Javni poziv br. 55 za učešće na aukcijskoj prodaji

Na osnovu člana 19. i člana 11. Zakona o privatizaciji preduzeća („Službene novine Federacije BiH“, broj: 27/97-4/09), člana 15. Pravilnika o postupku prodaje imovine i dionica ili udjela preduzeća („Službene novine Federacije BiH“,broj: 28/05, 53/07 i 76/09) i Odluke Nadzornog odbora TP „Nova trgovina“ d.d. Žepče broj: 12/15 od 10. 07. 2015. godine , 22/15 od 08. 09. 2015. godine i 28/15 od 05. 10. 2015. godine, Agencija za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona, objavljuje:


Javni poziv br. 55

za učešće na aukcijskoj prodaji / prodaji putem javne dražbe / u maloj privatizaciji

 

NAZIV PREDUZEĆA (PRODAVAC):                 T. P. „Nova trgovina“ d.d. Žepče IDB: 4218510270002

 

Red br.

Šifra predmeta

Naziv, opis i lokacija

predmeta prodaje

 

Početna

cijena KM

Depozit KM

Naknada za učešće KM

1.

040200790

Prizemna zgrada u Ozimici-Žepče, površine 286 m² izgrađena na k.č. 92/13 , 92/17 i dvorište površine 294 m² označeno kao k.č. 92/14, 92/15, 92/16, ZK broj. 8 KO OZIMICA. Nekretnina se nalazi između pošte i osnovne škole, pored puta za N. šeher.  Prednji dio je namjenjen za prodavnicu, a zadnji dio je u prilično ruševnom stanju. Objekat je priključen na električnu mrežui nije pod zakupom.

   48. 418, 40

 4. 842, 00

48, 00

2.

040200780

Zgrada u Tatarbudžaku-Žepče pored magistralnog puta M 17 površine 262, 5 m² izgrađena na zemljištu ukupne površine 1070 m² označeno kao k.č. broj: 877/8, “Poslovna zgrada i dvorište” ZK uložak broj 12, KO Žepče- van, priključena na vodovod i elektro mrežu. Prvobitna površina od 155m² objekta je dogradnjom uvećana za 107,5 m². Uvjerenjem o uvjetima uređenja prostora broj :03-23-1-32/2001. od 09. 05. 2000. godine izdatog od Službe za graditeljstvo i prostorno uređenje općine Žepče predviđeno je povećanje površine objekta za 67,70 m². Zgrada je trenutno pod zakupom uz otkazni rok od trideset dana.

 203. 974, 60

20. 397, 00

100, 00

3.

040200773

Privredna zgrada u Begovom Hanu- Žepče, izgrađena na k. č. 925/23, ZK uložak broj 20, KO SP-Mračaj, površine 53 m² i dio zajedničkog dvorišta za koji je potrebno izvršiti cijepanje parcele (k. č. 925/8 PL 331 KO SP- Mračaj), priključena na vodovod i elektro mrežu. Zgrada je trenutno pod zakupom uz otkazni rok od trideset dana.

   35. 396, 60

 3. 540, 00

35, 00

4.

040200791

Poslovni prostor zvan “Gvožđara” koji se nalazi u Žepče u Ulici Prva bb u prizemlju i podrumu stambeno poslovne zgrade “Nik 5” izgrađena na k.č.181, upisane u PL 251 KO Žepče-grad, a sastoji se od poslovnog prostora-etaža prizemlje ukupne površine 76,40m² i podruma ukupne površine 66,10m². Zgrada je trenutno pod zakupom uz otkazni rok od trideset dana.

130. 753, 50

13. 075, 00

100,00

Pregled predmeta prodaje: Svaki radni dan u periodu od 13-15h, Žepče Ul. Prva br. 17 

Plaćanje se vrši 100% u novcu (gotovinskim sredstvima).      

Aukcija/dražba će se održati u Aukcijskom/Dražbenom centru-Prostorije Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona na adresi Zmaja od Bosne bb, Zenica. Aukcija/dražba će biti održana dana 02. 11. 2015. godine sa početkom u 11, 00 sati. Sticanje prava učešća na aukciji/dražbi se postiže popunjavanjem obrasca prijave i uplatom depozita za predmet za koji će se nadmetati. Obrazac prijave se može dobiti u Agenciji za privatizaciju ZDK kantona. Depozit se uplaćuje na račun Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona na račun broj: 1340100000013021 kod IK Banke dd Zenica najkasnije 7 (sedam) dana, prije početka aukcije/dražbe.Uz obrasce prijave, potrebno je dostaviti kopiju uplatnice, kao dokaz o uplaćenom depozitu. Obrazac prijave, sa priloženom kopijom uplatnice, se mora dostaviti Agenciji za privatizaciju ZDK poštom ili lično najkasnije 7 (sedam) dana prije datuma održavanja aukcije/dražbe do 16,00 sati 26. 10. 2015. godine. Registracija učesnika za aukciju/dražbu će početi 2 (dva) sata prije početka aukcije/dražbe, u prostorijama Aukcijskog/Dražbenog centra. Prilikom registracije učesnici na aukciji su dužni obavezno dostaviti dokaze o ispunjavanju uslova iz člana 3. i člana 9. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o privatizaciji preduzeća (“Službene novine Federacije BiH”, broj:28/04 i 4/09) i platiti naknadu za učešće. Prodaja putem javnih aukcija/dražbi odvijat će se u skladu sa Pravilnikom o postupku prodaje imovine i dionica ili udjela preduzeća (“Službene novine Federacije BiH”, broj 28/05 i 53/07 i 76/09) i Pravilima aukcije.

Za sve dodatne informacije i bliže identifikacione podatke o predmetima prodaje sadržane u prospektu i aukcijskom katalogu predmeta prodaje potencijalni kupci se mogu obratiti Sektoru za poslove privatizacije u Agenciji, lično, putem telefona broj 032/243-117 ili pismeno na adresu Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona, Zmaja od Bosne bb , Zenica. Javni poziv za aukcijsku prodaju bit će objavljen u listu OslobođenjeSarajevo dana 16. 10. 2015. godine, Bosna i Hercegovina.