Javni poziv broj: 74. za učešće na aukcijskoj prodaji/prodaji putem javne dražbe u maloj privatizaciji

Na temelju čl. 11. i 19. Zakona o privatizaciji preduzeća („Sl. novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 27/97, 8/99, 32/00, 45/00, 54/00, 61/01, 27/02, 33/02, 28/04, 44/04, 42/06 i  4/09), čl. 15. Pravilnika o postupku prodaje, imovine i dionica ili udjela preduzeća („Sl. novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 28/05, 53/07, 4/09  i 76/09) i Odluke Nadzornog odbora TP „Nova trgovina“ dd Žepče o prodaji predmeta u postupku male privatizacije, broj: 10/24 od 21.05.2024. godine, Agencija za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona, objavljuje:

 

JAVNI POZIV broj: 74.

za učešće na aukcijskoj prodaji/prodaji putem javne dražbe

u maloj privatizaciji

 

Naziv poduzeća - Prodavac:  TP „Nova trgovina“  dd Žepče sa sjedištem u Žepču, Ul. Prva br. 17, IDB:  4218510270002

 

r.b.

Šifra

predmeta

Naziv, opis i lokacija

predmeta prodaje

Početna

cijena KM

Depozit

KM

Nak. za

učešće KM

1.

040200803

Nekretnina-bivši poslovni prostor koji se nalazi u centru Gostovića, Grad Zavidovići, udaljeno 9 km od Zavidovića, kojeg čine temelji bivšeg poslovnog objekta dimenzija 10,0x12,0 m sa pripadajućim zemljištem ukupne površine 257 m2 na k.č. br. 126/1, 126/4 i 126/6, upisane u pl. 9 K.O. Čardak sa dijelom 1/1 u posjedu „TP Nova trgovina“ dd Žepče, i

temelji pratećeg objekta dimenzija 5,0x27,0 m, na k.č. br. 128 iz p.l. 10, površine 121 m2, upisane u K.O. Čardak, u posjedu „TP Nova trgovina“ dd Žepče i Janković L. sa dijelom 1/2.

6.000,00

600,00

6,00

2.

040200808

Nekretnina-poslovno dvorište koje se nalazi u Žepču, u ul. Stjepana Radića,  na k.č. broj: 419/26, naziv parcele „dvorište“, način korištenja „dvorište“ površine 230 m2, upisana u p.l. broj 113 KO Žepče Grad, sa dijelom 1/1 u posjedu „TP Nova trgovina“ dd Žepče.

8.050,00

805,00

8,05

 

Napomena: Prodavac TP „Nova trgovina“ dd Žepče je u katastru upisan kao nositelj prava posjeda na  navedenim predmetima prodaje. Da bi kupac istih izvršio upis prava vlasništva, potrebno je da provede proceduru upisa u zemljišnim knjigama o vlastitom trošku.

Pregled predmeta prodaje:  Svaki radni dan u periodu od 13,00 do 15,00 sati, kontakt telefon br. 032/881-299 ili 063/949-571 (S. Međugorac, direktor poduzeća).

Plaćanje se vrši 100 % u novcu (gotovinskim sredstvima).

Aukcija/Dražba će biti održana dana  26.06.2024. godine (srijeda) sa početkom u 11,00 sati u Aukcijskom/Dražbenom centru - prostorije Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona u Zenici, ul. Zmaja od Bosne b.b.

Stjecanje prava učešća na aukciji/dražbi se postiže popunjavanjem obrasca prijave i uplatom depozita za predmet za koji se prijavljuje učešće na aukciji/dražbi. Obrazac prijave se može dobiti u Agenciji za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona. Depozit se uplaćuje na račun Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona, broj: 1340100000013021 otvoren kod ASA Banke dd Zenica najkasnije sedam (7) dana, prije početka aukcije/dražbe. Uz obrasce prijave, potrebno je dostaviti kopiju uplatnice, kao dokaz o uplaćenom depozitu.

Obrazac prijave sa priloženom kopijom uplatnice se mora dostaviti Agenciji poštom ili lično, najkasnije sedam (7) dana prije datuma održavanja aukcije/dražbe do 16,00 sati dana 19.06.2024. godine (srijeda).

Registracija učesnika za aukciju/dražbu će početi dva (2) sata prije početka aukcije/dražbe u prostorijama Aukcijskog/Dražbenog centra Agencije.

Prilikom registracije učesnici na aukciji/dražbi su dužni obavezno dostaviti dokaze o ispunjavanju uvjeta iz čl. 3. i čl. 9. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o privatizaciji preduzeća („Sl. novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 28/04 i 4/09)  i platiti naknadu za učešće.

Prodaja predmeta putem javne aukcije/dražbe odvijat će se u skladu sa odredbama Pravilnika o postupku prodaje, imovine i dionica ili udjela preduzeća („Sl. novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 28/05, 53/07, 4/09 i 76/09) i Pravilima aukcije/dražbe.

Za sve dodatne informacije i bliže identifikacione podatke o predmetima prodaje sadržane u prospektu i aukcijskom katalogu predmeta prodaje, potencijalni kupci se mogu obratiti u Agenciji za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona lično putem telefona broj: 032/243-117  ili pismeno na adresu Agencije u Zenici, ul. Zmaja od Bosne b.b. 

Javni poziv za aukcijsku prodaju/prodaju putem javne dražbe, bit će objavljen u dnevnom listu „Oslobođenje“ Sarajevo dana 12.06.2024. godine (srijeda), te na Internetu (www.apf.com.ba).