Javni poziv br. 111 za prodaju metodom neposredne pogodbe
Na osnovu člana 2. i 26. Zakona o privatizaciji preduzeća („Sl. novine Federacije BiH“, broj:27/97- 4/09) i članova 1.- 3. Pravilnika o postupku prodaje metodom neposredne pogodbe („Sl. novine Federacije BiH“,broj:75/05), te Odluke Nadzornog odbora „Natron“ Maglaj dd broj: NO-55/15 od 30.09.2015. godine, Agencija za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona, objavljuje:


Javni poziv br.
111
za prodaju metodom neposredne pogodbe u maloj privatizaciji za sljedeći predmet:

 

NAZIV PREDUZEĆA (PRODAVAC): „Natron“ Maglaj dd          IDB: 4218182240001

 

Red br.

Šifra predmeta

Naziv, opis i lokacija predmeta prodaje

Početna
cijena KM

Depozit KM

Naknada za učešće KM

1.

040200789

Suvlasnički dio zgrade zvana “Natronkomerc” (podrum, dio prizemlja sa ulazom i stubištem , kompletan I i II sprat) koja se nalazi u Ulici Aleja ljiljana bb Maglaj, ukupne netto korisne površine 1. 005,00 m², označena sa k.č. broj: 533/6 (novi premjer k.č. broj: 1474), K.O.SP- Maglaj upisana u ZK uložak broj: 1162, PL br. 287. Objekat je priključen na vodovodnu i elektro mrežu, ali je u zapuštenom stanju.

250.000,00

25. 000, 00

250, 00

Pregled predmeta prodaje: Svaki radni dan, Aleja ljiljana bb Maglaj, telefon: 032/603-122

Napomena: Na predmetu prodaje upisana hipoteka u korist PBS d.d. Sarajevo, koja na dan 14.10.2015. godine iznosi 98. 610, 11 KM.

Plaćanje se vrši 100% u novcu (gotovinskim sredstvima)

Podnošenje ponuda i obaveze ponuđača

Pravo učešća na neposrednoj pogodbi imaju sva fizička i pravna, domaća i strana lica u skladu sa članom 12. Zakona o privatizaciji preduzeća („Službene novine Federacije BiH“, 27/97-4/09) u daljem tekstu Zakon.

Ponude se podnose neposredno ili preporučenom poštom na adresu: Agencija za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona, Zmaja od Bosne b.b., Zenica do 16 sati dana 30.10. 2015. godine u zapečaćenoj koverti na kojoj je naznačen naziv predmeta prodaje.

U koverti se uz ponudu dostavlja dokaz o izvršenom plaćanju depozita i naknade za učešće. Ponuđač je dužan u koverti sa ponudom i dokazom o uplati depozita i naknade dostaviti izjavu pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću da nema smetnji u smislu člana 12. Zakona da učestvuje u postupku privatizacije.

Prijave podnesene poštom smatrat će se blagovremenim ukoliko je vrijeme otpreme poštom u skladu sa navedenim rokom. Pobjednik neposredne pogodbe je dužan do potpisivanja kupoprodajnog ugovora dostaviti potvrdu od nadležnog organa kojom se potvrđuje da nema smetnji u smislu odredaba člana 12. Zakona. Depozit i naknada za učešće, na posebnim uplatnicama se uplaćuju na račun Agencije za privatizaciju ZDK broj:1340100000013021 kod IK banka d.d. Zenica.

Direktni pregovori sa ponuđačima održat će se u prostorijama Agencije za privatizaciju ZDK, dana 03.11. 2015. godine  u 11 sati.

Za sve dodatne informacije i bliže identifikacione podatke o predmetu prodaje sadržane u prospektu predmeta prodaje potencijalni kupci se mogu obratiti Sektoru za poslove privatizacije u Agenciji, lično, putem telefona broj 032/243-117 ili pismeno na adresu Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona, Zmaja od Bosne b.b., Zenica.

Javni poziv za neposrednu pogodbu br. 111, bit će objavljen u novinama „Oslobođenje“ dana 16.10. 2015. godine, Bosna i Hercegovina.