Javni poziv za učešće na aukcijskoj prodaju sljedećeg predmeta: Olimpijska kuća

Na osnovu člana 2. Zakona o privatizaciji preduzeća  (“Službene novine Federacije BiH”, br. 27/97, 8/99, 32/00, 45/00, 54/00, 61/01, 27/02,  33/02, 28/04, 44/04, 42/06 i 4/09), člana 15. Pravilnika o postupku prodaje imovine i dionica ili udjela preduzeća  (“Službene novine Federacije BiH”, broj 28/05 – Prečišćeni tekst, 53/07 i 76/09), odluka Nadzornog odbora KJP „ZOI '84“ OCS d.o.o. Sarajevo broj: 3624-5-1/23 od 15.08.2023.godine, Zaključka Upravnog odbora Kantonalne agencije za privlačenje investicija i privatizaciju broj: 21-06-15-171-2/23 od 27.09.2023.godine i Odluke Vlade Kantona Sarajevo broj: 02-04-51770-13/23 od 14.12.2023. godine, Kantonalna agencija za privlačenje investicija i privatizaciju, objavljuje  


JAVNI POZIV

za učešće na aukcijskoj prodaji sljedećeg predmeta:

R/b.

Broj aukcije

Šifra predmeta

Naziv predmeta

Prodavac

Početna cijena (KM)

Depozit

(KM)

Naknada za učešće (KM)

1.

85.

090200915

Olimpijska kuća, označena kao k.č. 3103/3 – zemljište uz vanprivrednu zgradu površine 983m2 i pomoćna zgrada u privredi površine 235 m2, što čini ukupno 1218 m2, upisane u zk.ul.br. 78 KO Presjenica, sa upisanim pravom vlasništva KJP „ZOI 84“ Olimpijski centar Sarajevo d.o.o. Sarajevo, udio 1/1, bez tereta.

Kantonalno javno preduzeća „ZOI '84“ Olimpijski centar Sarajevo d.o.o Sarajevo

465.700,00

46.570,00

100,00

 

Početna cijena predmeta prodaje utvrđene su na osnovu procjena fer tržišne vrijednosti nekretnina i potvrđena Odlukom Vlade Kantona Sarajevo broj: 02-04-51770-13/23 od 14.12.2023 godine. Prodaja nekretnine ispod početne cijene neće se provoditi.

Kantonalna agencija za privlačenje investicija i privatizaciju je pripremila ovaj postupak prodaje na osnovu dokumentacije i informacija o predmetima kupoprodaje dobijenim od Prodavca, koji snosi odgovornost za tu dokumentaciju i informacije.

Kantonalna agencija za privlačenje investicija i privatizaciju nije upoznata postoji li još činjenica koje bi mogle uticati, bilo pozitivno ili negativno na kupoprodaju, a koje Agenciji nisu dostupne ili Agenciji sa namjerom ili nenamjerno nisu saopštene, te za iste ne odgovara.

U katastru je ucrtan i uplanjen objekat, ali na licu mjesta objekat ne postoji.

Upućuju se potencijalni ponuđači da za sve informacije o Regulacionom planu područja na kojem se nekretnina nalazi, obrate nadležnim općinskim službama.

Pravo učešća na aukciji stiče se popunjavanjem obrasca za prijavu, uplatom depozita i dostavljanjem dokumentacije tražene ovim Javnim pozivom.

Obrazac za prijavu na aukciju je sastavni dio ovog Javnog poziva i može se preuzeti na web stranici Agencije – www.kaip.ba ili u prostorijama Kantonalne agencije za privlačenje investicija i privatizaciju, ul. Aleja Bosne Srebrene bb – II sprat blok B.

 

Depozit za učešće na aukciji se uplaćuje na račun Kantonalne agencije za privlačenje investicija i privatizaciju, ul. Aleja Bosne Srebrene bb, Sarajevo, broj: 134-663-10070486-04 kod ASA BANKA d.d. Sarajevo.

Uplate deviznim sredstvima vrše se na račun Kantonalne agencije za privlačenje investicija i privatizaciju, ul. Aleja Bosne Srebrene bb, Sarajevo,  IBAN: BA39 1341 1812 0006 1368 kod  ASA BANKA d.d. Sarajevo (bankarske troškove konverzije snosi učesnik aukcije).

Učesnik aukcije može umjesto depozita dostaviti bankovnu garanciju na iznos depozita koja mora biti bezuslovna, neopoziva i plativa na prvi poziv Kantonalne agencije za privlačenje investicija i privatizaciju, sa rokom važenja najmanje 60 dana od krajnjeg roka za dostavu prijava.

 

Učesnici pojedinačnih aukcija su dužni dostaviti: popunjeni obrazac prijave, dokaz o uplati depozita i Izjavu da pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornosti nema smetnji u smislu člana 12. Zakona o privatizaciji preduzeća preduzeća  (“Službene novine Federacije BiH”, br. 27/97, 8/99, 32/00, 45/00, 54/00, 61/01, 27/02,  33/02, 28/04, 44/04, 42/06 i 4/09) da učestvuje u postupku privatizacije. Izjava treba biti ovjerena od strane nadležnog organa. Pravna lica uz ovjerenu izjavu obavezna su dostaviti ovjerenu fotokopiju sudske registracije ovjerene od nadležnog organa, a fizička lica ovjerenu kopiju lične karte. Izjavu dostavlja samo učesnik koji je rezident Bosne i Hercegovine.

Dokumentacija se dostavlja putem pošte ili lično na adresu Kantonalne agencije privlačenje investicija i privatizaciju, ul. Aleja Bosne Srebrene bb – II sprat blok B, Sarajevo (uz obaveznu naznaku šifre predmeta i broja aukcije na koju se prijavljuju), najkasnije 7 dana prije početka aukcije, odnosno do 23.07.2024. godine do 16:00 sati.

Prijavom na aukciju, učesnici potvrđuju da su u cijelosti upoznati sa svim uslovima prodaje predmetnih nekretnina, kao i pravnoj naravi prodaje iz Javnog poziva, kao i sa obavezama koje proizilaze iz propisa vezanih za ovu oblast, te da ih u potpunosti prihvataju.

 

Aukcija će se održati u aukcionarskom centru Kantonalne agencije za privlačenje investicija i privatizaciju, ul. Aleja Bosne Srebrene bb – prizemlje, Sarajevo, dana 30.07.2024. sa početkom u 11:00 sati. Registracija učesnika za aukciju će početi 2 (dva) sata prije početka aukcije, u prostorijama aukcijskog centra Kantonalne agencije za privlačenje investicija i privatizaciju, ul. Aleja Bosne Srebrene bb – prizemlje, Sarajevo, odnosno u periodu od 09:00 do 11:00 sati. Prilikom registracije, učesnici na aukciji dužni su obavezno dostaviti potvrdu o uplati naknade za učešće. Naknada za učešće uplaćuje se na račun Kantonalne agencije za privlačenje investicija i privatizaciju, ul. Aleja Bosne Srebrene bb, Sarajevo, broj: 134 663 10070909 93 kod  ASA BANKA d.d. Sarajevo.

 

Prodaja putem javne aukcije provest će se u skladu sa odredbama Pravilnika o postupku prodaje imovine i dionica ili udjela preduzeća  (“Službene novine Federacije BiH”, broj 28/05 – Prečišćeni tekst, 53/07 i 76/09), Uputstva o obliku i sadržaju obrazaca obaveznih u provedbi postupka prodaje imovine i dionica ili udjela preduzeća (“Službene novine Federacije BiH”, br. 33/98, 21/99 i 14/00) i Pravilima javne aukcije.

 

Sastavni dio ovog Javnog poziva su: Obrazac za prijavu i Prospekt aukcije.

Istovjetan javni poziv objavljen je i na web-stranici: www.kaip.ba, web stranicama Prodavca i Vlade Kantona Sarajevo

 

Za sve dodatne informacije vezane za način podnošenja ponude i postupak prodaje, obratiti se:

-       Kantonalnoj agenciji za privlačenje investicija i privatizaciju,

kontakt osoba: Irma Voloder, tel. 033/560-030, e-mail: irma.voloder@kaip.ba   

 

Za sve dodatne informacije vezane za predmet prodaje i pregled predmeta prodaje obratiti se:

-       Kantonalno javno preduzeća „ZOI '84“ Olimpijski centar Sarajevo d.o.o. Sarajevo,

kontakt osoba: Amra Kaljić, tel. 061/137-636, e-mail: amra.kaljic@zoi84.ba