 100% u novcu (gotovinskim sredstvima).  

Aukcija/dražba će se održati u Aukcijskom/Dražbenom centru - Prostorije Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona, na adresi Zmaja od Bosne bb, Zenica. Aukcija/dražba će biti održana dana 02. 09. 2015. godine sa početkom u 11,00 sati. Sticanje prava učešća na aukciji/dražbi se postiže popunjavanjem obrasca prijave i uplatom depozita za predmet za koji će se nadmetati. Obrazac prijave se može dobiti u Agenciji za privatizaciju ZDK kantona. Depozit se uplaćuje na račun Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona, broj: 1340100000013021 kod IK Banke dd Zenica, najkasnije 7 (sedam) dana, prije početka aukcije/dražbe.

Uz obrasce prijave, potrebno je dostaviti kopiju uplatnice, kao dokaz o uplaćenom depozitu. Obrazac prijave, sa priloženom kopijom uplatnice, se mora dostaviti Agenciji za privatizaciju ZDK poštom ili lično najkasnije 7 (sedam) dana prije datuma održavanja aukcije/dražbe do 16,00 sati 27.08.2015. godine. Registracija učesnika za aukciju/dražbu će početi 2 (dva) sata prije početka aukcije/dražbe, u prostorijama Aukcijskog/Dražbenog centra. Prilikom registracije, učesnici na aukciji su dužni obavezno dostaviti dokaze o ispunjavanju uslova iz člana 3. i člana 9. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o privatizaciji preduzeća (“Službene novine Federacije BiH”, broj:28/04 i 4/09) i platiti naknadu za učešće. Prodaja putem javnih aukcija/dražbi odvijat će se u skladu sa Pravilnikom o postupku prodaje imovine i dionica ili udjela preduzeća (“Službene novine Federacije BiH”, broj 28/05, 53/07 i 76/09) i Pravilima aukcije.

Za sve dodatne informacije i bliže identifikacione podatke o predmetima prodaje sadržane u prospektu i aukcijskom katalogu predmeta prodaje, potencijalni kupci se mogu obratiti Sektoru za poslove privatizacije u Agenciji, lično i putem telefona broj 032/243-118 ili pismeno na adresu Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona, Zmaja od Bosne bb, Zenica. Javni poziv za aukcijsku prodaju biti će objavljen u listu Oslobođenje Sarajevo dana 04. 08. 2015. godine, Bosna i Hercegovina.