JAVNI POZIV

JAVNI  POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA

KUPOVINU JEDNE OD VODEĆIH ŠPEDITERSKIH KOMPANIJA NA BALKANU PUTEM

MEĐUNARODNOG OTVORENOG TENDERA 

 

Naziv preduzeća:

INTERŠPED d.d. Sarajevo

Sjedište:

Maršala Tita 40,  Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Pravni status:

Dioničarsko društvo u mješovitoj svojini

Osnovna djelatnost preduzeća:

Špediterske usluge, međunarodne operacije sa robama, uvoz/izvoz, usluge carinjenja, transport i distribucija

Predmet prodaje:

51%  ukupnog kapitala preduzeća

Status ostalih dionica:

33%  kapitala je u privatnom vlasništvu

16%  kapitala ostaje u državnom vlasništvu

Broj zaposlenih:

155

Ukupan prihod  (mil KM):

3.65 (2001.god), 3.64 (2002.god)

Ukupna aktiva (mil KM):

10.86 (30.06.2003.god)

(1 Euro=1,95583 KM)          

Interšped d.d. je poznata međunarodna špediterska kompanija koja pruža širok spektar usluga: operacija sa robama, carinske usluge i usluge distribucije sa odličnim cestovnim i željezničkim vezama sa ostatkom Balkana i dalje. Posjeduje veliki potencijal za značajno povećanje tržišnog udjela i profitabilnosti. Raspolaže vrijednom imovinom uključujući kvalitetne objekte na ključnim lokacijama u Sarajevu, Mostaru, Rijeci i Splitu. Iskusan rukovodni tim spreman da radi sa strateškim investitorom.

Ponude se moraju podnijeti do 08.03.2004. do 16:00 sati po srednjoevropskom vremenu Komisiji za tender na dolje navedenoj adresi. Ponude se podnose u zapečaćenoj koverti sa naznakom: Ponuda za tender za preduzeće Interšped d.d. Sarajevo. Pravo učešća na Tenderu imaju sva domaća i strana fizička i pravna lica, osim pravnih lica koja su i sama predmet privatizacije.

Nakon potpisivanja Izjave o povjerljivosti, ponuđaču će se dostaviti Informacioni memorandum, te izdati dozvola za posjetu preduzeću, uvid i analizu dokumentacije.

Ponuđači koji nastupaju u tuđe ime moraju imenovati stranu koju zastupaju i priložiti propisno ovjerenu punomoć sa tačno preciziranim obimom ovlaštenja. 

Ponude slati na adresu: Agencija za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine, Alipašina 41, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

 

Kontakt osobe:                               

 

Sabaheta Čongo

Agencija za Privatizaciju u FBiH 

Tel. +387 33 218 550

Fax. +387 33 218 552,

e-mail: apftbiro@bih.net.ba

 

John C. Harper

USAID/IBTCI

Tel. +387 33 214 365

Fax. +387 33 213 238

e-mail: jharper@open.net.ba