Javni poziv broj 140 za prodaju metodom neposredne pogodbe poslovne zgrade Direkcije „Hidrogradnja“ d.d. Sarajevo

Na osnovu člana 2. i člana 26. stav 1. tačka c Zakona o privatizaciji preduzeća (“Službene novine Federacije BiH”, br. 27/97, 8/99, 32/00, 45/00, 54/00, 61/01, 33/02, 28/04, 44/04, 42/06 i 4/09), člana 87. Pravilnika o postupku prodaje imovine i dionica ili udjela preduzeća- prečišćen tekst (“Službene novine Federacije BiH”, broj 28/05, 53/07 i 76/09), na osnovu člana 3. Pravilnika o postupku prodaje metodom neposredne pogodbe („Službene novine Federacije BiH” broj 75/05), Odluke Vlade Federacije BiH V.broj: 833/2013 od 25.07.2013. godine i Odluke Nadzornog odbora  preduzeća „Hidrogradnja“ d.d. Sarajevo, broj: 5164-1/2013 od 11.09.2013. godine, Agencija za privatizaciju u Federaciji BiH objavljuje                       

 

JAVNI POZIV broj 140

za prodaju metodom neposredne pogodbe poslovne zgrade

Direkcije „Hidrogradnja“ d.d. Sarajevo

 

Šifra predmeta:      11000275

 

Naziv predmeta:     Poslovna zgrada Direkcije Hidrogradnje d.d. Sarajevo sa pripadajućim zemljištem u Sarajevu, upisana u ZK uložak br. 330, k.č. 285 k.o. Sarajevo-Mahala CXXVI. Objekat se sastoji od podruma, prizemlja i šest spratova čija je namjena poslovni prostori sa svim pratećim sadržajima.

 

Adresa predmeta: Hamdije Kreševljakovića br. 19 Sarajevo

 

Prodavac:              „Hidrogradnja“ d.d. Sarajevo, putem Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine

 

Početna cijena:

18.200.000,00 KM

Depozit:

100.000,00 KM

Naknada za učešće:       

5.000,00 KM

 

Na predmetu prodaje u ZK ulošku broj 330 k.č. 285 upisana je hipoteka u korist Union banke d.d. Sarajevo za osiguranje potraživanja po osnovu Ugovora o okvirnom kreditu u iznosu od 7.000.000,00 KM na rok 5 godina. Union banka je dala saglasnost za prodaju od 16.08.2013. godine.

Prodavac se obavezuje da će sredstva ostvarena prodajom poslovne zgrade sa pripadajućim zemljištem koristiti namjenski za uplatu doprinosa za PIO/MIO uposlenika Hidrogradnje d.d. Sarajevo, u skladu sa Sporazumom sa Poreskom upravom F BiH, a ostatak sredstava za sanaciju Hidrogradnje d.d. Sarajevo. 

Pregled predmeta prodaje i uvid u dokumentaciju može se dogovoriti sa ovlaštenom osobom u

preduzeću „Hidrogradnja“ d.d. Sarajevo.

Podnošenje ponuda i obaveze ponuđača

Pravo učešća na neposrednoj pogodbi imaju sva fizička i pravna domaća i strana lica u skladu sa članom 12. Zakona o privatizaciji preduzeća (u daljem tekstu Zakon).

Ponuda se podnosi neposredno ili preporučenom poštom na adresu: Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH, Alipašina br. 41, Sarajevo do 16,00 sati 03.10.2013. godine u zapečaćenoj koverti na kojoj je naznačen naziv predmeta prodaje.

U koverti se uz ponudu dostavlja dokaz o izvršenom plaćanju depozita (garancije) i naknade za učešće. Ponuđač umjesto dokaza o uplati depozita može dostaviti bankovnu garanciju na iznos depozita koja mora biti bezuslovna, neopoziva i plativa na prvi poziv Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH sa rokom važenja najmanje180 dana od krajnjeg roka za dostavu ponude. Ponuđač je dužan u koverti sa ponudom i dokazom o uplati depozita i naknade dostaviti ovjerenu izjavu pod punom moralnom materijalnom i krivičnom odgovornošću da nema smetnji u smislu člana 12. stav 2. alineja 2., 3., 4,. i 5. Zakona da učestvuje u postupku privatizacije. Izjava za fizička lica treba biti ovjerena od nadležnog organa, a za pravna lica pečatom preduzeća. Pravna lica uz ovjerenu izjavu obavezni su dostaviti ovjerenu fotokopiju sudske registracije od nadležnog organa, a u slučaju učešća konzorcija/ortačke grupe potrebno je priložiti i ugovor o konzorciju/ortakluku.

Prijave podnesene poštom smatrat će se blagovremenim ukoliko je vrijeme otpreme poštom u skladu sa navedenim rokom.

Pobjednik neposredne pogodbe je dužan do potpisivanja kupoprodajnog ugovora dostaviti potvrdu od nadležnog organa kojom se potvrđuje da nema smetnji u smislu odredaba člana 12. stav 2. alineja 2., 3., 4,. i 5. Zakona.

Depozit se plaća na račun Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH broj 1540012000051021 kod banke Intesa Sanpaolo Sarajevo, a naknada za učešće na račun broj 1540011100651792 kod banke Intesa Sanpaolo Sarajevo.

Direktni pregovori sa ponuđačima održat će se u prostorijama Agencije, Sarajevo, ulica Mustajbega Fadilpašića 1, dana 08.10.2013. godine u 10:00 sati.

 

Za dodatne informacije o proceduri neposredne pogodbe i podatke o predmetu prodaje, kupci mogu kontaktirati:

 

Kontakt osoba u preduzeću:  Mirnes Mešić      033 665 360

Kontakt osoba u Agenciji:      Fikret Talić          033 586 238