Javni poziv br. 56 za učešće na aukcijskoj prodaji

Na osnovu člana 19. i člana 11. Zakona o privatizaciji preduzeća („Službene novine Federacije BiH“, broj: 27/97-4/09), člana 15. Pravilnika o postupku prodaje imovine i dionica ili udjela preduzeća („Službene novine Federacije BiH“,broj: 28/05, 53/07 i 76/09) i Odluke Nadzornog odbora TP „Nova trgovina“ d.d. Žepče broj: 22/15 od 08. 09. 2015. godine i 02/16 od 12 01. 2016. godine, Agencija za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona, objavljuje:


JAVNI POZIV BR. 56
za učešće na aukcijskoj prodaji / prodaji putem javne dražbe / u maloj privatizaciji


 

NAZIV PREDUZEĆA (PRODAVAC):                 T. P. „Nova trgovina“ d.d. Žepče IDB: 4218510270002

Red br.

Šifra predmeta

Naziv, opis i lokacija

predmeta prodaje

 

Početna

cijena KM

Depozit KM

Naknada za učešće KM

1.

040200790

Prizemna zgrada u Ozimici-Žepče, površine 286 m² izgrađena na k.č. 92/13 , 92/17 i dvorište površine 294 m² označeno kao k.č. 92/14, 92/15, 92/16, ZK broj. 8 KO OZIMICA. Nekretnina se nalazi između Pošte i Osnovne škole, pored puta za N. šeher.  Prednji dio je namjenjen za prodavnicu, a zadnji dio je u prilično ruševnom stanju. Objekat je priključen na električnu mrežu i nije pod zakupom.

   35. 000, 00

 3. 500, 00

35, 00


Plaćanje se vrši 100% u novcu (gotovinskim sredstvima).
       
 

Aukcija/dražba će se održati u Aukcijskom/Dražbenom centru-Prostorije Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona na adresi Zmaja od Bosne bb, Zenica. Aukcija/dražba će biti održana dana 09. 02. 2016. godine sa početkom u 11, 00 sati. Sticanje prava učešća na aukciji/dražbi se postiže popunjavanjem obrasca prijave i uplatom depozita za predmet aukcije. Obrazac prijave se može dobiti u Agenciji za privatizaciju ZDK kantona. Depozit se uplaćuje na račun Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona na račun broj: 1340100000013021 kod IK Banke dd Zenica najkasnije 7 (sedam) dana, prije početka aukcije/dražbe. Obrazac prijave, sa priloženom kopijom uplatnice depozita, se mora dostaviti Agenciji za privatizaciju ZDK poštom ili lično najkasnije 7 (sedam) dana prije datuma održavanja aukcije/dražbe do 16,00 sati 02. 02. 2016. godine. Registracija učesnika za aukciju/dražbu će početi 2 (dva) sata prije početka aukcije/dražbe, u prostorijama Aukcijskog/Dražbenog centra. Prilikom registracije učesnici na aukciji su dužni obavezno dostaviti dokaze o ispunjavanju uslova iz člana 3. i člana 9. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o privatizaciji preduzeća (“Službene novine Federacije BiH”, broj:28/04 i 4/09) i platiti naknadu za učešće. Prodaja putem javnih aukcija/dražbi odvijat će se u skladu sa Pravilnikom o postupku prodaje imovine i dionica ili udjela preduzeća (“Službene novine Federacije BiH”, broj 28/05 i 53/07 i 76/09) i Pravilima aukcije.

Za sve dodatne informacije i bliže identifikacione podatke o predmetima prodaje sadržane u prospektu i aukcijskom katalogu predmeta prodaje potencijalni kupci se mogu obratiti Sektoru za poslove privatizacije u Agenciji, lično, putem telefona broj 032/243-117 ili pismeno na adresu Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona, Zmaja od Bosne bb , Zenica. Javni poziv za aukcijsku prodaju bit će objavljen u listu Oslobođenje Sarajevo dana 26. 01. 2016. godine, Bosna i Hercegovina.