Javni poziv za prodaju hotela “Đuro Salaj“, Gradac, Republika Hrvatska sa pripadajućim zemljištem metodom neposredne pogodbe

O B A V J E S T


Agencija za privatizaciju u Federaciji BiH je objavila Javni poziv za prodaju Hotela “ĐURO SALAJ“ u Gradcu, Republika Hrvatska sa pripadajućim zemljištem, ukupne površine 8.957 m2, metodom neposredne pogodbe.

Rok za dostavu prijava za neposrednu pogodbu je 01.07.2015. godine do 16 sati.

Kontakt osoba u Agenciji za privatizaciju u Federaciji BiH:

Senad Rahimić, tel. 387-33-586-231, 387-33-586-240, fax 387-33-586-234 ili

e-mail: apfbih@bih.net.ba

 

Na osnovu Odluke Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, V. broj: 757/2014 od 24.04.2014. godine („Službene novine Federacije BiH“, broj 34/14),  Agencija za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine, objavljuje:

 

J A V N I   P O Z I V

                 

ZA PRODAJU HOTELA “ĐURO SALAJ“, GRADAC, REPUBLIKA HRVATSKA SA PRIPADAJUĆIM ZEMLJIŠTEM METODOM NEPOSREDNE POGODBE

I.              PREDMET PRODAJE

Predmet prodaje su prava izvanknjižnog vlasništva na Hotelu „Đuro Salaj“, Gradac, Republika Hrvatska. Hotel ima četiri sprata, ukupne je građevinske površine 4.448,57 m2 sa pripadajućim zemljištem ukupne površine 8.957 m2. Hotel je djelomično devastiran. Objekat posjeduje infrastrukturu (vodovodnu, kanalizacionu, telefonsku i elektro).

Hotel „Đuro Salaj“ se prodaje u zatečenom stanju, viđeno-kupljeno. Pravni sljednici SOUR-a „Titovi rudnici uglja“ u Tuzli i „Aluminij“ d.d. Mostar su izvanknjižni suvlasnici, te su opunomoćili direktora Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine da potpiše kupoprodajni ugovor predmeta prodaje. Troškove uknjižbe prava vlasništva kao i ostale troškove u vezi prijenosa prava vlasništva snosi kupac.

Hotel „Đuro Salaj“, sa pripadajućim zemljištem nalazi se u urbanom području Gradca uz more. Na pripadajućem zemljištu izgrađena je trafo stanica. Prodaja prava na istom će se vršiti u zatečenom zemljišno-knjižnom i katastarskom stanju prema važećoj prostorno-planskoj dokumentaciji Općine Gradac. Navedene nekretnine označene kao: k.č. br. 854 VINOGRAD   pov 802 m2, k.č. br. 855/1 VINOGRAD pov 163 m2, k.č. br. 855/2 VINOGRAD pov 701 m2, k.č. br. 855/3 VINOGRAD pov 463 m2, k.č. br. 855/4 VINOGRAD pov 745 m2, k.č. br. 855/5 VINOGRAD pov 363 m2, k.č. br. 856/1 VINOGRAD pov 453 m2, k.č. br. 856/2 VINOGRAD pov 331 m2, k.č. br. 864/1 VINOGRAD pov 194 m2, k.č. br. 864/2 VINOGRAD pov 176 m2, k.č. br. 865 VINOGRAD pov 300 m2, k.č. br.866/1 GRADILIŠTE pov 171 m2, k.č. 866/2 GRADILIŠTE 202 m2, k.č. br.866/3 GRADILIŠTE pov 403 m2, k.č. br. 867 VINOGRAD pov 884 m2, ukupne površine 6351 m2, upisane u zk.ul.1683 k.o. Gradac, Općinski sud u Makarskoj kao društveno vlasništvo sa pravom korištenja u korist Složene organizacije udruženog rada „Titovi rudnici uglja“ u Tuzli, i nekretnine označene kao:  k.č. br. 868 VODICA - ORANICA     pov 310 m2, VODICA - MASLINJAK pov od 311 m2, VODICA - ŠUMA pov 619 m2, k.č. br. 869 VODICA - ORANICA    pov 341 m2, VODICA - ŠUMA pov 1025 m2, ukupne površine 2.606 m2, upisane u Posjedovni list broj 564 K.o Gradac, kao posjed Složene organizacije udruženog rada „Titovi rudnici uglja“ u Tuzli sa 1/1.

Ukupna površina zemljišta iznosi 8.957 m2.

                

II. CIJENA I KRITERIJ ZA VREDNOVANJE PONUDA

Početna cijena za predmet prodaje utvrđena je po tržišnoj vrijednosti nekretnine vještačenjem vještaka građevne struke i iznosi 4.250.000,00 EUR-a (procjena vrijednosti nekretnine br. 02-08-2013 od 26.08.2013.godine), što obračunato po tečaju od 1,95583  iznosi  8.312.277,50 KM.

Ponuđena cijena je jedini kriterij za odabir najpovoljnijeg ponuđača. Nakon što se provedu pregovori i ponuđači daju svoje konačne ponude, te Agencija za privatizaciju od Vlade Federacije Bosne i Hercegovine dobije saglasnost na kupoprodajnu cijenu, potpisaće se kupoprodajni ugovor.

III. PODNOŠENJE PONUDA I OBAVEZE PONUĐAČA

            Pravo sudjelovanja na neposrednoj pogodbi imaju sve pravne i fizičke osobe koje uz ponudu dostave dokaze o uplati: depozita u iznosu od 50.000,00 EUR (odnosno 97.791,50 KM) i naknade za učešće u iznosu od 1.000 EUR (odnosno 1.955,83 KM), do roka za dostavu ponude. Ponuđač umjesto dokaza o uplati depozita može dostaviti bankovnu garanciju na iznos depozita koja mora biti bezuslovna, neopoziva i plativa na prvi poziv Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH sa rokom važenja najmanje 180 dana od krajnjeg roka za dostavu ponude.

Ponude se dostavljaju neposredno ili preporučenom poštom do 16 sati 01.07.2015. godine u zatvorenoj koverti na adresu: Agencija za privatizaciju u Federaciji BiH, Alipašina 41, Sarajevo. Prijave podnesene poštom smatrat će se blagovremenim ukoliko je vrijeme otpreme poštom u skladu sa navedenim rokom.

Nacrt ugovora o kupoprodaji može se preuzeti na web strani ili kod kontakt osobe u Agenciji za privatizaciju u Federaciji BiH: Senad Rahimić, pomoćnik direktora za pasivni podbilans, tel. 387-33-586-231, 586-240 ili na e-mail:apfbih@bih.net.ba i isti su sastavni dio ovoga javnog poziva.

Nacrt ugovora

Depozit pobjednika neposredne pogodbe će biti zadržan i za taj iznos će biti umanjen iznos prodajne cijene nekretnine. Nakon što Vlada Federacije BiH da saglasnost na kupoprodajnu cijenu, pobjednik neposredne pogodbe i direktor Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH su dužni u roku od 15 (petnaest) dana pred javnim bilježnikom u Republici Hrvatskoj potpisati i ovjeriti kupoprodajni ugovor.

Depoziti ostalih učesnika će biti vraćeni beskamatno u roku od osam dana od dana okončanja pregovora sa ponuđačima. Ukoliko Vlada Federacije Bosne i Hercegovine ne da saglasnost na postignutu cijenu, najpovoljnijem ponuđaču se beskamatno vraća depozit u roku od pet dana nakon izjašnjenja Vlade Federacije Bosne i Hercegovine. 

Dostavom ponude na neposrednu pogodbu učesnici potvrđuju da su u cijelosti upoznati sa svim uvjetima prodaje prava kao i pravnoj naravi prodaje predmetnih prava iz javnog poziva.

            Agencija za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine do ovjere kupoprodajnog ugovora pred javnim bilježnikom zadržava pravo vratiti depozit i odbiti ponudu ili poništiti postupak neposredne pogodbe, a da pri tome ne snosi materijalnu ili bilo kakvu drugu odgovornost prema bilo kojem učesniku neposredne pogodbe, niti ima obavezu obavijestiti učesnika neposredne pogodbe o razlozima za takav postupak.

Depozit se uplaćuje na račun Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine  – IBAN: BA 39 1540012000051021 SWIFT: UPBKBA 22 (za uplatu depozita u EUR) ili na račun br. 1540012000051021 kod Intesa Sanpaolo banke dd Sarajevo (za uplatu depozita u KM). Naknada za učešće se uplaćuje na račun Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine – IBAN: BA 39 1540011100651792 SWIFT: UPBKBA 22 (za uplatu naknade za učešće u EUR) ili  na račun broj 1540011100651792 kod Banka Intesa Sanpaulo Sarajevo (za uplatu naknade za učešće u KM).

Direktni pregovori sa ponuđačima održat će se u prostorijama Agencije, Sarajevo, ulica Mustajbega Fadilpašića 1, dana 08.07.2015.godine u 11,00 sati.

Za dodatne informacije o proceduri neposredne pogodbe i podatke o predmetu prodaje, kupci mogu kontaktirati:

Kontakt osoba: Senad Rahimić, tel 033-586-240, e-mail apfbih@bih.net.ba