Ispravka javnog poziva broj 151 za prodaju metodom neposredne pogodbe poslovne zgrade u vlasništvu privrednog društva Šipad Export Import d.d. Sarajevo
 U Javnom pozivu broj 151 za prodaju metodom neposredne pogodbe poslovne zgrade u vlasništvu privrednog društva Šipad Export Import d.d. Sarajevo objavljenom 29.12.2014. godine u „Dnevnom avazu“ vrši se ispravka štamparske greške, tako da umjesto

„Direktni pregovori sa ponuđačima održat će se u prostorijama Agencije, Sarajevo, ulica Alipašina 41, dana 16.01.2014. godine u 10:00 sati.“

treba da stoji:

„Direktni pregovori sa ponuđačima održat će se u prostorijama Agencije, Sarajevo, ulica Alipašina 41, dana 16.01.2015. godine u 10:00 sati“.