Javni poziv za prodaju metodom neposredne pogodbe za predmet: Hotel “Igman” s pripadajućim zemljištem
Na osnovu člana 2. i 26. Zakona o privatizaciji preduzeća („Službene novine FBiH“, broj: 27/97, 8/99, 32/00, 45/00, 54/00, 61/01, 27/02, 33/02, 28/04, 44/04, 42/06 i 4/09), Pravilnika o postupku prodaje imovine, dionica ili udjela preduzeća ("Službene novine Federacije BiH" broj: 28/05 – prečišćeni tekst, 53/07 i 76/09) i Pravilnika o postupku prodaje metodom neposredne pogodbe („Službene novine FBiH“, broj: 75/05), te Odluke Vlade Kantona broj: 02-05-20147-4/16 od 02.06.2016. godine, Kantonalna agencija za privatizaciju Sarajevo objavljuje

                                                                                                                                             

JAVNI POZIV

za prodaju metodom neposredne pogodbe za sljedeći predmet:

 

 

Naziv predmeta:          HotelIGMAN s pripadajućim zemljištem upisanih u Zemljišnoknjižni ured Općinskog suda u Sarajevu: Zemljišnoknjižni izvadak broj: 065-0-NAR-14-028 811 zemljišnoknjižni uložak broj 589 KO Presjenica i to: parcela broj 3119 površine 1a i 88 m2; tip vlasništvo; parcel broj 3118/1 površine 3 ha 16 a i 39 m2; tip vlasništvo; parcela broj 3117/1 površine 33a i 41 m2; tip vlasništvo 1/1 parcela; parcela broj 3120 površine 85 m2; tip vlasništvo udio 1/1

                                    Zemljišnoknjižni izvadak broj: 065-0-NAR-14-026 711 zemljišnoknjižni uložak broj 939 KO SP Hrasnica i to: parcela broj 3013/60 površine 48 a; tip državno vlasništvo udio 1/1

                                      Zemljišnoknjižni izvadak broj: 065-0-NAR-14-026 709 zemljišnoknjižni uložak broj 1285 KO SP Hrasnica i to: parcela broj: 3142/2 površine 6 a; tip državno vlasništvo udio 1/1

                                    Kopija katastarskog plana Broj plana: Trnovo 1 KO Hrasnica, parcela broj 3358/2 KO Hrasnica (kat.stanje) kuća i zgrada površine 6 a i 20 m2, šuma 41 a i 80 m2; posjed 1/1 RO ZOI 84 Sarajevo

Šifra predmeta:           090200885

Adresa predmeta:       Igman – Veliko Polje

Početna cijena:           5.000.000,00 KM                                                                    

Depozit:                            100.000,00 KM

Naknada za učešće:           5.000,00 KM

Prodavac:                    KJP „ZOI 84 – Olimpijski centar Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo, ul. Branilaca Sarajeva 21, putem Kantonalne agencije za privatizaciju Sarajevo

Ponude u neposrednoj pogodbi vrednovat će se na osnovu visine ponuđene cijene, a pristigle ponude ispod utvrđene početne cijene neće se razmatrati i vrednovati.

Pripadajuće takse i troškove na nepokretnost snosi kupac.

Ponuđač je uz ponudu dužan dostaviti pismenu izjavu da će u objektu obavljati hotelsko-ugostiteljsku ili sportsko-rekreativnu djelatnost.

U cilju dobijanja što kvalitetnije ponude Komisija može odlučiti da se pregovori odvijaju u više krugova. Konačno vrednovanje ponuda Komisija će izvršiti nakon izjašnjenja svih ponuđača da se njihove posljednje ponude imaju smatrati konačnim ili nakon isteka roka za davanje konačnih ponuda utvrđenog od strane Komisije bez obzira na izjašnjenje ponuđača o konačnosti njihovih ponuda.

Direktni pregovori s ponuđačima održat će se u prostorijama Kantonalne agencije za privatizaciju Sarajevo, ul. Hamida Dizdara 1 – sala na II spratu, Sarajevo (Marijin dvor), dana 11.07.2016. godine s početkom u 10:00 sati.

Pregled predmeta prodaje može se izvršiti samostalno ili dogovoriti s predstavnikom preduzeća: Mušinović Adis, tel: 061/952-106 , a uvid u dokumentaciju može se izvršiti u Kantonalnoj agenciji za privatizaciju Sarajevo u toku trajanja javnog poziva, svakim radnim danom od 10 do 14 sati.

 

1. Pravo sudjelovanja na neposrednoj pogodbi imaju sve domaće i strane fizičke i pravne osobe u skladu sa članom 12. Zakona o privatizaciji preduzeća ("Službene novine Federacije BiH" broj 27/97, 8/99, 32/00, 45/00, 54/00, 61/01, 27/02, 33/02, 28/04, 44/04, 42/06 i 4/09).

2.  Ponuđač je dužan u zapečaćenoj koverti s naznakom naziva predmeta prodaje dostaviti ponudu, dokaz o izvršenom plaćanju naknade za učešće i depozita, kao i izjavu ovjerenu od nadležnog organa da pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću nema smetnji u smislu člana 12. stav 2. alineja 2, 3, 4 i 5. Zakona o privatizaciji preduzeća ("Službene novine Federacije BiH" broj 27/97, 8/99, 32/00, 45/00, 54/00, 61/01, 27/02, 33/02, 28/04, 44/04, 42/06 i 4/09) da učestvuje u postupku privatizacije. Izjava za fizičke osobe treba biti ovjerena od nadležnog organa, a za pravna lica pečatom preduzeća. Pravna lica su uz izjavu obavezna dostaviti fotokopiju sudske registracije ovjerene od nadležnog organa, a za fizička lica fotokopiju osobne iskaznice. Takođe, ponuđač je uz ponudu dužan dostaviti pismenu izjavu da će u objektu obavljati hotelsko-ugostiteljsku ili sportsko-rekreativnu djelatnost. Kovertu s navedenim dokumentima zainteresovani ponuđači dužni su dostaviti Kantonalnoj agenciji za privatizaciju Sarajevo osobno ili preporučenom poštom do 01.07.2016. godine do 16:00 sati, ul. Hamida Dizdara 1/IV Sarajevo. Nepotpune i neblagovremene prijave, odnosno prijave podnesene na način drugačiji od Pravilnika o postupku prodaje metodom neposredne pogodbe (“Službene novine FBiH”, br. 75/05) neće se smatrati validnim.

3. Depozit za učešće na neposrednoj pogodbi u iznosu od 100.000,00 KM ponuđač je dužan uplatiti na račun Kantonalne agencije za privatizaciju Sarajevo: Depoziti, aukcije i tenderi, broj: 1601110000009525 kod Vakufske banke d.d. Sarajevo, do datuma definiranog kao krajnji rok za podnošenje ponuda. Uplate deviznim sredstvima vrše se kod Vakufske banke d.d. Sarajevo, na račun Kantonalne agencije za privatizaciju Sarajevo, Hamida Dizdara br. 1, broj: (IBAN)BA391601120000050798 (bankarske troškove konverzije snosi ponuđač). Ponuđač može, umjesto depozita, dostaviti bankovnu garanciju na iznos depozita koja mora biti bezuslovna, neopoziva i plativa na prvi poziv Kantonalne agencije za privatizaciju Sarajevo s rokom važenja najmanje 90 dana od krajnjeg roka za dostavu ponuda. Depozit se pobjedniku pogodbe uračunava u cijenu, a ostalim učesnicima se vraća po okončanju prodaje.

Ukoliko odabrani ponuđač odbije zaključiti kupoprodajni ugovor u skladu sa svojom ponudom, neće se izvršiti povrat depozita, što je u skladu sa članom 8. tačka 3. stav 2. Pravilnika o postupku prodaje metodom neposredne pogodbe (“Službene novine FBiH”, br. 75/05).

4. Naknadu za učešće u neposrednoj pogodbi u iznosu od 5.000,00 KM ponuđač je dužan uplatiti na račun Kantonalne agencije za privatizaciju Sarajevo, Hamida Dizdara 1, broj: 1601110000008846 kod Vakufske banke d.d. Sarajevo, do datuma definiranog kao krajnji rok za podnošenje ponuda. Uplate deviznim sredstvima vrše se kod Vakufske banke d.d. Sarajevo, na račun Kantonalne agencije za privatizaciju Sarajevo, Hamida Dizdara br. 1, broj: (IBAN)BA391601120000050798 (bankarske troškove konverzije snosi ponuđač).

5. Za sve dodatne informacije vezane za predmet prodaje, način podnošenja ponuda, pregled predmeta prodaje i postupak privatizacije, obratiti se:

- Kantonalnoj agenciji za privatizaciju Sarajevo, kontakt osoba: Emina Idrizović, telefon: 033/560-034;

- preduzeću, kontakt osoba: Adis Mušinović telefon: 061/952-106

WEB: www.kapsa.bawww.apf.com.ba ; e-mail: kapsa@bih.net.ba