Javni poziv broj 148 za prodaju metodom neposredne pogodbe poslovne zgrade u vlasništvu preduzeća „Šipad Export Import“ d.d. Sarajevo

Na osnovu člana 2. i člana 26. stav 1. tačka c Zakona o privatizaciji preduzeća (“Službene novine Federacije BiH”, br. 27/97, 8/99, 32/00, 45/00, 54/00, 61/01, 33/02, 28/04, 44/04, 42/06 i 4/09), člana 3. Pravilnika o postupku prodaje metodom neposredne pogodbe („Službene novine Federacije BiH” broj 75/05) i Odluke Nadzornog odbora  preduzeća Šipad Export Import d.d. Sarajevo, broj: 08/14 od 04.06.2014. godine, Agencija za privatizaciju u Federaciji BiH objavljuje


          

J A V N I P O Z I V  broj  148

za prodaju metodom neposredne pogodbe poslovne zgrade

u vlasništvu preduzeća „Šipad Export Import“ d.d. Sarajevo

 

 

Šifra predmeta:      11000270

Naziv predmeta:     Poslovna zgrada upisana u ZK uložak br.34, 35, 37, 39, 41, 43 i 45 P.O. Sarajevo KO Sarajevo-Mahala XLVII, S.P. KČ 191, 191/E1, 191/E3, 191/E5, 191/E7, 191/E9, 191/E11, u naravi poslovna zgrada M. Tita ulaz broj 15 koja se sastoji od tri sprata i prizemlja sa podrumom ukupne površine od 1.449,19 m² i dvorištem ukupne površine 429 m².

Adresa predmeta: Maršala Tita br. 15 Sarajevo

Prodavac:        „Šipad Export Import“ d.d. Sarajevo, putem Agencije za privatizaciju u  Federaciji Bosne i Hercegovine

Početna cijena:                    

   6.197.725,00 KM

Depozit:

   100.000,00 KM

Naknada za učešće:       

5.000,00 KM

Napomena: Odlukom Nadzornog odbora preduzeća „Šipad Export Import” d.d. Sarajevo broj: 08/14 od 04.06.2014. godine, najniža prodajna cijena iznosi 3.200.000,00 KM i ponude sa cijenom ispod najniže neće biti razmatrane.

Na predmetu prodaje u ZK ulošku broj 34, 35, 37, 39, 41, 43 i 45 upisane su zabilježbe sporova od povjerilaca, a za terete u teretnom listu ZK uloška broj 41. i 43. povjerioci su dali saglasnost za prodaju.

Pregled predmeta prodaje i uvid u dokumentaciju može se dogovoriti sa ovlaštenom osobom u preduzeću „Šipad Export Import“ d.d. Sarajevo.

Podnošenje ponuda i obaveze ponuđača

Pravo učešća na neposrednoj pogodbi imaju sva fizička i pravna domaća i strana lica u skladu sa članom 12. Zakona o privatizaciji preduzeća (u daljem tekstu Zakon).

Ponuda se podnosi neposredno ili preporučenom poštom na adresu: Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH, Alipašina br. 41, Sarajevo do 16,00 sati 01.07.2014. godine u zapečaćenoj koverti na kojoj je naznačen naziv predmeta prodaje.

U koverti se uz ponudu dostavlja dokaz o izvršenom plaćanju depozita (garancije) i naknade za učešće. Ponuđač umjesto dokaza o uplati depozita može dostaviti bankovnu garanciju na iznos depozita koja mora biti bezuslovna, neopoziva i plativa na prvi poziv Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH sa rokom važenja najmanje180 dana od krajnjeg roka za dostavu ponude. Ponuđač je dužan u koverti sa ponudom i dokazom o uplati depozita i naknade dostaviti ovjerenu izjavu pod punom moralnom materijalnom i krivičnom odgovornošću da nema smetnji u smislu člana 12.stav 2. alineja 2., 3., 4,. i 5. Zakona da učestvuje u postupku privatizacije. Izjava za fizička lica treba biti ovjerena od nadležnog organa, a za pravna lica pečatom preduzeća. Pravna lica uz ovjerenu izjavu obavezni su dostaviti ovjerenu fotokopiju sudske registracije od nadležnog organa, a u slučaju učešća konzorcija/ortačke grupe potrebno je priložiti i ugovor o konzorciju/ortakluku.

Prijave podnesene poštom smatrat će se blagovremenim ukoliko je vrijeme otpreme poštom u skladu sa navedenim rokom.

Pobjednik neposredne pogodbe je dužan do potpisivanja kupoprodajnog ugovora dostaviti potvrdu od nadležnog organa kojom se potvrđuje da nema smetnji u smislu odredaba člana 12.stav 2. alineja 2., 3., 4,. i 5. Zakona.

Depozit se plaća na račun Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH broj 1540012000051021 kod Intesa Sanpaolo Banka d.d., a naknada za učešće na račun broj 1540011100651792 kod Intesa Sanpaolo Banka d.d.

Direktni pregovori sa ponuđačima održat će se u prostorijama Agencije, Sarajevo, ulica Mustajbega Fadilpašića 1, dana 04.07.2014. godine u 10:00 sati.

Za dodatne informacije o proceduri neposredne pogodbe i podatke o predmetu prodaje, kupci mogu kontaktirati:

Kontakt osoba u preduzeću: Alija Dautović          061 279 949

Kontakt osobe u Agenciji:     Fikret Talić              033 586 238

                                              Sabaheta Čongo   033 586 250

Javni poziv će biti objavljen u dnevnim novinama Dnevni avazSarajevo.