Javni poziv broj 146 za prodaju imovine preduzeća Remontni zavod d.d. Travnik metodom neposredne pogodbe
Na osnovu člana 2. i člana 26. stav 1. tačka c Zakona o privatizaciji preduzeća (“Službene novine Federacije BiH”, br. 27/97, 8/99, 32/00, 45/00, 54/00, 61/01, 33/02, 28/04, 44/04, 42/06 i 4/09), na osnovu člana 3. Pravilnika o postupku prodaje metodom neposredne pogodbe („Službene novine Federacije BiH” broj 75/05) i Odluka Nadzornog odbora  preduzeća Remontni zavod d.d. Travnik, broj: NO-20-3-3/14 i NO-20-3-5/14 od 21.04.2014. godine, Agencija za privatizaciju u Federaciji BiH objavljuje 
                 

J A V N I P O Z I V broj 146

za prodaju imovine preduzeća Remontni zavod d.d. Travnik

 metodom neposredne pogodbe

 

Prodavac:                Remontni zavod d.d. Travnik

Adresa:                    Aleja Konzula 5, Travnik

JMB prodavca:        4236063210003

R. br.

Šifra predmeta

Naziv predmeta

Početna cijena u KM

Depozit

Naknada

za učešće

1.

11000271

Skladište u Travniku površine 2.141,62 m²., na k.p. broj: 1863/19 (k.č. 382/18)

Nekretnina je upisana u ZK uložak broj 120 k.o. SP Travnik. Objekat se sastoji od:

prizemlja gabarita 17,6 m x14,5m, tri sprata gabarita 35,5m x 18,8 m

i prolaza ispod objekta gabarita 13,65 x 17,6m

989.942,00

98.994,00

990,00

2.

11000272

Zemljište na k.p. 1859 i 1860 (k.č. 393/2), površine 1462,00 m².

Nekretnina je upisana u ZK uložak broj 361 k.o. NP Travnik. Nekretnina se formira od od dijela zemljišta označenog kao k.p. br. 1859 k.o. Travnik površine cca 1.032 m² i od dijela označenog kao k.p. br. 1860 k.o. Travnik , površine cca 430 m².

73.100,00

7.310,00

200,00

 Napomena: U skladu sa Odlukama Nadzornog odbora preduzeća Remontni zavod Travnik d.d. Travnik broj: NO-20-3-3/14 i NO-20-3-5/14 broj od 21.04.2014. godine predmeti prodaje se ne mogu prodati ispod početne cijene.

Podnošenje ponuda i obaveze ponuđača

Pravo učešća na neposrednoj pogodbi imaju sva fizička i pravna domaća i strana lica u skladu sa članom 12. Zakona o privatizaciji preduzeća (u daljem tekstu Zakon). Plaćanje ugovorene cijene vrši se isključivo u gotovini.

Ponuda se podnosi neposredno ili preporučenom poštom na adresu: Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH, Alipašina br. 41, Sarajevo do 16,00 sati 16.05.2014.godine u zapečaćenoj koverti na kojoj je naznačen naziv i šifra predmeta prodaje.

U koverti se uz ponudu dostavlja dokaz o izvršenom plaćanju depozita (garancije) i naknade za učešće. Ponuđač umjesto dokaza o uplati depozita može dostaviti bankovnu garanciju na iznos depozita koja mora biti bezuslovna, neopoziva i plativa na prvi poziv Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH sa rokom važenja najmanje180 dana od krajnjeg roka za dostavu ponude. Ponuđač je dužan u koverti sa ponudom i dokazom o uplati depozita i naknade dostaviti ovjerenu izjavu pod punom moralnom materijalnom i krivičnom odgovornošću da nema smetnji u smislu člana 12.stav 2. alineja 2., 3., 4,. i 5. Zakona da učestvuje u postupku privatizacije. Izjava za fizička lica treba biti ovjerena od nadležnog organa, a za pravna lica pečatom preduzeća. Pravna lica uz ovjerenu izjavu obavezni su dostaviti ovjerenu fotokopiju sudske registracije od nadležnog organa, a u slučaju učešća konzorcija/ortačke grupe potrebno je priložiti i ugovor o konzorciju/ortakluku.

Prijave podnesene poštom smatrat će se blagovremenim ukoliko je vrijeme otpreme poštom u skladu sa navedenim rokom.

Pobjednik neposredne pogodbe je dužan do potpisivanja kupoprodajnog ugovora dostaviti potvrdu od nadležnog organa kojom se potvrđuje da nema smetnji u smislu odredaba člana 12.stav 2. alineja 2., 3., 4,. i 5. Zakona.

Depozit se plaća na račun Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH broj 1540012000051021 kod Intesa Sanpaolo Banka d.d. , a naknada za učešće na račun broj 1540011100651792 kod Intesa Sanpaolo Banka d.d.

Direktni pregovori sa ponuđačima održat će se u prostorijama Agencije, Sarajevo, ulica Mustajbega Fadilpašića 1, po slijedećem rasporedu:

Za predmet pod šifrom 11000271 dana 21.05.2014.godine u 11:00 sati

Za predmet pod šifrom 11000272 dana 21.05.2014.godine u 12:00 sati

Za dodatne informacije o proceduri neposredne pogodbe i podatke o predmetu prodaje, kupci mogu kontaktirati:

Kontakt osoba u preduzeću: Nijaz Habibić    tel. 030 511 134

Kontakt osobe u Agenciji:     Fikret Talić        tel.  033 586 238