JAVNI POZIV

Na osnovu člana 3, 5 i 7 Pravilnika o postupku prodaje preduzeća koja se prodaju tenderom u velikoj privatizaciji u saradnji sa MSGP objavljenom u  (“SL.N FBiH” Br. 54/2000), Agencija za privatizaciju  Unsko-sanskog kantona objavljuje:

 

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA NA

MEĐUNARODNI  OTVORENI TENDER ZA  “BIRA” d.d.,

BIHAĆ, BOSNA I HERCEGOVINA

 

Ime preduzeća: Dioničarsko društvo BIRA sa ograničenom odgovornosti

Lokacija:          77000 Bihać, Jablanska b b, Bosna i Hercegovina

Vrsta djelatnosti:           Proizvodnja bijele tehnike

Ukupan prihod: 2001:            12.766.000,00  KM

                        2002:            20.177.000,00  KM

                          30.06.2003:  10.079.000,00  KM

Ukupno zaposleni: 230

Procenat ukupnog kapitala koji se prodaje putem međunarodnog tendera:  67% 

Dionički kapital prodat putem javnog upisa dionica: 33.%

Ponude se moraju dostaviti do 12.01.2004 do 16.00 sati Komisiji za tendere na dole navedenoj adresi.

 

BIRA je osnovana 1982, i proizvodi asortiman kvalitetne bijele tehnike (frižideri, frizeri i mašine za veš) u svojoj fabrici u Bihaću u sjeverozapadnoj Bosni i Hercegovini. Proizvodnja je u velikoj mjeri obnovljena nakon nedavnog sukoba, a prodaja i tržišni udio rastu. BIRA je glavni proizvođač i poslodavac na ovom regionu. Postoje odgovarajuće putne veze sa ostalim dijelom BiH i Hrvatskom, te dalje sa ostalim dijelovima Evrope. Za uspjeh je potrebno da se potencijalni strateški investitor obaveže da će ispuniti 3-godišnji Biznis plan za BIRU koji će obezbijediti nivo proizvodnje od oko 500 hiljada jedinica proizvoda godišnje, zajedno sa potrebnim ulaganjima u fabriku, postrojenja i zapošljavanje.  

Dalje informacije se mogu dobiti od Agencije za privatizaciju Unsko –sanskog kantona ili od IMC Consultants Limited.

Komplet tenderskih dokumenata koji se sastoji od profila preduzeća, informacionog memoranduma, pravila tendera (uključujući kriterije za ocjenu tendera), obrasca ponude, izjave o povjerljivosti i nacrta ugovora o kupovini dionica može se dobiti od Komisije za tendere uz prethodan pismeni zahtjev ili sa web stranice: www.apf.com.ba.  Ponuđači koji nastupaju u tuđe ime, moraju priložiti punomoć sa tačno preciziranim ovlaštenjima. Temeljna provjera i posjete preduzeću se mogu organizovati nakon potpisivanja sa Komisijom za tendere izjave o povjerljivosti.

 

Molimo da dostavite vašu ponudu na:

 

Ime:      Kantonalna agencija za privatizaciju, Unsko-sanski kanton

Kontakt osoba: Ćamil Odobašić

Address:                       M. Krleže 2,  77000  Bihać, Bosna i Hercegovina

Tel/Fax:                        ++387 37 32 37 81; 32 37 82; 32 37 83

Email:               azp_usk@bih.net.ba    

 

Mustajbega Fadilpasica 1, 71000 Sarajevo, Bosnia and Herzegovina

tel: +387 33 214316 / 214326, fax: +387 33 214278. email: pta-imc@smartnet.ba