Javni poziv broj 155 za prodaju imovine u vlasništvu preduzeća „Energoinvest“ d.d. Sarajevo metodom neposredne pogodbe
Na osnovu člana 2. i člana 26. stav 1. tačka c Zakona o privatizaciji preduzeća (“Službene novine Federacije BiH”, br. 27/97, 8/99, 32/00, 45/00, 54/00, 61/01, 33/02, 28/04, 44/04, 42/06 i 4/09),  na osnovu člana 3. Pravilnika o postupku  prodaje metodom neposredne pogodbe („Službene novine Federacije BiH” broj 75/05), Odluke Nadzornog odbora  preduzeća Energoinvest d.d. Sarajevo, broj: NO-97/17 i broj: NO-99/17 od 26.10.2017. godine, Agencija za privatizaciju u Federaciji BiH objavljuje                  

J A V N I  P O Z I V broj 155

za prodaju imovine u vlasništvu preduzeća „Energoinvest“ d.d. Sarajevo

 metodom neposredne pogodbe

Prodavac:

“Energoinvest„ d.d. Sarajevo

Adresa:

Hamdije Ćemerlića br. 2

Identifikacioni /Poreski broj:

4200214380009

R b

Šifra predmeta

Naziv predmeta

Početna cijena (KM)

Depozit

(KM)

Naknada za učešće (KM)

1.     

11000224

Poslovni prostor u Tuzli u ulici Džemala Bijedića broj 6/I upisan u zemljišnoknjižni uložak broj 10851 k.o. SP_Tuzla, površine 105,67 m²

112.644,22

11.264,42

200,00

2.     

11000313

Objekti i pripadajuće zemljište upisani u zemljišnoknjižnom ulošku broj: 10074, k.o. SP_Donji Butmir, označene kao k.č. 683/1, 683/10, 683/11,  683/12, 683/13, 683/14, 683/15, 683/16, 683/17 i 683/18, kod Zemljišno-knjižnog ureda Općinskog suda u Sarajevu, ukupne površine od 6751 m²

1.520.708,24

100.000,00

1.520,00

Podnošenje ponuda i obaveze ponuđača

Pravo učešća na neposrednoj pogodbi imaju sva fizička i pravna domaća i strana lica u skladu sa članom 12. Zakona o privatizaciji preduzeća (u daljem tekstu Zakon). Plaćanje ugovorene cijene vrši se isključivo u gotovini.

Ponuda se podnosi neposredno ili preporučenom poštom na adresu: Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH, Alipašina br. 41, Sarajevo do 19.12.2017. godine do 16:00 sati  u zapečaćenoj koverti na kojoj je naznačen naziv i šifra predmeta prodaje.

U koverti se uz ponudu dostavlja dokaz o izvršenom plaćanju depozita (garancije) i naknade za učešće. Ponuđač umjesto dokaza o uplati depozita može dostaviti bankovnu garanciju na iznos depozita koja mora biti bezuslovna, neopoziva i plativa na prvi poziv Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH sa rokom važenja najmanje180 dana od krajnjeg roka za dostavu ponude.  Ponuđač je dužan u koverti sa ponudom i dokazom o uplati depozita i naknade dostaviti ovjerenu izjavu pod  punom moralnom materijalnom i krivičnom odgovornošću da nema smetnji u smislu člana 12.stav 2. alineja 2., 3., 4,. i 5.  Zakona da učestvuje u postupku privatizacije. Izjava za fizička lica treba biti ovjerena od nadležnog organa,  a za pravna lica pečatom preduzeća. Pravna lica uz ovjerenu izjavu obavezni su dostaviti ovjerenu fotokopiju sudske registracije od nadležnog organa, a u slučaju učešća konzorcija/ortačke grupe potrebno je priložiti i ugovor o konzorciju/ortakluku.

Prijave podnesene poštom smatrat će se blagovremenim ukoliko je vrijeme otpreme poštom u skladu sa navedenim rokom.

Pobjednik neposredne pogodbe je dužan do potpisivanja kupoprodajnog ugovora dostaviti potvrdu od nadležnog organa kojom se potvrđuje da nema smetnji u smislu odredaba člana 12.stav 2. alineja 2., 3., 4,. i 5. Zakona.

Depozit se plaća na račun Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH broj 1540012000051021 kod Intesa Sanpaolo Banka Sarajevo, a naknada za učešće na račun broj 1540011100651792 kod Intesa Sanpaolo Banka Sarajevo.

Direktni pregovori sa ponuđačima održat će se u prostorijama Agencije, Sarajevo, ulica Alipašina 41, dana 22.12.2017. godine prema slijedećem rasporedu:

Za predmet pod šifrom 11000224 u 10:00 sati.

Za predmet pod šifrom 11000313 u 10:30 sati.

Za dodatne informacije o proceduri neposredne pogodbe i  podatke o predmetu prodaje, kupci mogu kontaktirati:

Kontakt osoba u preduzeću: Jasmina Ljajić-Ašćerić   tel. 033 703 459

Kontakt osobe u Agenciji:     Fikret Talić                      tel. 033 586 238

                                             Sabaheta Čongo             tel. 033 586 250