JAVNI POZIV

Na osnovu člana 3, 5 i 7 Pravilnika o postupku prodaje preduzeća koja se prodaju tenderom u velikoj privatizaciji u saradnji sa MSGP objavljenom u  (“SL.N FBiH” Br. 54/2000), Agencija za privatizaciju  Zeničko-dobojskog kantona objavljuje:

 

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA NA

MEĐUNARODNI  OTVORENI TENDER ZA “METALNO” d.o.o, ZENICA,

BOSNA I HERCEGOVINA

 

Ime preduzeća: METALNO d.o.o., društvo sa ograničenom odgovornosti

Lokacija:          Sarajevska 364, Zenica, Bosna i Hercegovina

Vrsta djelatnosti:           Čelične konstrukcije

Ukupan prihod: 2001: 5,854,798 KM

                        2002:  6,959,706 KM

                        30.06.2003:  5,191,989 KM

Ukupno zaposleni: 394

Procenat ukupnog kapitala koji se prodaje putem međunarodnog tendera:  51%

Dionički kapital prodat  putem javnog upisa dionica u BiH: 49%

Sve ponude se moraju dostaviti do 28. januara, 2004. godine do 16.00 sati (srednje evropsko vrijeme) Komisiji za tendere na dole navedenoj adresi.         

Traži se strateški investitor za METALNO d.o.o, vodeće preduzeće za čelične konstrukcije u svojoj regiji. Osnovano  1947., i locirano u Zenici u centralnoj Bosni i Hercegovini, preduzeće proizvodi široki asortiman  standardnih i po narudžbi pravljenih čelilčnih konstrukcija za mostove, cisterne, silose, itd., te ima izuzetan ugled zbog visoko kvalitetne izvedbe radova. Preduzeće ostvaruje povećanje prodaje i profitabilnosti te je uz nova ulaganja u dobroj poziciji da ispuni potrebe novih javnih programa ulaganja, posebno u oblasti električne energije, čelika i građevinarstva.

Dalje informacije se mogu dobiti od Agencije za privatizaciju Zeničko –dobojskog kantona ili od IMC Consultants Limited.

Komplet tenderskih dokumenata koji se sastoji od profila preduzeća, informacionog memoranduma, pravila tendera (uključujući kriterije za ocjenu tendera), obrasca ponude, izjave o povjerljivosti i nacrta ugovora o kupovini dionica može se dobiti od Komisije za tendere uz prethodan pismeni zahtjev ili sa web stranice: www.apf.com.ba.  Ponuđači koji nastupaju u tuđe ime, moraju priložiti punomoć sa tačno preciziranim ovlaštenjima. Temeljna provjera i posjete preduzeću se mogu organizovati nakon potpisivanja sa Komisijom za tendere izjave o povjerljivosti.

Molimo da dostavite vašu ponudu na:

 

Ime:                   Kantonalna agencija za privatizaciju, Zeničko-dobojski kanton

Kontakt osoba: Gosp. Enes Ganić

Adresa:              Fakultetska 5, 72000 Zenica, Bosna i Hercergoviona

Tel/Fax:            ++387  32 416 269

Email:               kap.zdk@bih.net.ba

 

Mustajbega Fadilpasica 1, 71000 Sarajevo, Bosnia and Herzegovina

tel: +387 33 214316 / 214326, fax: +387 33 214278. email: pta-imc@smartnet.ba