Javni poziv broj 139 za prodaju metodom neposredne pogodbe

Na osnovu člana 2. Zakona o privatizaciji preduzeća („Službene novine Federacije BiH“ br. 27/97, 8/99, 32/00, 45/00, 54/00, 61/01, 27/02, 33/02, 28/04, 44/04, 42/06 i 4/09) i člana 3. Pravilnika o postupku prodaje metodom neposredne pogodbe (Službene novine Federacije BiH br. 75/05), te Odluke Nadzornog odbora društva Poslovni sustav „VITEZIT“ d.o.o. Vitez broj: NO-87/13 od 12.08.2013. godine, Agencija za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine, objavljuje:

J A V N I   P O Z I V BROJ 139

za prodaju metodom neposredne pogodbe

Šifra predmeta:         11000248

Naziv predmeta:       Poslovni objekti za skladištenje M1 i M2 s pripadajućim   

                                 zemljištem

Opis predmeta:         Predmet prodaje su Poslovni objekti za skladištenje M1 katnosti P

                                  (prizemlje) i M2 katnosti P (prizemlje) sagrađenih na k.p. 2298/2,

                                  k.p.2298/3 i k.p. 2298/1, upisane u PL 1172 K.O. Vitez, što

                                  odgovara k.č. 163/1, broj ZK uloška 93, k.č. 141/3 broj ZK uloška

                                  1, k.č. 141/13 broj ZK uloška 5, k.č. 163/2 broj ZK uloška 94 K.O.

                                  Večerska Donja, fabrički krug ukupne površine 37.216 m2.

Prodavac:                    Poslovni sustavVITEZIT“ d.o.o. Vitez

Adresa predmeta:        Tvornička 1

Početna cijena:            300.000,00 KM

Depozit:                          30.000,00 KM

Naknada za učešće:            300,00 KM

Napomena: Na predmetu prodaje uknjižena je zakonska hipoteka Porezne uprave Federacije BiH, Kantonalnog ureda Novi Travnik. Porezna uprava dala je suglasnost na prodaju navedene nekretnine.

U skladu sa Odlukom Nadzornog odbora Poslovnog sustava „VITEZIT“ d.o.o. Vitez broj NO-87/13 od 12.08.2013. godine predmet prodaje se ne može prodavati ispod početne cijene.

Podnošenje ponuda i obaveze ponuđača:

Pravo učešća na neposrednoj pogodbi imaju sva fizička i pravna domaća i strana lica u skladu sa članom 12. Zakona o privatizaciji preduzeća („Službene novine Federacije BiH“, br. 2/97, 8/99, 32/00, 45/00, 54/00, 61/01, 27/02, 33/02, 28/04, 44/04, 42/06 i 4/09), u daljem tekstu: Zakon.

Plaćanje ugovorene cijene vrši se isključivo u gotovini.

Ponude se podnose neposredno ili preporučenom poštom na adresu Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH, Alipašina broj 41, Sarajevo, do 16 sati 05.09.2013. godine u zapečaćenoj koverti na kojoj je naznačen naziv i šifra predmeta prodaje.

U koverti se, uz ponudu, dostavlja dokaz o izvršenom plaćanju depozita (garancije) i naknade za učešće. Ponuđač umjesto dokaza o uplati depozita može dostaviti bankovnu garanciju na iznos depozita koja mora biti bezuslovna, neopoziva i plativa na prvi poziv Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH sa rokom važenja najmanje 180 dana od krajnjeg roka za dostavu ponude. Ponuđač je dužan u koverti sa ponudom i dokazom o uplati depozita i naknade dostaviti ovjerenu izjavu pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću da nema smetnji u smislu člana 12. stav 2. alineja 2., 3., 4. i 5. Zakona da učestvuje u postupku privatizacije.

Prijave podnesene poštom smatrat će se blagovremenim ukoliko je vrijeme otpreme poštom u skladu sa navedenim rokom.

Pobjednik neposredne pogodbe je dužan do potpisivanja kupoprodajnog ugovora dostaviti potvrdu od nadležnog organa kojom se potvrđuje da nema smetnji u smislu odredaba člana 12. stav 2. alineja 2., 3., 4. i 5. Zakona.

Depozit se plaća na račun Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH broj 1540012000051021 kod Intesa Sanpaolo banke d.d. Sarajevo, a naknada za učešće na račun broj 1540011100651792 kod Intesa Sanpaolo banke d.d. Sarajevo.

Direktni pregovori sa ponuđačima održat će se u prostorijama Agencije, Sarajevo, ulica Mustajbega Fadilpašića 1, dana 09.09.2013. godine u 10,00 sati.

Istovjetan javni poziv objavljen je u dnevnim novinama "Dnevni avaz".

Za dodatne informacije o proceduri neposredne pogodbe i podatke o predmetu prodaje, kupci mogu kontaktirati:

Kontakt osoba u preduzeću: Bojan Ljubičić, broj tel. 030/711 892

Kontakt osoba u Agenciji: Jakov Gavran, broj tel. 033/ 586 254.