Javni poziv broj: NP-113 za prodaju imovine u vlasništvu „Natron“ Maglaj d.d. metodom neposredne pogodbe
Na temelju čl. 11. i 19. Zakona o privatizaciji preduzeća („Sl. novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 27/97, 8/99, 32/00, 45/00, 54/00, 61/01, 27/02, 33/02, 28/04, 44/04, 42/06 i  4/09), čl. 3. Pravilnika o postupku prodaje metodom neposredne pogodbe („Sl. novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 75/05) i Odluke Nadzornog odbora „Natron“ Maglaj d.d. o prodaji predmeta u maloj privatizaciji, broj: NO-57/20 od 24.11.2020. godine, Agencija za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona, objavljuje:

 

JAVNI POZIV broj: NP-113

za prodaju imovine u vlasništvu „Natron“ Maglaj d.d. 

metodom neposredne pogodbe

 

Prodavac: „Natron“ Maglaj d.d. sa sjedištem u Maglaju, Liješnica bb,

                   IDB:  421818224001, putem Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona

 

Red.

br.

Šifra

predmeta

Naziv, opis i lokacija

predmeta prodaje

Početna

cijena KM

Depozit

KM

Naknada za

učešće KM

1.

040200804

Devastirana zgrada obrazovanja sa dvorištem, fiskulturno igralište i park, koje se nalazi u naselju Omerdino polje, općina Maglaj i to na:

k.č. broj: 2650/1; sportski poligon;

Dvorište P-7086 m2

Zgrada obrazovanja P-670 m2

k.č. broj: 2650/2; sportski poligon;

Fiskulturno igralište P- 4631 m2

k.č. broj: 2652; školski park;

Park P-3880 m2

sve upisane u posjedovni list broj: 4009  K.O. Maglaj sa dijelom 1/1 po katastru, te po zemljišnoj knjizi istih podataka upisanih u zemljišnoknjižni uložak broj: 3639 KO Maglaj sa dijelom 1/1 u posjedu i vlasništvu „Natron“ Maglaj d.d.

Zemljište u površini od 670 m2 predstavlja izgrađeno građevinsko zemljište, dok je preostalo zemljište sa namjenom dvorišta, parka i igrališta.

Lokacija je obuhvaćena Regulacionim planom i opremljena je raspoloživom gradskom infrastrukturom. Objektu i zemljištu pristupa se sa regionalnog puta R472 na relaciji Doboj-Maglaj-Zavidovići.

375.555,00

37.555,50

200.00

 

Napomena: Ističemo, da se na  predmetu prodaje, tačnije na zemljištu pored devastirane zgrade obrazovanja nalazi nelegalno izgrađeni objekat (hala) u dimenzijama 30,50 x 12,14 metara, ukupne površine 326,65 m2, a u vlasništvu je trećeg lica. Shodno naprijed  navedenom, predmet kupoprodaje se prodaje po principu „viđeno-kupljeno“, te se kupac odriče svih naknadnih prigovora prema prodavcu u vezi sa istim, tj. navedenu činjenicu neće smatrati skrivenom manom ili pravnim nedostatkom predmeta prodaje.

Pregled predmeta prodaje: Svaki radni dan, kontakt telefon br. 032/603-122  (E. Mustabašić).

Podnošenje ponude i obaveze ponuđača

Pravo učešća na neposrednoj pogodbi imaju sva fizička i pravna domaća i strana lica u skladu sa članom 12. Zakona o privatizaciji preduzeća (u daljem tekstu: Zakon). Plaćanje ugovorene cijene vrši se isključivo u gotovini. Ponuda se podnosi neposredno ili preporučenom poštom na adresu: Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona, Ul. Zmaja od Bosne bb. Zenica do 07.01.2021. godine (četvrtak) do 16:00 sati  u zapečaćenoj koverti na kojoj je naznačen naziv i šifra predmeta prodaje.

U koverti se uz ponudu dostavlja dokaz o izvršenom plaćanju depozita (garancije) i naknade za učešće. Ponuđač umjesto dokaza o uplati depozita može dostaviti bankovnu garanciju na iznos depozita koja mora biti bezuslovna, neopoziva i plativa na prvi poziv Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona sa rokom važenja najmanje 180 dana od krajnjeg roka za dostavu ponude.  Ponuđač je dužan u koverti sa ponudom i dokazom o uplati depozita i naknade dostaviti ovjerenu izjavu pod  punom moralnom materijalnom i krivičnom odgovornošću da nema smetnji u smislu člana 12. stav 2. alineja 2., 3., 4. i 5. navedenog Zakona da učestvuje u postupku privatizacije. Izjava za fizička lica treba biti ovjerena od nadležnog organa, a za pravna lica pečatom preduzeća. Pravna lica uz ovjerenu izjavu, obavezni su dostaviti ovjerenu fotokopiju sudske registracije od nadležnog organa, a u slučaju učešća konzorcija/ortačke grupe potrebno je priložiti i ugovor o konzorciju/ortakluku.

Prijave podnesene poštom smatrat će se blagovremenim ukoliko je vrijeme otpreme poštom u skladu sa navedenim rokom.

Pobjednik neposredne pogodbe je dužan do potpisivanja kupoprodajnog ugovora dostaviti potvrdu od nadležnog organa kojom se potvrđuje da nema smetnji u smislu odredaba člana 12. stav 2. alineja 2., 3., 4. i 5. Zakona o privatizaciji preduzeća.

Depozit i naknada za učešće se uplaćuje na račun Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona, broj: 1340100000013021 otvoren kod ASA Banke dd Zenica.

Direktni pregovori sa ponuđačima održat će se u prostorijama Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona, Zenica, Ul. Zmaja od Bosne bb, dana 13.01.2021. godine (srijeda) u 10:00 sati.

Za sve dodatne informacije i bliže identifikacione podatke o predmetu prodaje, potencijalni kupci se mogu obratiti Sektoru za poslove privatizacije u Agenciji za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona lično, putem telefona broj: 032/243-117 ili pismeno na adresu Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona u Zenici, Ul. Zmaja od Bosne bb.  

Javni poziv broj: NP-113 za prodaju metodom neposredne pogodbe, bit će objavljen u dnevnom listu „Oslobođenje“ Sarajevo, dana 23.12.2020. godine (srijeda),  Bosna i Hercegovina, te na Internetu (www.apf.com.ba).