JAVNI POZIV

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA
PUTEM MEĐUNARODNOG OTVORENOG TENDERA

 

Preduzeće: Feroelektro d.d.
Lokacija:  Sarajevo, Maršala Tita 28
Poslovna aktivnost:   Veleprodaja i maloprodaja
Promet:  u 2002 (2001):  7,3 miliona KM (13,2 miliona KM)
Ukupan broj zaposlenih 167
Procenat  kapitala koji se nudi:  60,66397%
Procenat dionica u privatnom vlasništvu:  39,33603%

 

Feroelektro je renomirana međunarodna kompanija za prodaju na veliko i malo uz pružanje širokog spektra komercijalnih usluga. Izvrstan razvojni potencijal. Vrijedan imovinski portfolio sa kvalitetnim poslovnim prostorima na prvoklasnim lokacijama u Sarajevu, Mostaru, Zenici i drugim mjestima. 6.404 m2 kvalitetnih kancelarijskih I poslovnih prostora, maloprodajne prodavnice 2.648 m2 i skladišta površine 19.130 m2. 

Potpune informacije o tenderu (uključujući Informacioni memorandum preduzeća, Pravila tendera, Obrazac za ponude, kao i Nacrt kupoprodajnog ugovora) mogu se dobiti od Tender komisije. Tenderska komisija će tražiti od aplikanata da navedu u čije ime djeluju. Posjete preduzeću će biti organizirane nakon potpisivanja Izjave o povjerljivosti. Profil preduzeća kao i ostali ključni dokumenti mogu se naći na slijedećim web stranicama: www.privatizationbih.com i www.apf.com.ba.

Krajnji rok za dostavljanje ponuda Tenderskoj komisiji je 19.09.2003 do 16:00 sati (po srednjoevropskom vremenu) na donju adresu.

Ponude slati na adresu:  Agencija za Privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine, Alipasina 41, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina.

 

Kontakt osobe: Nevena Vokić, Agencija za Privatizaciju u FBiH, Tel/fax: +387 33 218 550, +387 33 218 552, e-mail: apftbiro@bih.net.ba; Dieter Henningsen, Team Leader, European Union Assistance for Strategic Privatisation. Tel/fax +387 33 268671, e-mail:tenderinfo@lsinter.net.

  

Javni poziv je objavljen u Dnevnom avazu 21.07.2003