Javni poziv za prodaju metodom neposredne pogodbe odmarališta „Valter Perić“ u Gradcu, Republika Hrvatska

Na osnovu Odluke Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, V. broj: 858/2016 od 07.04.2016. godine („Službene novine Federacije BiH“, broj 30/16),  Agencija za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine, objavljuje:

 

J A V N I  P O Z I V

                 

ZA PRODAJU METODOM NEPOSREDNE POGODBE ODMARALIŠTA

 „VALTER PERIĆ“ U GRADCU,  REPUBLIKA HRVATSKA

I. PREDMET PRODAJE

Predmet prodaje su prava vanknjižnog vlasništva na imovini iz pasivnog podbilansa privrednog društva  JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo koji se nalazi u Gradcu, Republika Hrvatska. Imovina je površine 368 m2 upisana u z.k. uložak 1088 KO Gradac. Na parceli je izgrađen objekat korisne površine 505,51 m2, od čega 156,66 m2 prizemlje, 156,65m2 prvi kat, 156,66 m2 drugi kat i prizemni dio/dograđeni objekat - poslovni prostor 35,54 m2.  Imovina se prodaje u zatečenom stanju, viđeno-kupljeno i u stanju u zemljišnim knjigama. Troškove uknjižbe prava vlasništva kao i ostale troškove u vezi prijenosa prava vlasništva snosi kupac.

                

II.  CIJENA I KRITERIJ ZA VREDNOVANJE PONUDA

Procjenjena vrijednost nekretnine predmeta prodaje utvrđena je po tržišnoj vrijednosti nekretnine vještačenjem vještaka građevinske struke i iznosi 1.029.477,07 KM (procjena vrijednosti nekretnine broj:02-07-APVN/15) ili obračunato po kursu od 1,95583  iznosi 526.363,27 EUR.

Ponuđena cijena je jedini kriterij za odabir najpovoljnijeg ponuđača. Nakon otvaranja ponuda ponuđači mogu povećati cijenu iz ponude koju su dostavili u skladu sa ovim javnim pozivom. Nakon što ponuđači daju svoje konačne ponude postupit će se u skladu sa Odlukom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, V. broj: 858/2016 od 07.04.2016. godine.

III. PODNOŠENJE PONUDA I OBAVEZE PONUĐAČA

            Pravo sudjelovanja na neposrednoj pogodbi imaju sve pravne i fizičke  osobe koje uz ponudu dostave dokaze o uplati: depozita u iznosu od 40.000,00 EUR (odnosno 78.233,20 KM) i naknade za učešće u iznosu od 2.000 EUR (odnosno 3.911,66 KM),  do roka za dostavu ponude. Ponuđač umjesto dokaza o uplati depozita može dostaviti bankovnu garanciju na iznos depozita koja mora biti bezuslovna, neopoziva i plativa na prvi poziv Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH sa rokom važenja najmanje 200 dana od krajnjeg roka za dostavu ponude.

Ponuda se podnosi u zapečećenoj koverti na kojoj je naznačena šifra podnosioca ponude  i naznaka „PONUDA“. U koverti s ponudom podnosilac je dužan priložiti:

-       posebnu zapečećenu kovertu na kojoj je napisano „IDENTITET“, šifra ponuđača, a koja sadrži podatke o identitetu podnosioca,

-       posebnu zapečećenu kovertu na kojoj je napisano „DOKAZ O UPLATI“, šifra ponuđača, a koja sadrži dokaz o uplati depozita i dokaz o uplati naknade za učešće.

Ponude se dostavljaju neposredno ili preporučenom poštom do 14.12. 2017. godine do 16 sati u zatvorenoj koverti s naznakom „PONUDA“ i nazivom predmeta prodaje za koji se ponuda podnosi, na adresu: Agencija za privatizaciju u Federaciji BiH, Alipašina 41, Sarajevo. Prijave podnesene poštom smatrat će se blagovremenim ukoliko je vrijeme otpreme poštom u skladu sa navedenim rokom.

Nacrt ugovora o kupoprodaji može se preuzeti na web strani: www.apf.gov.ba ili u Agenciji za privatizaciju u Federaciji BiH: tel. 387-33-586-240 ili na e-mail: apfbih@bih.net.ba i isti je sastavni dio ovoga javnog poziva.

Depozit pobjednika neposredne pogodbe će biti zadržan i isti će biti uračunat u  cijenu nekretnine. Pobjednik neposredne pogodbe i direktor Agencija za privatizaciju u Federaciji BiH su dužni u roku od 15 (petnaest) dana od dana pravomoćnosti i izvršnosti odluke o najpovoljnijem ponuđaču potpisati i ovjeriti kupoprodajni ugovor kod javnog bilježnika u Republici Hrvatskoj. 

Depoziti ostalih učesnika će biti vraćeni beskamatno u roku od osam (8) dana od dana okončanja pregovora sa ponuđačima. Agencija sve do potpisivanja kupoprodajnog ugovora zadržava pravo odbiti ponudu ili poništiti postupak, a da pri tome ne snosi materijalnu ili drugu odgovornost prema ponuđačima niti ima obavezu obavijestiti ih o razlozima za takav postupak.

Dostavom ponude na neposrednu pogodbu učesnici potvrđuju da su u cijelosti upoznati sa svim uvjetima prodaje prava kao i pravnoj naravi prodaje predmetnog prava iz javnog poziva.

            Depozit se uplaćuje na račun Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine  – IBAN: BA 39 1540012000051021 SWIFT: UPBKBA 22 (za uplatu depozita u EUR) ili na račun br. 1540012000051021 kod Intesa Sanpaolo banke dd Sarajevo (za uplatu depozita u KM). Naknada za učešće se uplaćuje na račun Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine – IBAN: BA 39 1540011100651792 SWIFT: UPBKBA 22 (za uplatu naknade za učešće u EUR)  ili   na račun broj 1540011100651792 kod Intesa Sanpaolo banke dd Sarajevo (za uplatu naknade za učešće u KM).

Otvaranje ponuda i pregovori sa ponuđačima održat će se u prostorijama Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH, Sarajevo, Alipašina 41, soba br. 95,  dana 19.12. 2017.godine u 13,00 sati.

Za dodatne informacije o proceduri neposredne pogodbe i podatke o predmetu prodaje, kupci mogu kontaktirati Agenciju za privatizaciju u Federaciji BiH, tel. 033-586-240, e-mail: apfbih@bih.net.ba

Napomena: Vještačenje predmetne nekretnine nalazi se na web-strani: www.apf.gov.baNacrt ugovora o kupoprodaji

Procjena vrijednosti nekretnine