Javni poziv za prodaju metodom neposredne pogodbe nekretnine - Žepče, Dom zdravlja, u vlasništvu Federalnog zavoda za penzijsko/mirovinsko invalidsko osiguranje

Na osnovu Odluke o davanju prethodne saglasnosti Upravnom odboru Federalnog zavoda za penzijsko/mirovinsko osiguranje za pokretanje postupka prodaje nekretnina u vlasništvu Federalnog zavoda za penzijsko/mirovinsko osiguranje („Službene novine Federacije BiH broj 66/12), Odluke o davanju saglasnosti („Službene novine Federacije BiH broj: 80/13 ), Zaključka Vlade Federacije BiH, V broj: 1030/2013 od 18.09.2013. godine, Zaključka Vlade Federacije BiH, V broj: 262/2014 od 19.02.2014. godine, Ugovora o provođenju postupka prodaje nekretnina, između Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH i Federalnog zavoda za penzijsko/mirovinsko i invalidsko osiguranje, zaključenog 26.09.2013. godine i Aneksa I Ugovora zaključenog 24.03.2014.godine i Odluke Upravnog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje broj: UOFZ-370/14 od 10.03.2014. godine, Agencija za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine, objavljuje:


JAVNI POZIV

za prodaju metodom neposredne pogodbe
nekretnine - Žepče, Dom zdravlja,
u vlasništvu Federalnog zavoda za penzijsko/mirovinsko invalidsko osiguranje

 

Naziv predmeta:     Nekretnina-Žepče, Dom zdravlja, u vlasništvu Federalnog zavoda za penzijsko/mirovinsko i invalidsko osiguranje

Adresa predmeta: Žepče, Dom zdravlja:   

Prodavac:              Federalni zavod za penzijsko/mirovinsko i invalidsko osiguranje putem Agencije za  privatizaciju u Federaciji BiH, Alipašina 41, Sarajevo

Početna cijena:           13.500,00 KM

Naknada za učešće:        200,00 KM

Depozit :                        1.350,00 KM

Opis predmeta:

Nekretnina-Žepče, Dom zdravlja, u vlasništvu Federalnog zavoda za penzijsko/mirovinsko i invalidsko osiguranje, površine 30,00 m²

Podnošenje ponuda i obaveze ponuđača

Pravo učešća na neposrednoj pogodbi imaju sva fizička i pravna lica koja dostave ponudu, uplate depozit i naknadu za učešće, osim domaćih pravnih i domaćih fizičkih lica koja imaju registrovanu samostalnu djelatnost, a koja imaju neizmirene obaveze po osnovu doprinosa prema Federalnom zavodu za penzijsko/mirovinsko i invalidsko osiguranje.

Plaćanje ugovorene cijene vrši se isključivo u gotovini.

Ponuda se podnosi neposredno ili preporučenom poštom na adresu: Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH, Alipašina br. 41, Sarajevo do 16,00 sati 09.04.2014.godine u zapečećenoj koverti na kojoj je naznačeno naziv predmeta prodaje. Ponude podnesene poštom smatrat će se valjanim (blagovremeno podnesenim), ukoliko je vrijeme otpreme poštom u skladu sa naznačenim rokom.

U koverti se uz ponudu dostavlja dokaz o izvršenom plaćanju depozita i naknade za učešće. Domaća pravna i domaća fizička lica, koja imaju registrovanu samostalnu djelatnost, su dužna uz ponudu dostaviti izjavu da nemaju obaveza po osnovu doprinosa prema Federalnom zavodu za penzijsko/mirovinsko i invalidsko osiguranje. Izjava za fizička lica mora biti ovjerena od nadležnog organa, a za pravna lica pečatom privrednog društva.

Pobjednik neposredne pogodbe, a koji ima registrovanu samostalnu djelatnost, dužan je, do potpisivanja kupoprodajnog ugovora, dostaviti uvjerenje nadležnog organa o izmirenim obavezama prema Federalnom zavodu za penzijsko/mirovinsko i invalidsko osiguranje

Depozit se plaća na račun Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH broj 1540012000051021 kod Intesa Sanpaolo Banka Sarajevo, a naknada za učešće na račun broj 1540011100651792 kod Intesa Sanpaolo Banka Sarajevo.

Direktni pregovori sa ponuđačima održat će se u prostorijama Agencije, Sarajevo, ulica Mustajbega Fadilpašića 1, dana 14.04.2014. godine u 10:00 sati.

Za sve dodatne informacije o predmetu prodaje kupci se mogu obratiti:

Kontakt osobe u Federalnom Zavodu PIO/MIO:

Eldijana Šabanović       tel. 033 723 118

Branka Čorić                 tel. 036 445 639

                                                              

Kontakt osobe u Agenciji:  

Fikret Talić                    tel.   033 586 238   

Sabaheta Čongo           tel.   033 586 250                                   

Javni poziv će biti objavljen u dnevnim novinama :

-       “Dnevni avaz” Sarajevo

-        web strani: www.apf.gov.ba