Javni poziv br. 61 za učešće na aukcijskoj prodaji / prodaji putem javne dražbe

Na osnovu člana 19. i člana 11. Zakona o privatizaciji preduzeća („Službene novine Federacije BiH“, broj: 27/97-4/09), člana 15. Pravilnika o postupku prodaje imovine i dionica ili udjela preduzeća („Službene novine Federacije BiH“, broj: 28/05, 53/07 i 76/09) i Odluke Nadzornog odbora „Natron“ Maglaj d.d., broj: NO-31/17 od 30. 10. 2017. godine , Agencija za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona, objavljuje:

 

JAVNI POZIV BR. 61

za  učešće na aukcijskoj prodaji / prodaji putem javne dražbe / u maloj privatizaciji

 

NAZIV  PREDUZEĆA (PRODAVAC):                 „NATRON“ MAGLAJ d.d.  IDB: 4218182240001

 

Red br.

Šifra predmeta

Naziv, opis i lokacija

predmeta prodaje

 

Početna

cijena KM

Depozit KM

Naknada za učešće KM

1.

040200798

Zemljište oko motela “GALEB” (dvorište) površine 380 m², upisano u ZK uložak broj: 3477, označeno kao k. č. 1475/7 KO Maglaj, PL broj: 275, sa dijelom 1/1 u vlasništvu “Natron” Maglaj d.d.. Zemljište se nalazi u Ulici Aleja ljiljana u Maglaju, i isto je obuhvaćeno regulacionim planom

“ Centar Maglaj-sjeverni dio”.

 

 95. 000, 00

9. 500, 00

95, 00

 

Pregled predmeta prodaje: Svaki radni dan u periodu od 8-15 h Maglaj, Ul. Aleja ljiljana, telefon 032/ 603-122, Elmir Mustabašić 

 

Plaćanje se vrši 100% u novcu (gotovinskim sredstvima).       

Aukcija/dražba će se održati u Aukcijskom/Dražbenom centru-Prostorije Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona na adresi Zmaja od Bosne bb,  Zenica. Aukcija/dražba će biti održana dana 29.11. 2017. godine sa početkom u 11, 00 sati. Sticanje prava učešća na aukciji/dražbi se postiže popunjavanjem obrasca prijave i uplatom depozita za predmet za koji će se nadmetati. Obrazac prijave se može dobiti u Agenciji za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona. Depozit se uplaćuje na račun Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona na račun broj: 1340100000013021 kod ASA Banke dd Zenica najkasnije 7 (sedam) dana, prije početka aukcije/dražbe.Uz obrasce prijave, potrebno je dostaviti kopiju uplatnice, kao dokaz o uplaćenom depozitu. Obrazac prijave, sa priloženom kopijom uplatnice, se mora dostaviti Agenciji za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona poštom ili lično najkasnije 7 (sedam) dana prije datuma održavanja aukcije/dražbe do 16, 00 sati 22.11. 2017. godine. Registracija učesnika za aukciju/dražbu će početi 2 (dva) sata prije početka aukcije/dražbe, u prostorijama Aukcijskog/Dražbenog centra. Prilikom registracije učesnici na aukciji su dužni obavezno dostaviti dokaze o ispunjavanju uslova iz člana 3. i člana 9. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o privatizaciji preduzeća (“Službene novine Federacije BiH”, broj:28/04 i 4/09) i  platiti naknadu za učešće. Prodaja putem javnih aukcija/dražbi odvijat će se u skladu sa Pravilnikom o postupku prodaje imovine i dionica ili udjela preduzeća (“Službene novine Federacije BiH”, broj 28/05 i 53/07 i 76/09) i Pravilima aukcije.

Za sve dodatne informacije i bliže identifikacione podatke o predmetima prodaje sadržane u prospektu i aukcijskom katalogu predmeta prodaje potencijalni kupci se mogu obratiti Sektoru za poslove privatizacije u Agenciji, lično, putem telefona broj 032/243-117 ili pismeno na adresu Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona, Zmaja od Bosne bb , Zenica. Javni poziv za aukcijsku prodaju bit će objavljen u listu OslobođenjeSarajevo dana 15. 11. 2017. godine, Bosna i Hercegovina, te na Internet (www.apf.com.ba).

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Na osnovu Odluke o izmjenama Odluke neposrednoj  pripremi i provedbi male privatizacije (“Službene novine Federacije BiH”, broj:95/15), a u skladu sa Pravilnikom o postupku prodaje imovine i dionica ili udjela preduzeća (“Službene novine Federacije BiH”; broj: 28/05, 53/07 i 76/09), Agencija za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona objavljuje:

 

DOPUNU REGISTRA PREDMETA U POSTUPKU MALE PRIVATIZACIJE

 

Red. br.

Šifra predmeta

Naziv predmeta i lokacija

IDB Naziv vlasnika Početna cijena Metod prodaje

1.

040200798

Dvorište, Maglaj

4218182240001

“Natron” Maglaj d.d. 

95. 000, 00

Aukcija

Agencija za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona; 72000 Z E N I C A, Zmaja od Bosne bb,

Telefoni:  ++387  32/243 117; tel./fax: ++387 32/243 118