Javni poziv broj 152 za prodaju metodom neposredne pogodbe imovine u vlasništvu preduzeća Unis Tools d.o.o. Sarajevo

Na osnovu člana 2. i člana 26. stav 1. tačka c Zakona o privatizaciji preduzeća (“Službene novine Federacije BiH”, br. 27/97, 8/99, 32/00, 45/00, 54/00, 61/01, 33/02, 28/04, 44/04, 42/06 i 4/09), člana 3. Pravilnika o postupku prodaje metodom neposredne pogodbe („Službene novine Federacije BiH” broj 75/05), Odluke Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora privrednog društva UNIS PRETIS” d.o.o. Vogošća o prodaji nekretnina u procesu male privatizacije („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj: 74/14 od 12.09.2014. g.), Odluke Nadzornog odbora preduzeća Unis TOOLS d.o.o. Sarajevo, broj: 05/15 od 28.04.2015. godine i Odluke Skupštine društva o prodaji nekretnina u procesu „male privatizacije” broj: 43/15 od 13.05.2015. godine, Agencija za privatizaciju u Federaciji BiH objavljuje               


J A V N I P O Z I V broj 152

za prodaju metodom neposredne pogodbe imovine

u vlasništvu preduzeća Unis Tools d.o.o. Sarajevo

 

Prodavac: Unis Tools d.o.o. Sarajevo,Vogošća, Igmanska 1, putem Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine

 

R.

br.

Šifra predmeta

Naziv predmeta prodaje

Početna cijena

(KM)

Depozit (KM)

Naknada za učešće (KM)

1.  

11000276

Poslovna zgrada sa pripadajućim zemljištem, ekonomskim dvorištem i parking prostorom u Vogošći,

upisane u ZK ul.broj: 4261, ekonomsko dvorište, površine 1.112 m², broj parcele: 1032/39 (po novom premjeru parcela označena kao broj: 2751/107);

poslovna zgrada – zemljište površine 1.189 m²  i parking površine 867 m², broj parcele: 1032/40 (po novom premjeru parcele označene kao broj: 2751/95 i 1785/10).

Objekat poslovne zgrade se sastoji od tri sprata, ukupne korisne površine 3.354,03 m².

3.444.265,00

100.000,00

3.444,00

2.  

11000305

Zemljište ispred poslovne zgrade -neplodno ukupne površine 6.726m²,  

upisano u ZK ul. broj: 705, broj parcele: 1018/1, površine 5.908 m² i ZK ul.broj: 352, broj parcele: 1018/2, površine 818m² (čestice su spojene i po novom premjeru označene kao k.č. 1785/1).

1.008.900,00

100.000,00

1.008,90

 

Podnošenje ponuda i obaveze ponuđača

Pravo učešća na neposrednoj pogodbi imaju sva fizička i pravna domaća i strana lica u skladu sa članom 12. Zakona o privatizaciji preduzeća (u daljem tekstu Zakon).

Ponuda se podnosi neposredno ili preporučenom poštom na adresu: Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH, Alipašina br. 41, Sarajevo do 16,00 sati 05.06.2015. godine u zapečaćenoj koverti na kojoj je naznačen naziv predmeta prodaje.

U koverti se uz ponudu dostavlja dokaz o izvršenom plaćanju depozita (garancije) i naknade za učešće. Ponuđač umjesto dokaza o uplati depozita može dostaviti bankovnu garanciju na iznos depozita koja mora biti bezuslovna, neopoziva i plativa na prvi poziv Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH sa rokom važenja najmanje180 dana od krajnjeg roka za dostavu ponude. Ponuđač je dužan u koverti sa ponudom i dokazom o uplati depozita i naknade dostaviti ovjerenu izjavu pod punom moralnom materijalnom i krivičnom odgovornošću da nema smetnji u smislu člana 12.stav 2. alineja 2., 3., 4,. i 5. Zakona da učestvuje u postupku privatizacije. Izjava za fizička lica treba biti ovjerena od nadležnog organa, a za pravna lica pečatom preduzeća. Pravna lica uz ovjerenu izjavu obavezni su dostaviti ovjerenu fotokopiju sudske registracije od nadležnog organa, a u slučaju učešća konzorcija/ortačke grupe potrebno je priložiti i ugovor o konzorciju/ortakluku.

Prijave podnesene poštom smatrat će se blagovremenim ukoliko je vrijeme otpreme poštom u skladu sa navedenim rokom.

Pobjednik neposredne pogodbe je dužan do potpisivanja kupoprodajnog ugovora dostaviti potvrdu od nadležnog organa kojom se potvrđuje da nema smetnji u smislu odredaba člana 12.stav 2. alineja 2., 3., 4,. i 5. Zakona.

Depozit se plaća na račun Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH broj 1540012000051021 kod Intesa Sanpaolo Banka d.d., a naknada za učešće na račun broj 1540011100651792 kod Intesa Sanpaolo Banka d.d.

Direktni pregovori sa ponuđačima održat će se u prostorijama Agencije, Sarajevo, ulica Alipašina 41, i to:

- za predmet prodaje pod rednim brojem 1. (šifra 11000276)  dana 10.06.2015. godine u 10:00 sati.

- za predmet prodaje pod rednim brojem 2. (šifra 11000305) dana 10.06.2015. godine u 11:00 sati.

Za dodatne informacije o proceduri neposredne pogodbe i podatke o predmetu prodaje, kupci mogu kontaktirati:

kontakt osobu u preduzeću: Sabiha Gerin           033 433 510

kontakt osobe u Agenciji:     Fikret Talić              033 586 238

                                             Sabaheta Čongo     033 586 250