Javni poziv za učešće na aukcijskoj prodaji broj: 83, za prodaju imovine iz pasivnog podbilansa knjižnog vlasnika preduzeća GP „PUT“ d.d. Sarajevo – u stečaju, u Danilovgradu, Republika Crna Gora

Na osnovu člana 2. Zakona o privatizaciji preduzeća  (“Službene novine Federacije BiH”, br. 27/97, 8/99, 32/00, 45/00, 54/00, 61/01, 27/02,  33/02, 28/04, 44/04, 42/06 i 4/09), člana 15. Pravilnika o postupku prodaje imovine i dionica ili udjela preduzeća  (“Službene novine Federacije BiH”, broj 28/05 – Prečišćeni tekst, 53/07 i 76/09), Zaključka Upravnog odbora Kantonalne agencije za privlačenje investicija i privatizaciju br. 21-06-15-70-5/24 od 28.02.2024. godine, Odluke Vlade Kantona Sarajevo broj: 02-04-25530-30/24 od 25.04.2024. godine i Punomoći broj: OPU-IP: 1067/2024 od 22.05.2024. godine, Kantonalna agencija za privlačenje investicija i privatizaciju, objavljuje 

 

JAVNI POZIV

za učešće na aukcijskoj prodaji broj: 83, za prodaju imovine iz pasivnog podbilansa

knjižnog vlasnika preduzeća GP „PUT“ d.d. Sarajevo – u stečaju, u Danilovgradu, Republika Crna Gora

 

Šifra predmeta:

 

090200916

Naziv predmeta:           

Imovina iz pasivnog podbilansa knjižnog vlasnika, preduzeća GP “PUT ” d.d. Sarajevo – u stečaju u Danilovgradu, Republika Crna Gora

 

Prodavac:

Knjižni vlasnik  GP “PUT ” d.d. Sarajevo – u stečaju, ul Franjevačka 6/E, Sarajevo

 

Početna cijena:

49.362,00 EUR ili 96.544,00 KM

 

Depozit:

4.936,00 EUR ili 9.654,00 KM

 

Naknada za učešće:

51,00 EUR ili 100,00 KM

 

 

I PREDMET PRODAJE

Predmet prodaje je imovina iz pasivnog podbilansa knjižnog vlasnika, preduzeća GP “PUT ” d.d. Sarajevo – u stečaju u Danilovgradu, Republika Crna Gora, i to:

-          nekretnine označene k.č. 910/2, u naravi livada 1. klase, površine 1308 m2 i k.č. 911/2, u naravi livada 1. klase, površine 1253 m2, upisane u List nepokretnosti br. 1163, KO Glavica, područna jedinica Danilovgrad, Republika Crna Gora, sa upisanim nosiocem prava svojine GP „PUT“ d.d. Sarajevo

 

Nekretnina se prodaje u zatečenom stanju „viđeno – kupljeno“ i stanju u zemljišnim knjigama.

 

Napomena: Pred Osnovnim sudom u Danilovgradu, Republika Crna Gora, pokrenut je spor od strane fizičkog lica protiv GP „PUT“ d.d. Sarajevo, radi utvrđivanja prava svojine nad nekretninama koje su predmet prodaje. Navedeni spor je prekinut i isti će se eventualno nastaviti po pravilima Zakona o stečaju. U Listu nepokretnosti br. 1163, nema evidentirane zabilježbe navedenog spora.

Kupac snosi troškove uknjižbe, te preuzima sve obaveze i odgovornosti u vezi uknjižbe prava vlasništva na nekretninama koje su predmet prodaje, a knjižni vlasnik i Agencija neće se smatrati odgovornim za bilo kakve eventualne nedostatke koji se mogu pojaviti prilikom uknjižbe, niti druge eventualne nedostatke koji se mogu pojaviti poslije prodaje.

 

II POČETNA CIJENA

Početna cijena predmeta prodaje utvrđena je po nalazu sudskog vještaka i procjenitelja od 13.02.2024. godine, u iznosu od 49.362,00 EUR ili 96.544,00 KM i potvrđena Odlukom Vlade Kantona Sarajevo od 02-04-25530-30/24 od 25.04.2024. godine.

 

Prodaja nekretnina ispod početne cijene neće se provoditi.

 

III METOD PRODAJE

Prodaja nekretnina će se provesti putem javne aukcije u skladu sa odredbama Pravilnika o postupku prodaje imovine i dionica ili udjela preduzeća  (“Službene novine Federacije BiH”, broj 28/05 – Prečišćeni tekst, 53/07 i 76/09), Uputstva o obliku i sadržaju obrazaca obaveznih u provedbi postupka prodaje imovine i dionica ili udjela preduzeća (“Službene novine Federacije BiH”, br. 33/98, 21/99 i 14/00) i Pravilima javne aukcije broj: 21-01-15-630-279 od 24.05.2024. godine.

 

IV PRIJAVA I USLOVI ZA UČEŠĆE NA AUKCIJI

Pravo učešća na aukciji imaju sve domaće i strane fizičke i pravne osobe u skladu sa članom 12. Zakona o privatizaciji preduzeća ("Službene novine Federacije BiH" broj 27/97, 8/99, 32/00, 45/00, 54/00, 61/01, 27/02, 33/02, 28/04, 44/04, 42/06 i 4/09), kao i lica koja u skladu sa propisima Republike Crne Gore mogu sticati pravo svojine na nekretninama.

Pravo učešća na aukciji stiče se popunjavanjem obrasca za prijavu, uplatom depozita i dostavljanjem dokumentacije tražene Javnim pozivom.

Obrazac za prijavu na aukciji je sastavni dio ovog Javnog poziva i može se preuzeti na web stranici Agencije – www.kaip.ba ili u prostorijama Kantonalne agencije za privlačenje investicija i privatizaciju, ul. Aleja Bosne Srebrene bb – II sprat blok B, Sarajevo, Bosna i Hercegovina.

 

Depozit za učešće na aukciji br. 83 u iznosu od 4.936,00 EUR ili 9.654,00 KM uplaćuje se na račun Kantonalne agencije za privlačenje investicija i privatizaciju, ul. Aleja Bosne Srebrene bb, Sarajevo, broj: 134-663-10070486-04 kod ASA BANKA d.d. Sarajevo.

Uplate deviznim sredstvima vrše se na račun Kantonalne agencije za privlačenje investicija i privatizaciju, ul. Aleja Bosne Srebrene bb, Sarajevo,  IBAN: BA39 1341 1812 0006 1368 kod  ASA BANKA d.d. Sarajevo (bankarske troškove konverzije snosi učesnik aukcije).

Učesnik aukcije može umjesto depozita dostaviti bankovnu garanciju na iznos depozita koja mora biti bezuslovna, neopoziva i plativa na prvi poziv Kantonalne agencije za privlačenje investicija i privatizaciju, sa rokom važenja najmanje 60 dana od krajnjeg roka za dostavu prijava.

Učesnik aukcije je dužan dostaviti: popunjeni obrazac prijave, dokaz o uplati depozita i Izjavu da pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornosti nema smetnji u smislu člana 12. Zakona o privatizaciji preduzeća preduzeća  (“Službene novine Federacije BiH”, br. 27/97, 8/99, 32/00, 45/00, 54/00, 61/01, 27/02,  33/02, 28/04, 44/04, 42/06 i 4/09) da učestvuje u postupku privatizacije. Izjava treba biti ovjerena od nadležnog organa. Izjavu dostavlja samo učesnik koji je rezident Bosne i Hercegovine.

Također, pravna lica su obavezna dostaviti ovjerenu fotokopiju sudske registracije ovjerene od nadležnog organa, a fizička lica ovjerenu kopiju lične karte/pasoša.

 

V ROK ZA DOSTAVLJANJE PRIJAVA

Dokumentacija se dostavlja putem pošte ili lično na adresu Kantonalne agencije za privlačenje investicija i privatizaciju, ul. Aleja Bosne Srebrene bb – II sprat blok B, Sarajevo,  najkasnije 7 dana prije početka aukcije, odnosno do 07.06.2024. godine do 16:00 sati.

 

VI DATUM ODRŽAVANJA AUKCIJE

Aukcija će se održati 14.06.2024. godine u aukcijskom centru Kantonalne agencije za privlačenje investicija i privatizaciju, ul. Aleja Bosne Srebrene bb – prizemlje, Sarajevo, sa početkom u 11:00 sati.

Registracija učesnika za aukciju će početi 2 (dva) sata prije početka aukcije, u prostorijama aukcijskog centra Kantonalne agencije za privlačenje investicija i privatizaciju, ul. Aleja Bosne Srebrene bb – prizemlje, Sarajevo, odnosno dana 14.06.2024. u periodu od 09:00 do 11:00 sati.

Prilikom registracije, učesnici na aukciji dužni su obavezno dostaviti potvrdu o uplati naknade za učešće, koja se ne vraća učesnicima aukcije. Naknada za učešće u iznosu od 51,00 EUR ili 100,00 KM uplaćuje se na račun Kantonalne agencije za privlačenje investicija i privatizaciju, ul. Aleja Bosne Srebrene bb, Sarajevo, broj: 134 663 10070909 93 kod  ASA BANKA d.d. Sarajevo.

 

VII OSTALE INFORMACIJE

Prijavom na aukciju, učesnici potvrđuju da su u cijelosti upoznati sa svim uslovima prodaje predmetnih nekretnina, kao i pravnoj naravi prodaje iz Javnog poziva, kao i sa obavezama koje proizilaze iz propisa vezanih za ovu oblast, te da ih u potpunosti prihvataju.

Kantonalna agencija za privlačenje investicija i privatizaciju nije upoznata postoji li još činjenica koje bi mogle uticati, bilo pozitivno ili negativno na kupoprodaju, a koje Agenciji nisu dostupne ili Agenciji sa namjerom ili nenamjerno nisu saopštene, te za iste ne odgovara.

Poslije završetka aukcije, pobjednik aukcije sa ovlaštenim predstavnikom Prodavca potpisuje predugovor o kupovini predmeta aukcije, kojim se stranke obavezuju da će najkasnije u rok od 15 dana od dana održavanja aukcije zaključiti kupoprodajni ugovor pred nadležnim notarom u Republici Crnoj Gori.

Pobjednik aukcije je dužan pribaviti sve potrebne saglasnosti nakon potpisivanja ugovora o kupoprodaji kod nadležnih tijela Republike Crne Gore.

 

Istovjetan javni poziv objavljen je i na web-stranicama: www.kaip.ba i www.apf.gov.ba, kao i na stranici Vlade Kantona Sarajevo.

Sastavni dio ovog Javnog poziva su: Obrazac za prijavu, Pravila aukcije broj: 21-01-15-630-279 od 24.05.2024. godine, Nalaz sudskog vještaka i procjenitelja od 13.02.2024. godine i Nacrt predugovora o kupoprodaji.

 

Za sve dodatne informacije vezane za predmet prodaje, pregled predmeta prodaje, način podnošenja ponuda i postupak prodaje, obratiti se:

-      Kantonalnoj agenciji za privlačenje investicija i privatizaciju Sarajevo,

kontakt osoba: Emina Idrizović, tel.+387 33/560-034, e-mail: emina.idrizovic@kaip.ba