ISPRAVKA JAVNOG POZIVA za prikupljanje zatvorenih ponuda za prodaju Tehničko-tehnološke cjeline Fabrika regenerata i fabrika galanterije sa pripadajućim zemljištem, vlasništvo „KTK Visoko“ d.d. Visoko

U Javnom pozivu za prikupljanje zatvorenih ponuda za prodaju Tehničko-tehnološke cjeline Fabrika regenerata i fabrika galanterije sa pripadajućim zemljištem, vlasništvo „KTK Visoko“ d.d. Visoko koji je objavljen dana 21.12.2013.godine u „Dnevnom avazu“ Sarajevo, za predmet prodaje: Tehničko-tehnološka cjelina Fabrika regenerata i fabrika galanterije sa pripadajućim zemljištem u Topuzovom polju, vlasništvo „KTK Visoko“ d.d. Visoko, šifra 11000277, vrši se ispravka.

Kratak opis predmeta mijenja i glasi:

Tehničko-tehnološka cjelina Fabrika regenerata i fabrika galanterije sa pripadajućim zemljištem u Topuzovom polju, vlasništvo „KTK Visoko“ d.d. Visoko. Poslovne zgrade su u slobodnoj carinskoj zoni sa idealnom infrastrukturom.

Fabrika regenerata i fabrika galanterije sa pripadajućim zemljištem, kako slijedi:

-          Fabrika regenerata i ostale privredne zgrade označena kao k.č. 567/1, K.O. Kraljevac, zk.ul. 213, poslovna zgrada u privredi br. 1,2,4,7,8,9,10 i 11 sa pripadajućim zemljištem površine 33.267 m²

-          Zemljište uz privrednu zgradu „Topuzovo polje“ k.č. 567/4 K.O. Kraljevac, zk. ul. 213, površine 3.400 m²

-          Zemljište uz privrednu zgradu „Topuzovo polje“ k.č. 568, K.O. Kraljevac, zk. ul. 213, površine 12.264 m²

-          Zemljište uz privrednu zgradu u Topuzovom polju k.č. 565/1, K.O. Kraljevac, zk. ul. 213, površine 12.460 m²

-          Zemljište, k.č. 795, K.O. Kraljevac, ZK 213, površine 3.209 m²

-          Zemljište, k.č. 569, K.O. Kraljevac, ZK 213, površinr 2.104 m²

Na predmetu prodaje upisane su  hipoteke i zabilježbe za koje se može izvršiti uvid u zk. ul. 213.

Sredstva dobijena prodajom nekretnina rasporedit će se u skladu sa Odlukom Nadzornog odbora „KTK Visoko” d.d. Visoko broj: XXIV-1/2013 od 19.12.2013. godine.

Pojedine nekretnine navedene u opisu predmeta označene su kao poljoprivredno zemljište, te u vezi stim izdata su Uvjerenja Općine Visoko u svrhu privatizacije.

 

Kriteriji za vrednovanje ponuda 1. cijena mijenja se i glasi:

1.Cijena.............................................................350 bodova ili 35%

Početna cijena iznosi 3.865.908,60 KM u skladu sa Odlukom Nadzornog odbora „KTK Visoko“ d.d. Visoko broj:XXIV-1/13 od 19.12.2013.godine.

Ponuđač koji ponudi najveću cijenu bit će bodovan sa maximalnim brojem bodova, a ostali ponuđači srazmjerno ponuđenoj cijeni u odnosu na najveću ponuđenu cijenu.