Javni poziv za učešće na aukciji broj: 84, za prodaju imovine iz pasivnog podbilansa u Beogradu, Republika Srbija, knjižnog vlasnika „FORUM“ d.d. Sarajevo – u stečaju
Na osnovu člana 2. Zakona o privatizaciji preduzeća  (“Službene novine Federacije BiH”, br. 27/97, 8/99, 32/00, 45/00, 54/00, 61/01, 27/02,  33/02, 28/04, 44/04, 42/06 i 4/09), člana 15. Pravilnika o postupku prodaje imovine i dionica ili udjela preduzeća  (“Službene novine Federacije BiH”, broj 28/05 – Prečišćeni tekst, 53/07 i 76/09), Zaključka Upravnog odbora Kantonalne agencije za privlačenje investicija i privatizaciju br. 21-06-15-97-2-1/24 od 05.04.2024. godine i Odluke Vlade Kantona Sarajevo broj: 02-04-25530-31/24 od 25.04.2024. godine, Kantonalna agencija za privlačenje investicija i privatizaciju, objavljuje 

 

JAVNI POZIV

za učešće na aukciji broj: 84, za prodaju imovine iz pasivnog podbilansa u Beogradu, Republika Srbija, knjižnog vlasnika „FORUM“ d.d. Sarajevo – u stečaju

 

 

Šifra predmeta:

 

090200917

Naziv predmeta:           

Imovina iz pasivnog podbilansa u Beogradu, Kralja Milana br. 19B, Republika Srbija, knjižnog vlasnika „FORUM“ d.d. Sarajevo – u stečaju

 

Prodavac:

 „FORUM“ d.d. Sarajevo – u stečaju, ul Mis Irbina br.2, Sarajevo, putem Kantonalne agencije za privlačenje investicija i privatizaciju

 

Početna cijena:

172.000,00 EUR ili 336.403,00 KM

 

Depozit:

17.200,00 EUR ili 33.640,00 KM

 

Naknada za učešće:

51,00 EUR ili 100,00 KM

 

I PREDMET PRODAJE

Predmet prodaje je imovina iz pasivnog podbilansa u Beogradu, Republika Srbija,  knjižno vlasništvo preduzeća „FORUM“ d.d. Sarajevo – u stečaju, koja se nalazi u stambeno – poslovnoj zgradi, dvorišna pravo u dnu, broj objekta 2, u  ulici Kralja Milana br. 19B, označena kao k.č 5121 K.O. Vračar, i to:

a)       Poslovni prostor pod evidencionim brojem 1. – „poslovni prostor za koji nije utvrđena djelatnost – 2 odjeljenja desno od ulaza sa WC – om, podrum“, površine 87,37 m2 (površina utvrđena u Izvještaju o procjeni vrijednosti nepokretnosti), sa upisanim nosiocem prava svojine DD za kinematografsku djelatnost „FORUM“ Sarajevo, udio 1/1.

b)      Poslovni prostor pod evidencionim brojem 3. – „poslovni prostor za koji nije utvrđena djelatnost – više odjeljenja, prizemlje“, površine 175,74 m2 (površina utvrđena u Izvještaju o procjeni vrijednosti nepokretnosti), sa upisanim nosiocem prava svojine DD za kinematografsku djelatnost „FORUM“ Sarajevo, udio 2/3.

Nekretnine se prodaju u zatečenom stanju „viđeno – kupljeno“ i stanju u zemljišnim knjigama.

 

Predmetne nekretnine koriste bespravno useljena treća lica. Uvođenje kupca u posjed predmetnih nekretnina izvršit će se po okončanju postupka iseljenja, koje ostaje u obavezi kupca da izvrši o svom trošku.

U skladu sa pozitivnim zakonskim propisima Republike Srbije, suvlasniku nekretnine, poslovni prostor pod evidencionim brojem 3., ponuđeno je pravo preče kupnje, na koje nije odgovorio u zakonskom roku i smatra se da je odustao od prava preče kupnje.

 

Kupac snosi troškove uknjižbe, te preuzima sve obaveze i odgovornosti u vezi uknjižbe prava svojine na nekretninama koje su predmet prodaje, a knjižni vlasnik i Kantonalna agencija za privlačenje investicija i privatizaciju (u daljem tekstu: Agencija) neće se smatrati odgovornim za bilo kakve eventualne nedostatke koji se mogu pojaviti prilikom uknjižbe, niti druge eventualne nedostatke koji se mogu pojaviti poslije prodaje.

 

II POČETNA CIJENA

Početna cijena predmeta prodaje iznosi 172.000,00 EUR ili 336.403,00 KM, što čini zbir procijenjenih tržišnih cijena nekretnina utvrđenih po nalazima sudskog vještaka od 17.07.2023. godine, i potvrđena Odlukom Vlade Kantona Sarajevo od 02-04-25530-31/24 od 25.04.2024. godine.

 

Prodaja nekretnina ispod početne cijene neće se provoditi.

 

III METOD PRODAJE

Prodaja nekretnina će se provesti putem javne aukcije u skladu sa odredbama Pravilnika o postupku prodaje imovine i dionica ili udjela preduzeća  (“Službene novine Federacije BiH”, broj 28/05 – Prečišćeni tekst, 53/07 i 76/09), Uputstva o obliku i sadržaju obrazaca obaveznih u provedbi postupka prodaje imovine i dionica ili udjela preduzeća (“Službene novine Federacije BiH”, br. 33/98, 21/99 i 14/00) i Pravilima javne aukcije broj: 21-01-15-1908-137 od 06.06.2024. godine koja su sastavni dio ovog Javnog poziva.

 

IV PRIJAVA I USLOVI ZA UČEŠĆE NA AUKCIJI

Pravo učešća na aukciji imaju sve domaća i strana fizička i pravna lica, u skladu sa članom 12. Zakona o privatizaciji preduzeća ("Službene novine Federacije BiH" broj 27/97, 8/99, 32/00, 45/00, 54/00, 61/01, 27/02, 33/02, 28/04, 44/04, 42/06 i 4/09), kao i lica koja u skladu sa propisima Republike Srbije mogu sticati pravo svojine na nekretninama.

 

Pravo učešća na aukciji stiče se popunjavanjem obrasca za prijavu, uplatom depozita i dostavljanjem dokumentacije tražene Javnim pozivom.

Obrazac za prijavu na aukciji je sastavni dio ovog Javnog poziva i može se preuzeti na web stranici Agencije – www.kaip.ba ili u prostorijama Kantonalne agencije za privlačenje investicija i privatizaciju, ul. Aleja Bosne Srebrene bb – II sprat blok B.

 

Depozit za učešće na aukciji br. 84 u iznosu od 17.200,00 EUR ili 33.640,00 KM uplaćuje se na račun Kantonalne agencije za privlačenje investicija i privatizaciju, ul. Aleja Bosne Srebrene bb, Sarajevo, broj: 134-663-10070486-04 kod ASA BANKA d.d. Sarajevo.

Uplate deviznim sredstvima vrše se na račun Kantonalne agencije za privlačenje investicija i privatizaciju, ul. Aleja Bosne Srebrene bb, Sarajevo,  IBAN: BA39 1341 1812 0006 1368 kod  ASA BANKA d.d. Sarajevo (bankarske troškove konverzije snosi učesnik aukcije).

Učesnik aukcije može umjesto depozita dostaviti bankovnu garanciju na iznos depozita koja mora biti bezuslovna, neopoziva i plativa na prvi poziv Agencije, sa rokom važenja najmanje 60 dana od krajnjeg roka za dostavu prijava.

 

Učesnik aukcije je dužan dostaviti: popunjeni obrazac prijave, dokaz o uplati depozita i Izjavu da pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornosti nema smetnji u smislu člana 12. Zakona o privatizaciji preduzeća (“Službene novine Federacije BiH”, br. 27/97, 8/99, 32/00, 45/00, 54/00, 61/01, 27/02,  33/02, 28/04, 44/04, 42/06 i 4/09) da učestvuje u postupku privatizacije. Izjava treba biti ovjerena od nadležnog organa. Izjavu dostavlja samo učesnik koji je rezident Bosne i Hercegovine.

Također, pravna lica su obavezna dostaviti fotokopiju sudske registracije ovjerenu od strane nadležnog organa, a fizička lica ovjerenu kopiju lične karte/pasoša.

 

V ROK ZA DOSTAVLJANJE PRIJAVA

Dokumentacija se dostavlja putem pošte ili lično na adresu Kantonalne agencije za privlačenje investicija i privatizaciju, ul. Aleja Bosne Srebrene bb – II sprat blok B, Sarajevo,  najkasnije 7 dana prije početka aukcije, odnosno do 21.06.2024. godine do 16:00 sati.

 

VI DATUM ODRŽAVANJA AUKCIJE

Aukcija će se održati 28.06.2024. godine u aukcijskom centru Kantonalne agencije za privlačenje investicija i privatizaciju, ul. Aleja Bosne Srebrene bb – prizemlje, Sarajevo, sa početkom u 14:00 sati.

Registracija učesnika za aukciju će početi 2 (dva) sata prije početka aukcije, u prostorijama aukcijskog centra Kantonalne agencije za privlačenje investicija i privatizaciju, ul. Aleja Bosne Srebrene bb – prizemlje, Sarajevo, odnosno dana 28.06.2024. godine u periodu od 12:00 do 14:00 sati.

Prilikom registracije, učesnici na aukciji dužni su obavezno dostaviti potvrdu o uplati naknade za učešće, koja se ne vraća učesnicima aukcije. Naknada za učešće u iznosu od 51,00 EUR ili 100,00 KM uplaćuje se na račun Kantonalne agencije za privlačenje investicija i privatizaciju, ul. Aleja Bosne Srebrene bb, Sarajevo, broj: 134 663 10070909 93 kod  ASA BANKA d.d. Sarajevo.

 

VII OSTALE INFORMACIJE

Prijavom na aukciju, učesnici potvrđuju da su u cijelosti upoznati sa svim uslovima prodaje predmetnih nekretnina, kao i pravnoj naravi prodaje iz Javnog poziva, kao i sa obavezama koje proizilaze iz propisa vezanih za ovu oblast, te da ih u potpunosti prihvataju.

 

Prodavac i Kantonalna agencija za privlačenje investicija i privatizaciju nisu upoznati postoji li još činjenica koje bi mogle uticati, bilo pozitivno ili negativno na kupoprodaju, a koje Prodavcu i Agenciji nisu dostupne ili Prodavcu i Agenciji sa namjerom ili nenamjerno nisu saopštene, te za iste ne odgovara.

Poslije završetka aukcije, pobjednik aukcije sa ovlaštenim predstavnikom Prodavca potpisuje predugovor o kupovini predmeta aukcije, uz ovjeru Agencije, kojim se Prodavac i Kupac obavezuju da će najkasnije u roku od 15 dana od dana održavanja aukcije zaključiti kupoprodajni ugovor pred nadležnim notarom u Republici Srbiji.

Pobjednik aukcije je dužan pribaviti sve potrebne saglasnosti nakon potpisivanja ugovora o kupoprodaji kod nadležnih tijela Republike Srbije.

 

Istovjetan javni poziv objavljen je i na web-stranicama: www.kaip.ba i www.apf.gov.ba, kao i na stranici Vlade Kantona Sarajevo.

 

Sastavni dio ovog Javnog poziva su: Obrazac za prijavu, Pravila aukcije broj: 21-01-15-1908-137 od 06.06.2024. godine, Nalazi sudskog vještaka i procjenitelja od 17.07.2023. godine i Nacrt predugovora o kupoprodaji.

 

Za sve dodatne informacije vezane za način podnošenja ponuda i postupak prodaje, obratiti se:

-       Kantonalnoj agenciji za privlačenje investicija i privatizaciju Sarajevo,

kontakt osoba: Emina Idrizović, tel. 033/560-034, e-mail: emina.idrizovic@kaip.ba 

Za sve dodatne informacije vezane za predmete prodaje i preglede predmeta prodaje obratiti se:

-       Advokat Mirjana Gligorijević, tel. 00 381 641 86 6211